Panevėžio departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas - 7,1). (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41748
Skelbimo data: 2019-06-10
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pareigos: Panevėžio departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas - 7,1). (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VK-427
(Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VKE-620 redakcija)

PANEVĖŽIO DEPARTAMENTO VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 2

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Panevėžio departamento (toliau – Departamentas) Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis – vykdyti valstybinę priežiūrą ir kontrolę bei ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities visuomenės sveikatos saugos kontrolės ir vartotojų sveikatos saugos funkcijas.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintiną biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
4.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
4.3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugos kontrolę bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
4.6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų, stacionarių globos ir slaugos įstaigų, kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, apgyvendinimo paslaugų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir kremavimo veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
5.2. vykdo stacionarių triukšmo šaltinių veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę triukšmo prevencijos zonose;
5.3. vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose;
5.4. pagal asmenų pareiškimus ir skundus vykdo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitoms viešojo administravimo institucijoms, laikymosi kontrolę pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą;
5.5. nagrinėja vartotojų skundus dėl kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų bei apgyvendinimo paslaugų;
5.6. sprendžiant vartotojų ir paslaugų teikėjų ginčus ne teismo tvarka, ginčus nagrinėjančiai institucijai teikia išvadas, susijusias su ginčijamų kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų bei apgyvendinimo paslaugų sauga ir kokybe;
5.7. analizuoja duomenis apie kontroliuojamos srities valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei jų pobūdį, rengia apibendrinimo projektus;
5.8. organizuoja laboratorinių tyrimų atlikimą, vykdant valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
5.9. konsultuoja Departamento skyrių rajonuose valstybės tarnautojus ir darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
5.10. bendradarbiauja su valstybės valdymo, savivaldybių, švietimo įstaigomis ir kitomis institucijomis, siekiant spręsti bendras problemas;
5.11. pagal suteiktus įgaliojimus surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus dėl administracinių teisės pažeidimų;
5.12. rengia siūlymus taikyti Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatytų pavojingų produktų pateikimo į rinką ribojimo priemones ir vykdo priimtų sprendimų dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo laikymosi kontrolę;
5.13. teikia informaciją apie vartotojų teises vartotojams ir paslaugų teikėjams;
5.14. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
5.15. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
5.16. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
5.17. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
5.18. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
5.19. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
5.20. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
5.21. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
5.22. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
5.23. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
5.24. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
5.25. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
5.26. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2717244
El. paštas: Donatas Gailius, VTD prie VRM Atrankų sk. personalo atrankos spec., donatas.gailius@gmail.com
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.