Panevėžio įgulos aptarnavimo centro Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 95292
Skelbimo data: 2024-04-10
Skelbimas galioja iki: 2024-04-24 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
Pareigos: Panevėžio įgulos aptarnavimo centro Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierius
Pareiginės algos koeficientas: 1,10
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1963,94
Darbo vieta (miestas): Panevėžys
Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos koeficientas nuo 1,10 iki 1,38 nustatomas atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį. Išsamesnės informacijos teirautis Personalo ir administravimo skyriaus vyriausiosios specialistės Indrės Orintaitės tel. 8 706 72864, el. p. indre.orintaite@mil.lt.
Pareigybės aprašymas:

LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS PANEVĖŽIO ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRO INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS SISTEMŲ INŽINIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos (toliau – ĮAT) Panevėžio įgulos aptarnavimo centro Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierius (kodas 214910) (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės sudėtingumas – labai sudėtinga.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (studijų krypčių grupė – inžinerijos mokslai);
3.2. turėti vienerių metų darbo patirties energetinio ūkio priežiūros srityje;
3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) struktūra;
3.4. žinoti darbo organizavimo ĮAT pagrindus ir veiklos kryptis;
3.5. žinoti elektros, šilumos, dujų, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų inžinerinių tinklų (toliau – inžinieriniai tinklai) ir inžinierinių įrenginių (toliau – įrenginiai) veikimo principus, technines savybes bei priežiūros ir eksploatacijos taisykles;
3.6. žinoti inžinerinių tinklų ir įrenginių išdėstymą pastatuose ir teritorijoje;
3.7. žinoti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
3.8. gebėti taikyti praktikoje techninę norminę dokumentaciją;
3.9. būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, LK vado, Logistikos valdybos vado, ĮAT vado įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais inžinerinių tinklų ir įrenginių eksploataciją bei priežiūrą, įslaptintos informacijos apsaugą, vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos darbe, gaisrinės saugos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu, tiesioginio vadovo nurodymais;
3.10. mokėti dirbti kompiuteriu su MS Office programiniu paketu;
3.11. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. prižiūri, kad Centro administruojami LK inžineriniai tinklai ir įrenginiai būtų tinkamai bei saugiai eksploatuojami;
4.2. teikia duomenis apie sunaudotus energetinius išteklius pagal nustatytas procedūras;
4.3. vykdo energetinių išteklių apskaitą ir pildo dokumentus, analizuoja vartojimo efektyvumą;
4.4. vykdo energetinių išteklių panaudojimo mažinimo galimybių, techninių sprendimų paiešką ir pagal savo kompetenciją teikia siūlymus;
4.5. prižiūri, kad laiku būtų atliekami planiniai perspėjamieji Centro administruojamų LK inžinerinių tinklų ir įrenginių remonto darbai ir profilaktiniai bandymai bei darbo įrenginių, įrankių ir matavimo prietaisų patikros;
4.6. prižiūri įrenginių bandymus bei matavimus teisės aktų nustatyta tvarka;
4.7. prižiūri energetinių išteklių tiekimą, inžinerinių tinklų ir įrenginių funkcionavimą pagal projektinius pajėgumus;
4.8. vykdo šildymo sistemų, šilumos punktų bei dujų katilinių parengimo šildymo sezonui priežiūrą;
4.9. rengia technines specifikacijas inžinerinių tinklų ir įrenginių techninei priežiūrai organizuoti;
4.10. vykdo Centro administruojamų LK inžinerinių tinklų ir įrenginių priežiūros paslaugų pirkimo-pardavimo sutarčių administravimą;
4.11. pagal kompetenciją vykdo kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 85 2785343
El. paštas: iat@mil.lt
Adresas: Mindaugo 26, Vilnius LT-03604
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.