Panevėžio valdybos Biržų aplinkos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44114
Skelbimo data: 2020-03-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Panevėžio valdybos Biržų aplinkos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.30
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. AD1-60

PANEVĖŽIO VALDYBOS
BIRŽŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Panevėžio valdybos Biržų aplinkos apsaugos inspekcijos (toliau – Biržų inspekcija) vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyresniojo specialisto (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno – valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, pareigybės aprašyme numatytas funkcijas vykdančiam Biržuose) pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti valstybinę gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolę Biržų ir Pasvalio rajono savivaldybių teritorijose.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - valstybinė gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolė.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį chemijos arba gamtinės geografijos, arba biochemijos, arba aplinkos inžinerijos, arba chemijos inžinerijos, arba biologijos, arba ekologijos, arba aplinkotyros, arba ekonomikos, arba vadybos, arba verslo, arba viešojo administravimo, arba teisės krypties arba žemės ūkio mokslų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą, administracinę teisę, viešąjį administravimą;
4.3. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius, vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus Biržų ir Pasvalio rajono savivaldybių teritorijose, siekiant užtikrinti Panevėžio valdybai pavestų funkcijų vykdymą;
5.2. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatytų teršalų išmetimo ir išleidimo į aplinką bei aplinkos kokybės reikalavimų normų;
5.3. kontroliuoja ar tinkamai vykdoma gamtos išteklių naudojimo, teršalų išmetimo į aplinką, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės, atliekų apskaita, ar gamintojai ir (ar) importuotojai tinkamai vykdo teisės aktuose jiems nustatytas pareigas;
5.4. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai bei taršos leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
5.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir kt., rengia atsakymus;
5.6. nustato administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, administracinius nurodymus bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams, apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą, atstovauja inspekcijai teismuose;
5.7. konsultuoja ūkio subjektus gamtos išteklių naudojimą, aplinkos apsaugą reglamentuojančiais klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų;
5.8. atstovauja Biržų inspekcijai kitose institucijose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka tam, kad būtų užtikrintas inspekcijos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
5.9. pagal atskirą Departamento direktoriaus įsakymą ar rezoliucinį pavedimą vykdo Biržų inspekcijos viršininko ar kito inspekcijos darbuotojo darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai viršininko pareigybė laisva;
5.10 vykdo kitus su Biržų inspekcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Aplinkos apsaugos departamento veiklos tikslai.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Biržų inspekcijos viršininkui.

Susipažinau
_____________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________
(parašas)
_____________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė
Telefonas: 8 5 271 7561
El. paštas: migle.gyliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.