Paramos ir administravimo skyriaus Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44985
Skelbimo data: 2020-08-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Paramos ir administravimo skyriaus Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10.50
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
2020 m. birželio 26 d.
PGK ĮSK. Nr. 5-V-531
POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
FINANSŲ IR INVESTICIJŲ VALDYBOS
PARAMOS IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
PATARĖJO
(FUNKCIJOS KODAS - 34929)
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. veiklos planavimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1.
Finansų valdymas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos administravimas, projektų stebėsena, analizė, priežiūra ir kontrolė.

5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

5.1.
Policijos sistemai būtinų biudžeto asignavimų pagal kompetenciją planavimas, paskirstymas ir veiksmingas išteklių naudojimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS


6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

10. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

11. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

13. Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus..

15. Dalyvauja rengiant daugiametes ir metines ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos įgyvendinimo programas, teikia pasiūlymus dėl būtinų lėšų skyrimo ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektams įgyvendinti.

16. Nesant vedėjo, organizuoja ir koordinuoja ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektų inicijavimą, atranką, paraiškų finansuoti projektus rengimą ir teikimą, projektų įgyvendinimą, projektų įgyvendinimo stebėseną bei kontrolę policijos įstaigose, vertina ir teikia pasiūlymus dėl šių procesų atitikties keliamiems reikalavimams.

17. Administruoja ar dalyvauja administruojant priskirtus nacionalinių programų lėšomis finansuojamus projektus ir koordinuoja priskirtus kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus (nuo projekto inicijavimo iki poprojektinės priežiūros). Teikia policijos įstaigoms metodinę ir praktinę pagalbą paramos administravimo klausimais.

18. Dalyvauja pagal kompetenciją rengiant policijos strateginio veiklos plano ir biudžeto projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą. Rengia pasiūlymus dėl ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos panaudojimo reglamentavimo policijos sistemoje tobulinimo.

19. Bendradarbiauja su nacionalinėmis ir užsienio finansinius instrumentus administruojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis. Vadovybės pavedimu dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje. Rengia ataskaitas ir nustatyta tvarka bei terminais teikia jas suinteresuotoms institucijoms.

20. Nesant Skyriaus vedėjo (ligos atveju, komandiruočių, atostogų metu ir kita), atlieka jo funkcijas.
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2.
studijų kryptis – ekonomika (arba);

21.3.
studijų kryptis – finansai (arba);

21.4.
studijų kryptis – vadyba (arba);

21.5.
studijų kryptis – teisė (arba);

21.6.
darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

21.7.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:

21.8.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.9.
darbo patirties sritis – es struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis;
21.10.
darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

21.11.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:

21.12.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.13.
darbo patirties sritis – europos sąjungos klausimų srities patirtis;
21.14.
darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

21.15.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:

21.16.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.17.
darbo patirties sritis – europos sąjungos struktūrinės ir sanglaudos politikos srities patirtis;
21.18.
darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

21.19.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:

21.20.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.21.
darbo patirties sritis – projektų valdymo patirtis;
21.22.
darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

21.23.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

22.1. kalba - anglų;

22.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

23. Atitikimas kitiems reikalavimams:

23.1.
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


24.1.

komunikacija - 4 lygis;


24.2.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


24.3.

patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;


24.4.

organizuotumas - 4 lygis;


24.5.

vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


25.1.

informacijos valdymas - 4 lygis.Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)
Informacija apie įstaigą: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jovita Rupšytė
Telefonas: 8 5 271 8216
El. paštas: jovita.rupsyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.