Pirmadienis, rugpjūčio 10 d.

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius Vyresnysis specialistas (pareiginės algos koef. 4,8)

Skelbimo nr.: 8617
Skelbimo data: 2019-08-13
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Pareigos: Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius Vyresnysis specialistas (pareiginės algos koef. 4,8)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V- 267
(pakeista 2018-12-31 įsakymu Nr. V-292)

PAŠALPŲ IR NEDARBINGUMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II. PASKIRTIS

2. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga rengti dokumentų, susijusių su ligos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų (toliau – išmokos) skyrimu ir mokėjimu, projektus.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – išmokų skyrimo ir mokėjimo - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą.
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinį socialinį draudimą, asmens duomenų apsaugą, darbo santykius, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimą draudžiamaisiais įvykiais, nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą, Europos Tarybos reglamentų nuostatas socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu.
4.3. Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius išmokų skyrimą ir mokėjimą.
4.4. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
4.5. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Registruoja (įrašo duomenis) informacinėje sistemoje prašymus skirti išmokas, gautus iš Dokumentų tvarkymo skyriaus.
5.2. Nagrinėja prašymus skirti išmokas, pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenis nustato teisę į išmoką.
5.3. Per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą informuoja apdraustuosius apie išmokų skyrimui trūkstamus dokumentus ar duomenis.
5.4. Rengia paklausimų apdraustiesiems, draudėjams, archyvams, kitoms institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms dėl išmokų skyrimui trūkstamų dokumentų ar duomenų pateikimo/gavimo projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui ar patarėjui pagal veiklos sritį.
5.5. Rengia sprendimų dėl išmokų skyrimo/neskyrimo projektus teisės aktuose nustatytais terminais ir teikia juos vyriausiajam specialistui tikrinti.
5.6. Rengia sprendimų dėl išmokų perskaičiavimo projektus ir teikia juos vyriausiajam specialistui tikrinti.
5.7. Pagal draudėjų pateiktus pranešimus išmokai skirti (forma NP-SD) atlieka Registro duomenų tikslinimą.
5.8. Tikrina duomenis apie išmokų skyrimą iš darbdavio lėšų ir suveda šiuos duomenis į Registrą.
5.9. Tikrina kontroliniuose žiniaraščiuose esančių duomenų atitikimą duomenims, esantiems pirminiuose dokumentuose.
5.10. Atlieka išmokų gavėjų bylų inventorizaciją.
5.11. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu. Pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja ir tvarko išmokų gavėjų (dėl kurių rengė sprendimų projektus) bylas, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus archyvą. .
5.12. Skyriaus vedėjui pavedus, pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jam nesant darbe.
5.13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Diana Černiavska, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, diana.cerniavska@vtd.lt, tel. (8 5) 219 6813.
Telefonas: (8 5) 252 5406
El. paštas: danguole.putiene@sodra.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-08-21
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.