Paslaugų departamento Kauno skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44837
Skelbimo data: 2020-07-14
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos transporto saugos administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Paslaugų departamento Kauno skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.40
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 23 d.
įsakymu Nr. 2BE-212


PASLAUGŲ DEPARTAMENTO KAUNO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO (2) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Paslaugų departamento Kauno skyriaus vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) (2) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką pramoginės laivybos, kelių transporto paslaugų teikimą bei valstybės rinkliavos už suteiktas paslaugas sumokėjimo kontrolę.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – kelių ir vidaus vandenų transporto – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

4. Vyresnysis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį (arba jam prilygintą) išsilavinimą;
4.3. turėti su kelių transportu susijusios darbo patirties;
4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B1) lygiu;
4.5. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; dalyvauja diegiant kokybės valdymo sistemas į Paslaugų departamento Kauno skyriaus (toliau – skyrius) kompetenciją įeinančių administracinių paslaugų srityje;
5.2. tvarko Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registrą;
5.3. užtikrina saugų registro duomenų tvarkymą;
5.4. priima iš registro duomenų teikėjų registro duomenis, dokumentus, vertina pateiktų dokumentų ir duomenų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
5.5. registruoja pramoginius ir asmeninius laivus, išskyrus sportinius laivus, vandens dviračius, irklines valtis, kurių ilgis iki 6 metrų, ir išduoda atitinkamus dokumentus bei atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus, užtikrindamas, kad į registro duomenų bazes nebūtų įrašyti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys;
5.6. teikia registro duomenis registro duomenų gavėjams, užtikrindamas, kad duomenų gavėjams nebūtų perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs registrų duomenys;
5.7. tikrina, ar registro objektų registracijos statusas (būklė) atitinka faktinį (-ę), kontroliuoja, kad registravimo duomenys būtų teikiami laiku;
5.8. tvarko registro duomenų gavimo ir perdavimo apskaitą;
5.9. atlieka pramoginių ir asmeninių laivų techninę apžiūrą, surašo techninės apžiūros aktus;
5.10. techninės apžiūros metu, atsižvelgdamas į pramoginių laivų projektavimo kategoriją, jų aprūpinimą ir komplektaciją, nustato laivams plaukiojimo rajonus;
5.11. suteikia gamintojo identifikacijos kodą pramoginių laivų gamintojams, siekiant užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų vykdymą;
5.12. priima prašymus ir išduoda licencijas verstis keleivių vežimu tarptautiniais ir (ar) vidaus maršrutais, krovinių vežimu tarptautiniais ir (ar) vidaus maršrutais, licencijas atitinkančias licencijų kopijas;
5.13. priima prašymus ir išduoda užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos leidimus vežti keleivius vienkartiniais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais, tikrina nustatytų reikalavimų laikymąsi;
5.14. priima prašymus ir išduoda tarptautiniams keleivių vežimams naudojamus kelionės lapus (kelionės lapų knygas);
5.15. priima ir analizuoja vežėjų ETMK leidimų ir Europos Bendrijos kelionės lapų knygų panaudojimo ataskaitas;
5.16. priima prašymus ir išduoda 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72) numatytus vairuotojų liudijimus Bendrijos licencijas verstis krovinių vežimu turintiems ūkio subjektams, kurie įdarbina vairuotojus, ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečius;
5.17. priima prašymus ir išduoda 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) numatytus keleivių vežimo savo sąskaita veiklos sertifikatus;
5.18. priima paraiškas Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos tarptautinio krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis leidimams gauti; išduoda ETMK leidimus;
5.19. priima prašymus ir išduoda, pratęsia ar atnaujina izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių-šaldytuvų, mechaninių transporto priemonių-refrižeratorių ir šildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais, sertifikatus;
5.20. prima prašymus ir išduoda, pratęsia ar panaikina transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojinguosius krovinius, patvirtinimo sertifikatus, jų dublikatus;
5.21. priima prašymus gauti skaitmeniniuose tachografuose naudojamas vairuotojo, įmonės ir dirbtuvių identifikavimo korteles, atlieka juose pateiktų duomenų patikrinimą bei išduoda išrašytas skaitmeniniuose tachografuose naudojamas vairuotojo ir įmonės identifikavimo korteles, pagal suteiktus įgaliojimus tvarko duomenis apie asmenis, pateikusius prašymus gauti skaitmeniniuose tachografuose naudojamas identifikavimo korteles;
5.22. priima prašymus ir išduoda keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimų blankus;
5.23. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
5.24. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ūkio subjektams skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.25. siekdamas užtikrinti nustatytų reikalavimų laikymąsi, tikrina mokesčių ir valstybės rinkliavos sumokėjimą; vykdo valstybės rinkliavos mokėjimo apskaitą;
5.26. rengia panaudotų numeruotų blankų nurašymo ir blankų inventorizavimo aktus, nepanaudotų ir nurašytų numeruotų blankų naikinimo aktus;
5.27. vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo ir siuntimo procedūras;
5.28. pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, įveda, koreguoja, atnaujina, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Lietuvos transporto saugos administracijoje (toliau – Administracija);
5.29. pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
5.30. pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją struktūriniams padaliniams; supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
5.31. siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
5.32. prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
5.33. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos vadovybės, Paslaugų departamento direktoriaus pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_______________________________


Susipažinau

________________
(parašas)
___________________________________
(vardas, pavardė)
________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė
Telefonas:
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.