Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44836
Skelbimo data: 2020-07-14
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos transporto saugos administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 23 d.
įsakymu Nr. 2BE-212

PASLAUGŲ DEPARTAMENTO VILNIAUS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (8) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas (8) (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti registrų duomenų tvarkymą, leidimų, saugos sertifikatų, įgaliojimų geležinkelio transporto eismo saugos srityje išdavimą ir kitų administracinių paslaugų suteikimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – geležinkelių sistemos sąveikos didinimas ir vartotojams teikiamų geležinkelių transporto paslaugų gerinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

4. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.3. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį geležinkelių srityje;
4.4. turėti patirties paslaugų teikimo srityje;
4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B1) lygiu;
4.6. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
5.2. tvarko Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registrą, Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registrą ir Traukinio mašinistų registrą;
5.3. užtikrina saugų registrų duomenų tvarkymą;
5.4. priima iš registrų duomenų teikėjų registrų duomenis, dokumentus, vertina pateiktų dokumentų ir duomenų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
5.5. rengia sprendimus dėl registrų objektų registravimo, išregistravimo, registrų duomenų keitimo arba atsisakymo atlikti šiuos veiksmus;
5.6. teikia registrų duomenis registrų duomenų gavėjams;
5.7. užtikrina, kad į registrų duomenų bazes nebūtų įrašyti ar duomenų gavėjams perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs registrų duomenys;
5.8. įrašo registrų duomenis į registrų duomenų bazes, atlieka kitus veiksmus, susijusius su registrų objektų registravimu;
5.9. tikrina, ar registrų objektų registracijos statusas (būklė) atitinka faktinį (-ę), kontroliuoja, kad registravimo duomenys būtų teikiami laiku;
5.10. kaupia, apdoroja, sistemina, saugo, teikia registrų duomenis;
5.11. tvarko registrų duomenų gavimo ir perdavimo apskaitą;
5.12. tikrina duomenis apie registrų objektams taikomas turto arešto ar įkeitimo procedūras;
5.13. teisės aktų nustatyta tvarka supažindina registrų duomenų teikėjus su registruose tvarkomais jų pateiktais duomenimis;
5.14. rengia duomenų teikimo sutarčių projektus su kitų registrų tvarkymo įstaigomis;
5.15. tvarko ir prižiūri registrų archyvuose saugomas bylas, užtikrina šių bylų atsekamumą;
5.16. organizuoja leidimų pradėti naudoti geležinkelių riedmenis išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, ir galiojimo panaikinimą;
5.17. organizuoja leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje struktūrinius posistemius išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, ir galiojimo panaikinimą;
5.18. organizuoja geležinkelio įmonėms (vežėjams), įmonėms, atliekančioms manevravimą ir (ar) važiuojančioms į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, pageidaujančioms naudotis geležinkelių infrastruktūra, saugos sertifikatų išdavimą, atnaujinimą, papildymą, pakeitimą, jų galiojimo sustabdymą ir galiojimo sustabdymo panaikinimą, jų galiojimo atšaukimą;
5.19. organizuoja geležinkelių infrastruktūros valdytojams įgaliojimų geležinkelių transporto eismo saugos srityje išdavimą, atnaujinimą, papildymą, pakeitimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo atšaukimą;
5.20. organizuoja geležinkelio įmonės (vežėjo) licencijų išdavimą, pakeitimą, panaikinimą, prireikus sustabdo jų galiojimą ir panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą;
5.21. organizuoja ir vykdo egzaminus asmenims, pageidaujantiems įgyti pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialistų pažymėjimus; išduoda šiuos pažymėjimus, pratęsia ir panaikina jų galiojimą;
5.22. organizuoja teisės mokymo įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelių transportu, suteikimą, jos galiojimo sustabdymą ir galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo atšaukimą;
5.23. organizuoja ir atestuoja mokytojus ir asmenis, siekiančius tapti mokytojais, mokančiais asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, patikslina joms suteiktą teisę, sustabdo suteiktos teisės galiojimą ir atnaujina sustabdytą teisę, panaikina suteiktą teisę;
5.24. išduoda, atnaujina, pakeičia traukinio mašinisto pažymėjimus, jų dublikatus, sustabdo pažymėjimų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina šių pažymėjimų galiojimą;
5.25. išduoda, pakeičia, atnaujina traukinio mašinistų mokymo centrų pripažinimo pažymėjimus, pakeičia ir atnaujina išduotus pripažinimo pažymėjimus, sustabdo pripažinimo pažymėjimų galiojimą ir panaikina pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, panaikina pripažinimo pažymėjimo galiojimą;
5.26. išduoda, pakeičia traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo pažymėjimus, sustabdo pripažinimo pažymėjimų galiojimą ir panaikina pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, panaikina pripažinimo pažymėjimo galiojimą;
5.27. vertina traukinio mašinistų neformaliojo profesinio mokymo programas ir teikia jas tvirtinti;
5.28. suteikia ir panaikina teisę atlikti fizinių asmenų, kurie pageidauja gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, psichologinį vertinimą, sustabdo šią teisę, panaikina jos sustabdymą;
5.29. išduoda, pakeičia asmenims įgaliojimus organizuoti traukinio mašinistų ir (ar) asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimus, egzaminavimą, sustabdo šių įgaliojimų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina šiuos įgaliojimus;
5.30. išduoda, atnaujina, pakeičia prekinių vagonų, kurie naudojami 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle, techninio prižiūrėtojo sertifikatus ir prekinių vagonų, kurie naudojami 1 435 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle, techninio prižiūrėtojo sertifikatus, sustabdo šių sertifikatų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina galiojimą;
5.31. teisės aktų nustatyta tvarka veda, tvarko duomenis Europos sąjungos agentūros geležinkeliams sistemoje ERADIS;
5.32. vertina, ar reikalingas leidimas pradėti naudoti geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis Lietuvos Respublikoje;
5.33. išduoda traukinio mašinisto sertifikatų ir traukinio mašinisto sertifikatų nuorašų blankus;
5.34. suteikia ir panaikina teisę mokyti fizinius asmenis, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovus, sustabdo šią teisę ir panaikina sustabdymą;
5.35. išduoda, pakeičia, atnaujina asmenims įgaliojimus egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą tiesiogiai ar netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas (toliau – įgaliojimai egzaminuoti fizinius asmenis), sustabdo šių įgaliojimų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina šiuos įgaliojimus;
5.36. sistemina ir kaupia egzaminavimo centrų, turinčių įgaliojimus egzaminuoti fizinius asmenis, teikiamus duomenis apie asmenis, išlaikiusius darbuotojų, kurių darbas tiesiogiai, netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose (darbų vadovų) egzaminus ir gavusius atitinkamus pažymėjimus, ir organizuoja šių duomenų paskelbimą Administracijos interneto svetainėje;
5.37. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
5.38. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ūkio subjektams Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus (toliau – skyrius) kompetencijai priskirtais klausimais;
5.39. kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Lietuvos transporto saugos administracijoje (toliau – Administracija);
5.40. pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
5.41. pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams; supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
5.42. siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
5.43. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_______________________________


Susipažinau

________________
(parašas)
___________________________________
(vardas, pavardė)
________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė
Telefonas:
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.