Pavaduotojas ūkio reikalams

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63308
Skelbimo data: 2020-02-14
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Palangos senoji gimnazija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Palangos senoji gimnazija
Pareigos: Pavaduotojas ūkio reikalams
Pareiginės algos koeficientas: 6.80
Pareigybės aprašymas:

PALANGOS SENOJI GIMNAZIJA

(Įmonės kodas 190274564)

PATVIRTINTA

Palangos senosios gimnazijos direktoriaus 2017 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V1-206

3 punktu

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROJI DALIS

  1. Palangos senosios gimnazijos (toliau – Gimnazijos) direktoriaus pavaduotojas

ūkio reikalams (toliau - direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams) yra priskiriamas 1-ajai grupei – vadovai pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių. Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės grupė pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių – 1345, švietimo srities vadovas.

  1. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams yra A lygio pareigybės darbuotojas.
    1. Pareigybės paskirtis: Senosios gimnazijos ūkinės veiklos, mokytojų darbo aprūpinimo organizavimas ir šios veiklos operacijų dokumentavimas.
    2. Pavaldumas: direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams yra pavaldus Gimnazijos direktoriui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams kvalifikacijai keliami reikalavimai:

5.1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas;

5.2. Ūkio darbo organizavimo patirtis ne mažesnė nei 1 metai.

6. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams turi žinoti ir išmanyti:

6.1. Senosios gimnazijos struktūrą, jos darbo organizavimą ir valdymą;

6.2. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo higienos reikalavimus bei apsaugos sistemos reikalavimus;

6.3. organizacinės technikos, kanceliarinių baldų ir kitų prekių įsigijimo bei panaudojimo galimybes;

6.4. prekių, reikalingų darbui, rūšis, kokybę;

6.5. medžiagų sunaudojimo ir nurašymo normas;

6.6. viešųjų pirkimų organizavimą bei vykdymą, pirkimo - pardavimo sutarčių sudarymo ir įgyvendinimo būdus;

6.7. pakrovimo - iškrovimo darbų organizavimą;

6.8. medžiagų sandėliavimą ir jų apsaugą;

6.9. pastatų, statinių, patalpų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką;

6.10. sąmatų sudarymo, tvirtinimo ir įgyvendinimo būdus.

7. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams privalo vadovautis:

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą,

darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;

7.3. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

7.4. darbo sutartimi;

7.5. šiuo pareigybės aprašymu;

7.6. Gimnazijos direktoriaus įsakymais, nurodymais ar pavedimais.

  1. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams atlieka šias funkcijas:

8.1. paskirsto pavaldiems darbuotojams darbus pagal patvirtintas pareigines instrukcijas;

8.2. instruktuoja ir kontroliuoja, kaip tiesiogiai pavaldūs darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų.

9. Pakitus darbo procesui, informuoja darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai.

10. Nuolat vykdo gimnazijos pastatų ir patalpų priežiūrą pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus.

11. Rūpinasi liftų, apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu. Kontroliuoja jų techninį stovį, organizuoja remonto darbus.

12. Dalyvauja sudarant gimnazijos nekilnojamojo turto eilinio (einamojo) ir kapitalinio remonto planus bei sąmatas.

13. Organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jo eigą.

14. Organizuoja paraiškų surinkimą iš gimnazijos skyrių apie reikalingas darbui priemones ir medžiagas.

15. Vykdo gimnazijos viešuosius pirkimus, organizuoja gimnazijos aprūpinimą baldais, inventoriumi, organizacine technika, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis. Kontroliuoja jų apsaugą ir savalaikį remontą.

16. Organizuoja gimnazijos, darbo vietų, darbuotojų aprūpinimą saugiais įrenginiais, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos priemonėmis. Tinkamai įrengia gamybines buities patalpas.

17. Organizuoja švaros ir tvarkos palaikymą gimnazijos patalpose ir teritorijoje.

18. Laiku aprūpina tiesiogiai pavaldžius darbuotojus (valytojas, kiemsargius) valymo ir higienos priemonėmis.

19. Organizuoja gimnazijoje pravedamų konferencijų, seminarų, pasitarimų ūkinį aptarnavimą.

20. Organizuoja transporto priemones ypatingiems atvejams (svečių, delegacijų priėmimui, laidotuvėms ir t.t.).

21. Kontroliuoja gimnazijos turto, patalpų inventoriaus efektyvumą, racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploataciją.

22. Kontroliuoja, kad gaunamos ir siunčiamos prekės - materialinės vertybės atitiktų technines sąlygas ir standartus.

23. Užtikrina apmokėjimui skirtų lėšų teisingą panaudojimą.

24. Tvarko prekių - materialinių vertybių apskaitą. Nustatyta tvarka rengia ir teikia prekines - pinigines ir kitas ataskaitas apie jų kitimą bei likučius.

25. Nuolat tikrina, kad medžiagų, prekių, gaminių likučiai atitiktų nurodytiems buhalterijos dokumentuose.

26. Laiku ir teisingai užpildo buhalterinius dokumentus.

27. Ruošia ir laiku pateikia darbo ataskaitas atsiskaitymui su buhalterija.

28. Dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose.

29. Padeda valstybės, finansų kontrolės įstaigoms įforminti medžiagą apie lėšų ir materialinių vertybių trūkumą bei grobstymą.

30. Rengia sargų (budėtojų) budėjimo grafikus tvirtinimui.

31. Nustato pavaldiems darbuotojams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką, kuriai esant užduotys gali būti neįvykdytos, vertina pavaldžių darbuotojų metinę veiklą.

32. Inicijuoja ir rengia Gimnazijos direktoriaus įsakymų, pavedimų, raštų kitų dokumentų projektus dėl šiame Pareigybės aprašyme nustatytų pareigų vykdymo, įgyvendinimo ar tobulinimo;

33. Organizuoja gimnazijos patalpų apsaugą ir turi visus atsarginius raktus nuo jų;

34. Organizuoja gimnazijos aplinkotvarkos, apželdinimo, reklamos, šventinio apipavidalinimo darbus ir vėliavos iškėlimą nustatytų švenčių dienomis.

V. ATSAKOMYBĖ

  1. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams atsako už:

35.1. netvarkingą pastatų, patalpų, pagrindinių priemonių eksploatavimą, jų priežiūrą ir remontą;

35.2. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų nevykdymą;

35.3. prekių - materialinių vertybių saugumą, jų netvarkingą laikymą, priėmimą ir išdavimą;

35.4. prekių - materialinių vertybių trūkumą, atsiradusį dėl jo aplaidumo darbe (gedimas, supuvimas, vagystės, avarijos ir kt.);

35.5. neteisingą ir nesąžiningą dokumentacijos pildymą;

35.6. ne laiku atliktą inventorizaciją, patikrinimą;

35.7. patikėtos informacijos neišsaugojimą;

35.8. viešųjų pirkimų procedūrų neatitikimą teisės aktams.

36. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams už savo funkcijų netinkamą vykdymą atsako darbo vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

37. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria Senosios gimnazijos direktorius.

38. Pavaduotojas ugdymui pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu būdu asmenims jokios komercinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas, arba ji jam tapo prieinama ir žinoma dirbant Gimnazijoje, neskleisti apie Gimnaziją ir jos vadovus neigiamos informacijos.

__________________________________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________(vardas ir pavardė, parašas, data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Palangos m. sav. Palangos m. Jūratės g. 13
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.