Penktosios buhalterinės apskaitos grupės Atskaitomybės pogrupis Analitikas (konkursas 2 pareigybėms; pastoviosios dalies koeficientas 7,1 iki 10,5)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 73214
Skelbimo data: 2021-09-01
Skelbimas galioja iki: 2021-09-15
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Penktosios buhalterinės apskaitos grupės Atskaitomybės pogrupis Analitikas (konkursas 2 pareigybėms; pastoviosios dalies koeficientas 7,1 iki 10,5)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) šiuo metu atlieka 143 valstybės įstaigų buhalterinės apskaitos ir 239 valstybės įstaigų personalo administravimo funkcijas. Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos, kurioje dirba daugiau nei 400 darbuotojų. Išsamesnės informacijos teirautis Vilijos Vaitkevičienės tel. +370 673 56237 arba el. paštu vilija.vaitkeviciene@nbfcentras.lt.
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus
2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-439
(Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus
2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-524 redakcija)

NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO
BUHALTERINĖS APSKAITOS DEPARTAMENTO
BUHALTERINĖS APSKAITOS GRUPĖS ATSKAITOMYBĖS POGRUPIO ANALITIKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) Buhalterinės apskaitos departamento (toliau – BAD) Buhalterinės apskaitos grupės (toliau – Grupė) Atskaitomybės pogrupio analitiko (toliau – darbuotojas) pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus BAD Grupės Atskaitomybės pogrupio (toliau¬ – Pogrupis) vadovui.
4. Pareigybės paskirtis – analizuoti NBFC direktoriaus įsakymu priskirtų įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai ir su kuriomis yra pasirašytos buhalterinės apskaitos organizavimo sutartys, buhalterinės apskaitos duomenis, užtikrinti jų teisingumą ir rengti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;
5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai;
5.5. išmanyti buhalterinės apskaitos ir vidaus kontrolės principus;
5.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti praktikoje;
5.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
5.8. gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. analizuoja apskaitos duomenų atitikimą Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, reikalavimams;
6.2. atlieka apskaitos įrašų korektiškumo kontrolę;
6.3. užtikrina, kad būtų ištaisytos pastebėtos apskaitos ir ataskaitų klaidos;
6.4. rengia priskirtų įstaigų finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;
6.5. atlieka įstaigų tarpusavio operacijų derinimo pildytojo funkcijas Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS);
6.6. atlieka įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių pildytojo funkcijas VSAKIS;
6.7. pasirašo apskaitos dokumentus pagal NBFC direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus;
6.8. Pogrupio vadovo pavedimu rengia kitas teisės aktuose ir sutartyse numatytas ataskaitas;
6.9. be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias bendrąsias funkcijas:
6.9.1. kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijomis, formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į NBFC archyvą;
6.9.2. Pogrupio vadovo pavedimu pagal kompetenciją pavaduoja kitą Pogrupio darbuotoją;
6.9.3. teikia siūlymus Pogrupio vadovui dėl Pogrupio veiklos tobulinimo;
6.9.4. bendradarbiauja su kitais Pogrupio, Grupės ir BAD darbuotojais, NBFC padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis;
6.9.5. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, Pogrupio vadovo pavestas užduotis bei vykdo kitas užduotis pagal NBFC veiklos procesų aprašymus.

Susipažinau:
___________________
(Parašas)
____________________
(Vardas ir pavardė)

___________________
(Data)

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 673 51209
El. paštas: info@nbfcentras.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Geležinio Vilko g. 12
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.