Pensijų anuitetų skyriaus patarėjas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 18,7-23,1)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63248
Skelbimo data: 2020-02-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Pensijų anuitetų skyriaus patarėjas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 18,7-23,1)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-64

PENSIJŲ ANUITETŲ SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I skyrius

PAREIGYBĖ

  1. Pensijų anuitetų skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjo pareigybė yra specialistų grupės (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, vyriausiojo aktuaro, pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių 212001) pareigybė.
  2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu.

3.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų aktuaro darbo gyvybės draudimo srityje patirtį.

3.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybinio socialinio draudimo, Pensijų kaupimo įstatymais, taip pat su šiais teisės aktais susijusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, gebėti juos taikyti praktiškai.

3.4. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

3.5. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Pataria Skyriaus vedėjui organizuojant Skyriaus darbą, paskirstant funkcijas ir užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą.

4.2. Koordinuoja pensijų anuitetų išmokų apskaičiavimo metodikos ir su ja susijusių dokumentų rengimą ir vykdymą.

4.3. Kontroliuoja pensijų anuitetų sutarčių sudarymą ir administravimą.

4.4. Padeda užtikrinti pensijų anuitetų ir susijusių investicijų portfelio valdymą.

4.5. Koordinuoja techninių atidėjinių apskaičiavimo metodikos ir su ja susijusių dokumentų rengimą, kontroliuoja techninių atidėjinių skaičiavimą.

4.6. Analizuoja rizikas, susijusias su pensijų anuitetų veikla, padeda užtikrinti jų valdymą.

4.7. Koordinuoja ir užtikrina informacijos bei duomenų, susijusių su pensijų anuitetų mokėjimo funkcijos vykdymu ir pensijų anuitetų mokėtoju, teikimą priežiūros institucijai.

4.8. Koordinuoja išvadų ir pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos banko ar kitų institucijų pateiktų teisės aktų, reglamentuojančių pensijų anuitetų mokėjimo veiklą, jų pakeitimų ir papildymų projektų teikimą.

4.9. Rengia teisės aktus bei kitus dokumentus pagal Skyriaus ir šios pareigybės kompetenciją.

4.10. Konsultuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teikia jiems metodinę ir praktinę pagalbą pagal pareigybės kompetenciją.

4.11. Dalyvauja įgyvendinant kitas Skyriui pavestas funkcijas, vykdant Skyriaus dokumentų tvarkymo procedūras, rengiant Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų viešųjų pirkimų dokumentus ir informacinės sistemos taikomųjų sistemų keitimų užsakymus bei testuojant sukurtą programinę įrangą.

4.12. Nagrinėja pranešimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymus į juos, Skyriaus vedėjui pavedus;

4.13. Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, įmonėmis ar organizacijomis.

4.14. Pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.

4.15. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

___________________

Informacija apie įstaigą: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konstitucijos pr. 12-101, 09308 Vilnius Tel. (8 5)272 4864 El. p. info@sodra.lt Išsamesnę informaciją dėl konkurso suteikti gali Personalo valdymo skyriaus patarėja Gražina Muzikaitė (tel. (8 5) 272 4071; el. p. grazina.muzikaite@sodra.lt)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 272 4864
El. paštas: sodrainfo@sodra.lt
Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.