Pensijų anuitetų skyriaus vedėjas (koeficientas 12,6)

Skelbimo nr.: 59785
Skelbimo data: 2019-08-05
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Pensijų anuitetų skyriaus vedėjas (koeficientas 12,6)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. V-323

Pensijų anuitetų SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Pensijų anuitetų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė yra struktūrinio padalinio vadovo darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė.
  2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu.

3.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį pensijų anuitetų skaičiavimo arba investicijų valdymo srityje.

3.3. Būti susipažinusiam Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos (toliau – Fondo taryba) nutarimais, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) įsakymais tiek, kiek jų nuostatos susijusios su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos sistemiškai analizuoti ir taikyti praktiškai.

3.4. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, mokėti rengti teisės aktus bei procesinius dokumentus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

3.5. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, užtikrina funkcijų ir užduočių paskirstymą Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą.

4.2. Organizuoja ir užtikrina pensijų anuitetų aktuarinių skaičiavimų vykdymą.

4.3. Organizuoja pensijų anuitetų sutarčių sudarymą ir administravimą.

4.4. Organizuoja pensijų anuitetų ir susijusių investicijų portfelio valdymą.

4.5. Užtikrina techninių atidėjinių formavimą.

4.6. Organizuoja ir užtikrina rizikų, susijusių su pensijų anuitetų veikla, valdymą.

4.7. Užtikrina informacijos bei duomenų, susijusių su pensijų anuitetų mokėjimo funkcijos vykdymu ir pensijų anuitetų mokėtoju,teikimą priežiūros institucijai.

4.8. Organizuoja išvadų ir pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos banko ar kitų institucijų pateiktų teisės aktų, reglamentuojančių pensijų anuitetų mokėjimo veiklą, jų pakeitimų ir papildymų projektų teikimą.

4.9. Užtikrina teisės aktų bei kitų dokumentų projektų pagal Skyrius kompetenciją rengimą.

4.10. Fondo valdybos direktoriui ar Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojui pavedus, organizuoja prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą bei atsakymų į juos rengimą.

4.11. Dalyvauja ir užtikrina Skyriaus darbuotojų dalyvavimą įgyvendinant veiklos planavimo ir vertinimo, kokybės valdymo, korupcijos prevencijos ir Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.

4.12. Organizuoja užsakymų Fondo valdybos informacinės sistemos keitimui ir tobulinimui rengimą bei dalyvavimą testuojant Fondo valdybos informacinės sistemos keitimus.

4.13. Užtikrina Skyriaus poreikio pirkimams nustatymą ir paraiškų pirkimų planui sudaryti (papildyti) teikimą, perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškų rengimą, dalyvavimą viešojo pirkimo procedūrose arba jų vykdyme pagal Skyrius kompetenciją.

4.14. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų konsultavimą, metodinės ir praktinės pagalbos teikimą pagal Skyrius kompetenciją.

4.15. Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, įmonėmis ar organizacijomis pagal Skyrius kompetenciją.

4.16. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Fondo valdybos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį pavedimus.

Susipažinau

____________________________

(Parašas)

____________________________

(Vardas ir pavardė)

____________________________

(Data)

_________________________


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius
Telefonas: (8 5) 241 3141
El. paštas: sodrainfo@sodra.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.