Trečiadienis, gruodžio 02 d.

Pensijų skyriaus vyresnysis specialistas (darbo vieta Šiauliuose, pareiginės algos koeficientas 4,8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42649
Skelbimo data: 2019-10-17
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius
Pareigos: Pensijų skyriaus vyresnysis specialistas (darbo vieta Šiauliuose, pareiginės algos koeficientas 4,8) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus direktoriaus

2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. VE-31

2.3 papunkčiu

PENSIJŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pensijų skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Pensijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įvertinti pateiktus (gautus) dokumentus, įrodančius iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas, įvesti duomenis į Išmokų taikomąją sistemą, rengti dokumentų dėl duomenų įrašymo/neįrašymo į Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą (toliau – Registras) projektus, įvertinti pateiktus (gautus) dokumentus nustatant asmens teisę į valstybines ir šalpos pensijas, kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas, transporto išlaidų kompensaciją, lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją, šalpos kompensaciją (toliau – kompensacija), įvesti duomenis į Išmokų taikomąją sistemą, rengti sprendimų dėl valstybinių pensijų ir kompensacijų, skyrimo/neskyrimo, socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų, šalpos pensijų ir kompensacijų mokėjimo projektus, apskaičiuoti sukauptą pensijų socialinio draudimo stažą (toliau – stažas).

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – dokumentų pateiktų/gautų įrodyti iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas vertinimo ir duomenų į Išmokų taikomąją sistemą įvedimo, dokumentų dėl valstybinių pensijų, šalpos pensijų ir kompensacijų skyrimo ir socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir kompensacijų mokėjimo vertinimo ir duomenų į Išmokų taikomąją sistemą įvedimo bei dokumentų ir sprendimų projektų rengimo.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančiais teisės aktais bei Europos Sąjungos teisės aktais, tarpvalstybinėmis sutartimis ir susitarimais socialinio draudimo išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų atlikimu. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų, šalpos pensijų ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą bei Registro tvarkymą.

4.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Įvertina dokumentus, įrodančius iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas, ir įveda duomenis į Išmokų taikomąją sistemą.

5.2. Suformuoja duomenų apie asmenų iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas (toliau – kaupiamų duomenų) bylas, daro pateiktų dokumentų kopijas ir rengia dokumentų dėl duomenų įrašymo/neįrašymo į Registrą projektus ir teikia juos tikrinimui.

5.3. Informuoja asmenį apie trūkstamus dokumentus.

5.4. Rengia raštų projektus draudėjams bei archyvinėms įstaigoms išduoti dokumentus, reikalingus duomenims į Registrą įrašyti ir teikia juos tikrinimui.

5.5. Įvertina valstybinėms pensijoms, šalpos pensijoms ir/ar kompensacijoms skirti, socialinio draudimo pensijoms, valstybinėms pensijoms, šalpos pensijoms ir kompensacijoms mokėti pateiktus dokumentus ir įveda duomenis į Išmokų taikomąją sistemą.

5.6. Suformuoja valstybinių pensijų, šalpos pensijų ir kompensacijų bylas, daro pateiktų dokumentų kopijas ir rengia sprendimų skirti (neskirti) valstybinę pensiją, šalpos pensiją ar/ir kompensaciją, projektus ir teikia juos tikrinimui.

5.7. Įvertina gautus dokumentus, duomenis iš Registro ir kitų registrų, ir jei jie įtakoja valstybinės pensijos, šalpos pensijos ir/ar kompensacijos skyrimą, socialinio draudimo pensijos, valstybinės pensijos, šalpos pensijos ir/ar kompensacijos mokėjimą/mokėjimo nutraukimą, rengia sprendimų projektus ir teikia juos tikrinimui.

5.8. Įvertina dokumentus, pateiktus išmokoms pensininką laidojusiems asmenimis ar asmenims, pateikusiems paveldėjimo teisės liudijimus, mokėti, rengia sprendimų projektus ir teikia juos tikrinimui.

5.9. Tikrina, ar mokėjimo duomenys korektūrų sąrašuose sutampa su bylų ir Išmokų taikomosios sistemos duomenimis, esant reikalui, koreguoja duomenų neatitikimus ir teikia juos tikrinimui.

5.10. Įvertina dokumentus ir apskaičiuoja socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų, šalpos pensijų ir/ar kompensacijų nepriemokas/permokas, rengia sprendimų dėl permokų nustatymo projektus ir teikia tikrinimui.

5.11. Rengia sprendimų dėl išskaitymų iš socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų projektus, remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus direktoriaus sprendimais dėl permokų nustatymo.

5.12. Informuoja asmenį apie valstybinės, šalpos pensijos ir/ar kompensacijos skyrimą, socialinio draudimo pensijų ir valstybinių pensijų skyrimo termino pasibaigimą.

5.13. Asmens pageidavimu apskaičiuoja stažą.

5.14. Rengia raštų projektus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms išduoti dokumentus, reikalingus valstybinei pensijai ir/ar kompensacijai skirti.

5.15. Vykdo įstatymų nustatyta tvarka išskaitas iš pensijų ir kompensacijų pagal vykdomuosius dokumentus.

5.16. Paima neužbaigtas pensijų, kompensacijų, kaupiamų duomenų bylas ir jas padeda/gražina į neužbaigtų bylų saugyklą, jas apskaito ir saugo.

5.17. Rengia lydraščių dėl pensijų, kompensacijų ir kaupiamų duomenų bylų siuntimo projektus.

5.18. Dalyvauja pensijų, kompensacijų ir kaupiamų duomenų bylų inventorizacijos vykdyme.

5.19. Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo.

5.20. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.

5.21. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 08
El. paštas: Vaiva Apanavičiūtė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.apanaviciute@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.