Ketvirtadienis, rugpjūčio 11 d.

Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 81508
Skelbimo data: 2022-08-04
Skelbimas galioja iki: 2022-08-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.40
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,520.40
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Informacija apie įstaigą: https://www.krs.lt/
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-21 įsakymu Nr. ĮS-2619
(2022-08-03 įsakymo Nr. ĮS-2801 redakcija)

PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Personalo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – personalo administravimas.
4. Pareigybės pavaldumas – darbuotojas tiesiogiai pavaldus Personalo skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. turėti 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
5.3. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją darbe taikyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymus, Darbo kodeksą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos, darbo santykių reguliavimą ir personalo valdymą;
5.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu, gebėti naudotis Personalo, darbo užmokesčio ir darbo laiko valdymo sistema (Bonus) bei dokumentų valdymo (DVS) sistemomis.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. tvarko Savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių, kurių visos akcijos ar jų dalis, jeigu ji suteikia daugiau kaip pusę balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso Savivaldybei, vadovų (išskyrus švietimo, kultūros ir sporto įstaigų) priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, atlieka kitas funkcijas, susijusias su šių vadovų darbo santykiais;
6.2. organizuoja konkursus į Savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių, kurių visos akcijos ar jų dalis, jeigu ji suteikia daugiau kaip pusę balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso Savivaldybei, vadovų (išskyrus švietimo, kultūros ir sporto įstaigų) pareigas pagal priskirtą kompetenciją;
6.3. formuoja ir tvarko Savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių, kurių visos akcijos ar jų dalis, jeigu ji suteikia daugiau kaip pusę balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso Savivaldybei, vadovų (išskyrus švietimo, kultūros ir sporto įstaigų) asmens bylas;
6.4. organizuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą;
6.5. apdoroja ir sistemina informaciją, reikalingą rengiant ir tikslinant Savivaldybės administracijos vidaus tvarką reguliuojančius teisės aktus;
6.6. tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje ir Personalo, darbo užmokesčio ir darbo laiko valdymo (Bonus) sistemose;
6.7. rengia ir teikia informaciją Savivaldybės administracijos personalo valdymo klausimais;
6.8. renka duomenis ir informaciją, reikalingą rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus personalo valdymo klausimais;
6.9. nagrinėja ir rengia atsakymus į paklausimus, prašymus, ruošia ataskaitas, renka statistinius duomenis ir kitą informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais;
6.10. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
6.11. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
6.12. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti institucijos strateginius tikslus;
6.13. pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą Skyriaus darbuotoją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
7.1. už šiuose pareiginiuose nuostatuose numatytų funkcijų vykdymą;
7.2. už savo veiklą arba neveikimą, gyventojams, Savivaldybei ar Valstybei padarytą žalą.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 37 30 55 03
El. paštas: info@krs.lt
Adresas: Savanorių pr., 371, 49500Kaunas
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.