Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 9105
Skelbimo data: 2020-03-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 27 d.
įsakymu Nr. B1-629
(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. B1-172 redakcija)

PERSONALO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (1)


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių žmogiškųjų išteklių valdymą, įgyvendinimą Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (toliau – Tarnyba).


III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – žmogiškųjų išteklių valdyme.


IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį teisės, psichologijos krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir personalo valdymą, Tarnybos nuostatais;
4.3. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
4.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. padeda Skyriaus vedėjui formuoti Tarnybos žmogiškųjų išteklių politiką ir ją įgyvendinti, rengia ir organizuoja personalo motyvacijos sistemos įgyvendinimą;
5.2. padeda rengti Tarnybos ir jos teritorinių padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymus, konsultuoja pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo, rengia įsakymų projektus dėl pareigybių aprašymų ir nuostatų patvirtinimo;
5.3. pagal kompetenciją organizuoja Tarnybos darbuotojų priėmimą į pareigas, perkėlimą ir atleidimą;
5.4. koordinuoja Tarnybos darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą;
5.5. kontroliuoja Tarnybos darbuotojų darbo grafikų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą;
5.6. rengia Tarnybos pareigybių sąrašą ir jo pakeitimus, kontroliuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą didžiausią leistiną pareigybių skaičių;
5.7. atstovauja Tarnybai konkursuose į laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir atrankas į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas;
5.8. atlieka personalo sudėties analizę, kaitos priežastis bei tendencijas, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl personalo poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
5.9. pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja darbuotojų ir jai pavaldžios įstaigos vadovo tarnybinės veiklos vertinimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas;
5.10. pagal kompetenciją organizuoja, konsultuoja dėl tarnybinių pasų išdavimo Tarnybos valstybės tarnautojams, užtikrina informacijos pateikimą Įstaigai, centralizuotai atliekančiai personalo administravimo funkcijas;
5.11. pagal kompetenciją organizuoja Tarnybos darbuotojų / fizinių, juridinių asmenų ar užsienio piliečių skatinimą;
5.12. pagal kompetenciją formuoja pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą personalo mokymo prioritetus, organizuoja įgyvendinimą, atlieka mokymo poreikio Tarnybos personalui vertinimą;
5.13. organizuoja ir koordinuoja naujai priimtų darbuotojų mokymą bei adaptaciją ir integraciją Tarnyboje;
5.14. pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos švietimo įstaigų studentų mokomosios praktikos atlikimą Tarnyboje;
5.15. pagal kompetenciją konsultuoja Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo klausimais, užtikrina reikalavimų laikymąsi;
5.16. pagal kompetenciją vykdo informacijos surinkimo apie asmenį procedūras;
5.17. pagal kompetenciją dalyvauja perduodant archyvui darbuotojų asmens bylas;
5.18. pagal kompetenciją renka, vertina ir kaupia informaciją, rengia ataskaitas;
5.19. pagal kompetenciją konsultuoja Tarnybos darbuotojus, teikia rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą;
5.20. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja prašymus, skundus, pranešimus ir rengia įsakymų projektus;
5.21. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Tarnybos struktūriniais padaliniais, valstybės įstaigomis, institucijomis ar kitomis organizacijomis personalo valdymo klausimais;
5.22. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnyboje ir jai pavaldžioje įstaigoje sudarytų komisijų darbe, darbo grupėse, pasitarimuose, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
5.23. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant;
5.24. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_______________


Susipažinau
__________________________
(parašas)
__________________________
(vardas, pavardė)
_________________________
(data)
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyrius (Vilniuje). Kontaktinis asmuo: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Vaškelienė, tel. (8 5) 249 1638, el. p. irena.vaskeliene@vmvt.lt. Būtina pateikti: dokumentus, patvirtinančius aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį teisės, psickologijos krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą.
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: 8 5 2196829
El. paštas: arunas.bulota@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-04-01
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.