Šeštadienis, gegužės 25 d.

Pirkimų tarnybos vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 79931
Skelbimo data: 2022-05-25
Skelbimas galioja iki: 2022-06-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Pirkimų tarnybos vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 3.80
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 687.80
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 22 d.
įsakymu Nr. 73P-307


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOS
PIRKIMŲ TARNYBOS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGINIAI NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) Pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti pirkimų procedūras.
2. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos vadovui, o jo nesant - direktoriaus įsakymu paskirtam laikinai einančiam Tarnybos vadovo pareigas ar jį pavaduojančiam asmeniui.
3. Esant tarnybiniam būtinumui (atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais panašiais atvejais) darbuotoją gali pavaduoti direktoriaus įsakymu paskirtas kitas darbuotojas.
4. Esant tarnybiniam būtinumui (atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais panašiais atvejais) šias pareigas einantis darbuotojas gali pavaduoti Tarnybos vadovą.
5. Šias pareigas einantis darbuotojas Poliklinikoje dirba pagal darbo sutartį.

II. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
6.2. turėti darbo viešųjų pirkimų srityje patirties;
6.3. puikiai mokėti valstybinę kalbą;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer) programiniu paketu;
6.5. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, susitarimais ir taisyklėmis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymais, Poliklinikos vidaus teisės aktais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus bei dokumentų rengimą;
6.6. išmanyti raštvedybą, gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išmanyti ir mokėti taikyti teisės aktų rengimo taisykles, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu bei raštu, turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas:
7.1. priimdamas sprendimus pagal jam priskirtą kompetenciją privalo vadovautis imperatyviomis įstatymų normomis, įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Poliklinikos veiklą, darbuotojų ir darbdavių bei kitus teisinius santykius, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio nurodymus, laikytis darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, tausoti darbdavio turtą, dirbti dorai ir sąžiningai.
7.2. organizuodamas ir vykdydamas pirkimų procedūras:
7.2.1. užtikrina, kad jam pavestos vykdyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo procedūros būtų vykdomos nustatytais terminais, laikantis įstatymų ir kt. norminių aktų reikalavimų;
7.2.2. pagal pirkimo iniciatorių pateiktas tinkamai parengtas ir suderintas paraiškas, technines specifikacijas ir kitus pirkimo objektus apibūdinančius dokumentus, rengia pirkimo dokumentus, esant reikalui, organizuoja jų vertimą į užsienio kalbą;
7.2.3. parengia ir skelbia viešųjų pirkimų skelbimus, teikia nustatytos formos ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai, kontroliuojančioms institucijoms.
7.2.4. nagrinėja tiekėjų pasiūlymus (pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos reikalavimų atitiktį, pasiūlymo turinį ir kt.), rengia pasiūlymų vertinimo išvadų projektus, juos derina su skyrių vedėjais bei vyr. slaugytojais ir teikia viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
7.2.5. rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus, derina su skyrių vedėjais bei vyr. slaugytojais, vyriausiuoju buhalteriu, teisininku (esant reikalui, organizuoja sutarties vertimą į užsienio kalbą) ir teikia pasirašyti Poliklinikos direktoriui ir tiekėjams;
7.2.6. rengia teikimus Poliklinikos direktoriui;
7.2.7. pildo Poliklinikos sutarčių registrą, pirkimų žurnalą ir į juos nustatyta tvarka įveda duomenis;
7.2.8. viešina sudarytas pirkimų sutartis ir pasiūlymus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka;
7.2.9. gavus raštiškus tiekėjų klausimus, prašymus, pretenzijas ar skundus, bendradarbiaujant su skyrių vedėjais bei vyr. slaugytojais, savo kompetencijos ribose, rengia atsakymų į juos projektus;
7.2.10. rengia priminimus tiekėjams, nevykdantiems sutartinių įsipareigojimų;
7.2.11. kontroliuoja sutarčių, kurių vykdymą kontroliuoti jam pavesta, vykdymą (kainų, kiekio ir terminų atitikimą) pagal tiekėjų pateiktus dokumentus (sąskaitas-faktūras ir priėmimo-perdavimo aktus);
7.2.12. atlieka prekių, paslaugų ar darbų įsigijimus, naudodamasis centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) elektroniniu katalogu;
7.2.13. rengia ataskaitas apie vykdomus pirkimus ir Poliklinikos direktoriaus nurodymu, teikia informaciją savo kuruojamais klausimais;
7.2.14. rengia Poliklinikos vidaus teisės aktų projektus savo kompetencijos klausimais;
7.2.15. dalyvauja komisijų, sudarytų direktoriaus įsakymais ar direktoriaus pavaduotojų potvarkiais, darbe, vykdo komisijų sekretoriaus funkcijas
7.2.16. pagal pareikalavimą teikia Poliklinikos administracijai ataskaitas apie vykdomus pirkimus;
7.2.17. teisėtai vykdo ir dokumentuoja viešųjų pirkimų komisijos ir savo vykdomų viešųjų pirkimų procedūras.
7.2.18. vykdo tinkamą dokumentų, bylų tvarkymą ir saugojimą, jų perdavimą į archyvą Poliklinikos nustatyta tvarka.
7.3. pagal kompetenciją ir suteiktus įgaliojimus atstovauja Polikliniką ir palaiko ryšius su savivaldybės administracija, Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių gamintojais ir tiekėjais;
7.4. įsipareigoja sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai atlikti savo darbo pareigas ir funkcijas;
7.5. tiesioginio vadovo ar Poliklinikos direktoriaus pavedimu vykdo ir kitas šiuose pareiginiuose nuostatuose nenurodytas funkcijas, jeigu tai būtina, siekiant užtikrinti kokybišką Poliklinikos ir/ar Poliklinikos Tarnybos darbą ir/ar pasiekti įstaigos strateginius tikslus (už papildomų funkcijų ar darbų vykdymą gali būti mokamos priemokos/priedai, jei tai yra sulygta darbo sutartyje).

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:
8.1. gauti tinkamam funkcijų įgyvendinimui ir kokybiško darbo užtikrinimui būtinas darbo priemones ir informaciją iš Poliklinikos skyrių, pirkimo iniciatorių: pirkimui organizuoti būtinus dokumentus ir informaciją; išvadas dėl tiekėjų pasiūlymų atitikimo pirkimo sąlygų ir techninių specifikacijų reikalavimams, dokumentus, paaiškinimus ir kitą informaciją, susijusią su vykdomais pirkimais; dokumentus, reikalingus sutarčių vykdymo kontrolei (sąskaitas-faktūras, priėmimo-perdavimo aktus ir kt.).
8.2. susipažinti su Poliklinikoje galiojančiais vidaus teisės aktais (direktoriaus nurodymais, įsakymais ir pan.) ir šių aktų projektais, susijusiais su jo vykdomomis pareigomis; supažindinimo būdą (žodžiu, elektroniniu paštu arba pasirašytinai), įvertinęs informacijos svarbą, parenka tiesioginis vadovas;
8.3. pasirašyti dokumentus pagal savo kompetenciją;
8.4. dalyvauti profesinių sąjungų ir organizacijų veikloje;
8.5. teikti pasiūlymus Poliklinikos vadovybei dėl darbo, susijusio su šiuose nuostatuose nustatytomis funkcijomis ir pareigomis, tobulinimo ir/ar organizavimo;
8.6. tobulinti savo kvalifikaciją konferencijose, kursuose, seminaruose bei kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
8.7. bendradarbiauti su kitais Poliklinikos administracijos darbuotojais su jo funkcijų įgyvendinimu susijusiais klausimais;
8.8. turėti ir kitų teisių, kurias numato galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Šias pareigas einantis darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako:
9.1. už netinkamą jam pavestų pareigų ar funkcijų vykdymą ar jų nevykdymą;
9.2. už netinkamą Lietuvos Respublikos teisės aktų ir/ar Poliklinikos teisės aktų vykdymą arba jų nevykdymą;
9.3. už netinkamą asmens duomenų tvarkymą ir/ar asmens duomenų paslapties atskleidimą;
9.4. už savo parengtų, vizuotų ar pasirašytų dokumentų teisėtumą;
9.5. už savo parašu patvirtintų duomenų ir informacijos teisingumą;
9.6. už turtinę žalą, padarytą Poliklinikai, dėl savo kaltės ar neatsargumo.

VI. PAREIGINIŲ NUOSTATŲ KEITIMAS

11. Šie pareiginiai nuostatai gali būti peržiūrimi ir iš naujo tvirtinami:
11.1. iš esmės pasikeitus darbuotojo darbo pobūdžiui ir/ar kvalifikaciniams reikalavimams;
11.2. pasikeitus pareigybės pavadinimui;
11.3. pasikeitus struktūrinio padalinio tikslams ir/ar uždaviniams;
11.4. pasikeitus įstaigos struktūrai;
11.5. Poliklinikos direktoriaus sprendimu.

_____________________
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeškinės g. 24
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.