Pirmosios buhalterinės apskaitos grupės Antrasis apskaitos pogrupis Buhalteris ( pastoviosios dalies koeficientas 6,8-9,0)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 73268
Skelbimo data: 2021-09-03
Skelbimas galioja iki: 2021-09-17
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Pirmosios buhalterinės apskaitos grupės Antrasis apskaitos pogrupis Buhalteris ( pastoviosios dalies koeficientas 6,8-9,0)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) šiuo metu atlieka 143 valstybės įstaigų buhalterinės apskaitos ir 239 valstybės įstaigų personalo administravimo funkcijas. Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos, kurioje dirba daugiau nei 400 darbuotojų. Išsamesnės informacijos teirautis Eglės Bagotyrienės tel. +370 655 27697 arba el. paštu egle.bagotyriene@nbfcentras.lt.
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus
2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-439


NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO
BUHALTERINĖS APSKAITOS DEPARTAMENTO
BUHALTERINĖS APSKAITOS GRUPĖS APSKAITOS POGRUPIO BUHALTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) Buhalterinės apskaitos departamento (toliau – BAD) Buhalterinės apskaitos grupės (toliau – Grupė) Apskaitos pogrupio buhalterio (toliau – darbuotojas) pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus BAD Grupės pogrupio (toliau – Pogrupis) vadovui.
4. Pareigybės paskirtis – atlikti NBFC direktoriaus įsakymu priskirtų įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai ir su kuriomis yra pasirašytos buhalterinės apskaitos organizavimo sutartys, buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijas.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;
5.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai;
5.5. išmanyti pagrindinius buhalterinės apskaitos ir vidaus kontrolės principus;
5.6. gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. tvarko turto apskaitą;
6.2. tvarko pajamų ir sąnaudų, gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą, atlieka mokėjimus bankų sistemose, tiekėjų duomenų įvedimo ir su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų informacinėje sistemoje;
6.3. skaičiuoja darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, rengia mokėjimo žiniaraščius, atlieka mokėjimus, vykdo išskaitas iš darbo užmokesčio;
6.4. rengia pranešimus, ataskaitas, pažymas, deklaracijas Valstybinio socialinio draudimo fondo skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms;
6.5. užtikrina, kad, remiantis gautais dokumentais, ūkinės operacijos ir įvykiai būtų užregistruoti teisingai;
6.6. pasirašo apskaitos dokumentus pagal NBFC direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus;
6.7. įveda asignavimų poreikio prognozės duomenis į Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų informacinę sistemą;
6.8. vykdo pavestas vidaus kontrolės funkcijas;
6.9. be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
6.9.1. kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijomis, formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į NBFC archyvą;
6.9.2. Pogrupio vadovo pavedimu pavaduoja kitą Pogrupio darbuotoją;
6.9.3. teikia siūlymus Pogrupio vadovui dėl Pogrupio veiklos tobulinimo;
6.9.4. bendradarbiauja su kitais Pogrupio, Grupės ir BAD darbuotojais, kitais NBFC padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis;
6.9.5. vykdo kitas užduotis pagal NBFC veiklos procesų aprašymus ir kitus Pogrupio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti NBFC veiklos tikslai.


Susipažinau:
___________________
(Parašas)
___________________
(Vardas ir pavardė)
____________________
(Data)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 673 51209
El. paštas: info@nbfcentras.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Geležinio Vilko g. 12
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.