Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44692
Skelbimo data: 2020-06-17
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.50
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. AV-152
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. AV-110
redakcija)


PLANAVIMO IR APRŪPINIMO IŠTEKLIAIS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (S1-7T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) sprendimus viešojo administravimo, projektų valdymo ir administravimo srityse, koordinuoti ir kontroliuoti Agentūros vykdomų projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinės paramos ar kitų finansinių mechanizmų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, rengimo ir įgyvendinimo procesą, rengti teisės aktų, reglamentuojančių projektų valdymą, administravimą ir įgyvendinimo kontrolę, projektus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiosiose veiklos srityse – projektų valdymo, strateginio planavimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą biologijos studijų krypties, ar ekologijos studijų krypties, ar gamtinės geografijos studijų krypties, ar aplinkotyros studijų krypties;
4.2. turėti darbo patirties projektų valdymo arba projektų administravimo, įgyvendinimo srityje, arba ES paramos ar kitų finansavimo mechanizmų programų administravimo srityje, arba buhalterinės apskaitos, arba finansų srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų paramos planavimą, valdymą ir administravimą, su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES paramos teikimą, ES fondų naudojimą ir administravimą, su Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. renka, sistemina, apibendrina ir teikia Skyriaus patarėjui, atsakingam už Skyriaus uždavinių įgyvendinimą strateginio planavimo ir projektų valdymo srityse, informaciją apie Agentūros vykdomų projektų, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos arba kitų finansinių mechanizmų lėšomis, įgyvendinimo procesą, galimybes gauti Europos Sąjungos arba kitų finansinių mechanizmų paramą, teikia pasiūlymus projektų valdymo klausimais;
5.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant teisės aktus, Agentūros vadovybės sprendimus viešojo administravimo, projektų valdymo srityse;
5.3. pagal kompetenciją kartu su kitais Agentūros administracijos padaliniais planuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos arba kitų finansinių mechanizmų lėšomis vykdomus projektus, analizuoja galimybes gauti Europos Sąjungos arba kitų finansinių mechanizmų paramą;
5.4. pagal kompetenciją kartu su kitais Agentūros administracijos padaliniais dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos arba kitų finansinių mechanizmų lėšomis vykdomų projektų projektinius pasiūlymus, paraiškas, projektų finansavimo ir administravimo arba projektų įgyvendinimo sutartis, jų pakeitimus, tarpines ir galutines projektų įgyvendinimo ataskaitas;
5.5. rengia ir derina mokėjimo prašymus, teikiamus Centrinei projektų valdymo agentūrai ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – Aplinkos projektų valdymo agentūra) ar kitoms paramą administruojančioms institucijoms;
5.6. pagal kompetenciją koordinuoja Agentūrai priskirtų projektų, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos arba kitų finansinių mechanizmų lėšomis, rengimo, administravimo ir įgyvendinimo eigą, kontroliuoja ir prižiūri projektų įgyvendinimo terminus bei paramos sutartyje numatytas sąlygas;
5.7. įgyvendina komunikaciją tarp projektų dalyvių – Agentūros ir Centrinės projektų valdymo agentūros, Aplinkos projektų valdymo agentūros ar kitos paramą administruojančios institucijos;
5.8. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą projektų valdymo klausimais visame projekto cikle;
5.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir koordinuojant nacionalines ir tarptautines programas;
5.10. pagal kompetenciją dalyvauja Agentūros, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų bei organizacijų sudarytų komisijų darbe, Europos Sąjungos komitetų ir darbo grupių veikloje;
5.11. pagal Skyriaus kompetenciją tvarko su projektais susijusius dokumentus;
5.12. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus patarėjui, atsakingam už Skyriaus uždavinių įgyvendinimą strateginio planavimo ir projektų valdymo srityse.
____________________

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta Vilniuje
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė
Telefonas: 8 5 271 7561
El. paštas: migle.gyliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.