Pogrupio vadovas (3-oji buhalterinės apskaitos grupė, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų valdymo sritis)

Skelbimo nr.: 59180
Skelbimo data: 2019-06-25
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Pareigos: Pogrupio vadovas (3-oji buhalterinės apskaitos grupė, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų valdymo sritis)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2018 m. vasario 19 d.

įsakymu Nr. V-3

(Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-3 redakcija)

NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO

BUHALTERINĖS APSKAITOS DEPARTAMENTO POGRUPIO VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – Centras) Buhalterinės apskaitos departamento (toliau – Departamentas) pogrupio vadovo pareigybė priskiriama struktūrinių padalinių vadovų pareigybių ir jų pavaduotojų pareigybių grupei.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriaus įsakymu paskirtam Departamento grupės vadovui.
  4. Pareigybės paskirtis – tvarkyti Centro direktoriaus įsakymu priskirto pogrupio įstaigų buhalterinę apskaitą ir atlikti vyriausiojo buhalterio funkcijas, organizuoti ir koordinuoti pogrupio darbuotojų darbą.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;

5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai;

5.5. išmanyti buhalterinės apskaitos ir finansų kontrolės principus;

5.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti pogrupio ir savo darbą, paskirstant užduotis, atsakomybę, darbo krūvius;

5.7. gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti, dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja pogrupio veiklą: paskirsto užduotis pogrupio darbuotojams bei kontroliuoja jų vykdymą, teikia siūlymus Departamento grupės vadovui dėl pogrupio veiklos tobulinimo;

6.2. organizuoja buhalterinės apskaitos tvarkymą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, reikalavimus;

6.3. vykdo vidaus kontrolę pagal centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo ar jo pavedimu kito vadovaujamas pareigas einančio asmens pavestas funkcijas;

6.4. užtikrina teisingą, tikslų, išsamų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimą ir savalaikį pateikimą užsakovui;

6.5. užtikrina tarpusavio operacijų derinimą ir duomenų pateikimą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS);

6.6. pasirašo užsakovo finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kartu užtikrindamas, kad finansinių ataskaitų rinkinio informacija ir subjekto į VSAKIS pateiktų finansinių ataskaitų rinkinių informacija sutampa, yra patikima ir teisinga;

6.7. pasirašo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius, kai jie sudaromi, kartu užtikrindamas, kad VSAKIS parengtų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių informacija yra patikima ir teisinga;

6.8. tvirtina banko mokėjimo nurodymus;

6.9. rengia ir pasirašo arba tik pasirašo apskaitos dokumentus pagal Centro direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus;

6.10. užtikrina užsakovo mokesčių, socialinio draudimo įmokų, sveikatos draudimo įmokų ir kitų privalomų mokėjimų deklaracijų tinkamą ir savalaikį parengimą ir pateikimą mokesčių ar socialinio draudimo įmokų administratoriams;

6.11. užtikrina buhalterinės apskaitos informacijos ir registrų teikimą užsakovui, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo skyriui, Lietuvos statistikos departamentui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, kitoms valstybės institucijoms;

6.12. teikia pasiūlymus Departamento grupės vadovui dėl apskaitos registrų formų, turinio ir skaičiaus nustatymo, apskaitos politikos, sąskaitų planų ir kitų apskaitą reglamentuojančių teisės aktų projektų;

6.13. organizuoja buhalterinės apskaitos informacijos, dokumentų saugojimą ir archyvavimą teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais;

6.14. Departamento grupės vadovo pavedimu pagal kompetenciją pavaduoja kitą darbuotoją;

6.15. rengia pogrupio darbuotojų darbinės veiklos vertinimo išvadas;

6.16. dalyvauja rengiant Centro metinį veiklos planą;

6.17. teikia siūlymus grupės vadovui dėl pogrupio darbuotojų kompetencijų tobulinimo;

6.18. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Centro vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Centro direktoriaus, Departamento direktoriaus, Departamento grupės vadovo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis pagal Centro veiklos procesų aprašymus;

6.19. bendradarbiauja su kitais Centro darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal savo kompetenciją;

6.20. dalyvauja Centro, Departamento, kitų institucijų ir kitų įstaigų organizuojamuose posėdžiuose, pasitarimuose, sudarytose darbo grupėse ir komisijose.

Susipažinau:

___________________

(Parašas)

_________________________

(Vardas ir pavardė)

____________________

(Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Geležinio Vilko g. 12
Telefonas: +370 67594086
El. paštas: monika.mikalauskaite@nbfcentras.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.