Šeštadienis, birželio 06 d.

Prano Gudyno restauravimo centro Mokslinių tyrimų skyriaus vedėjas (koef. 7,5-9)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63703
Skelbimo data: 2020-03-04
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos dailės muziejus
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Prano Gudyno restauravimo centro Mokslinių tyrimų skyriaus vedėjas (koef. 7,5-9)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
LIETUVOS NACIONALINIO DAILĖS MUZIEJAUS PRANO GUDYNO RESTAURAVIMO CENTRO MOKSLINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Lietuvos nacionalinio dailė muziejaus (toliau LNDM) Prano Gudyno restauravimo centro (toliau – RC) Mokslinių tyrimų skyriaus vedėjo priėmimo, atleidimo iš darbo tvarką, pareigoms užimti būtinus specialiuosius reikalavimus, pavaldumą, teises, pareigas bei atsakomybę.
2. Mokslinių tyrimų skyriaus vedėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal neterminuoto darbo sutartį.
3. Mokslinių tyrimų skyriaus vedėją į pareigas skiria ir iš jų atleidžia, skatina bei traukia drausminėn atsakomybėn už darbo pareigų pažeidimą LNDM direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Mokslinių tyrimų skyriaus vedėjas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Kultūros ministro įsakymu patvirtinta Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, kitais kultūros ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatais, Lietuvos Respublikos Restauratoriaus etikos kodeksu, LNDM nuostatais, RC nuostatais, LNDM darbo tvarkos taisyklėmis, LNDM direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu.
5. Mokslinių tyrimų skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktoriaus pavaduotojui restauravimui.
6. Pareigybės grupė – struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai.
7. Pareigybės lygis – A1.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

8. Asmuo, pretenduojantis užimti Mokslinių tyrimų skyriaus vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
8.1. turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų srities chemijos krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
8.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų laboratorinio mokslinio tyrimo darbo patirtį;
8.3. turėti ne mažesnę kaip penkerių metų vadovaujamo darbo patirtį;
8.4. labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
8.5. mokėti anglų kalbą C1 lygiu, (kitų kalbų mokėjimas būtų privalumas);
8.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, mokslinės literatūros elektroninėmis duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;
8.7. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, teikti išvadas;
8.8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbą;
8.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III. FUNKCIJOS

9. Mokslinių tyrimų skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:
9.1. vadovauja Mokslinių tyrimų skyriui, organizuoja restauravimo technologų darbą, kontroliuoja darbų vykdymą ir atsako už metinių planų įgyvendinimą;
9.2. dalyvauja mokslinių tyrimų ir muziejinių vertybių konservavimo, restauravimo bei prevencinio konservavimo programų sudaryme ir įgyvendinime;
9.3 planuoja restauruojamų kūrinių ir restauravimo medžiagų bei metodų tyrimus, vadovauja jų vykdymui, koordinuoja tyrimų rezultatų publikavimą Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidiniuose bei konferencijose;
9.4. siūlo Restauravimo tarybai vertinti ir tvirtinti naujų restauravimo medžiagų ir metodų naudojimą;
9.5. rengia konsultacijas kitų muziejų darbuotojams atliekamų tyrimų, konservavimo, restauravimo bei prevencinio konservavimo klausimais;
9.6. rengia paraiškas tyrimų ir restauravimo medžiagų bei įrangos įsigijimui;
9.7. vykdo kitus su muziejaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio muziejaus direktoriaus pavedimus.
Informacija apie įstaigą: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus yra nacionalinė valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti nacionalinės svarbos dailės meno ir kultūros istorijos muziejines vertybes.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 262 8030
El. paštas: muziejus@ldm.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didžioji g. 4
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.