Pravieniškių seniūnijos seniūnas (pareiginės algos koeficientas – 8,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42251
Skelbimo data: 2019-09-10
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Pravieniškių seniūnijos seniūnas (pareiginės algos koeficientas – 8,1) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PRAVIENIŠKIŲ SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pravieniškių seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Ši pareigybė reikalinga seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje organizuoti ir kontroliuoti teisės aktų ir Savivaldybės institucijų priimtų dokumentų įgyvendinimą arba pačiam juos įgyvendinti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas vietos savivaldos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, asmens duomenų teisinę apsaugą, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, darbuotojų saugą ir sveikatą, dokumentų rengimą, ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
4.4. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose seniūnijos veiklą, nuostatų įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka
5.2. atlieka seniūnijos vidaus administravimą, administruoja seniūnijai skirtus asignavimus, siekdamas efektyvaus lėšų panaudojimo;
5.3. išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;
5.4. išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;
5.5. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąja vietą;
5.6. informuoja gyventojus apie numatomus suteikti, pakeisti ar panaikinti žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų, jų kompleksų, butų, patalpų ar korpusų numerius; teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
5.7. surašo Administracinių nusižengimų protokolus pagal kompetenciją;
5.8. dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą, prižiūri ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja asmenų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus: išduoda leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose vietose, teisės aktų nustatyta tvarka, prižiūri prekybą viešosiose vietose;
5.9. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų plėtros programos ir savivaldybės strateginio veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
5.10. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui, siekdamas užtikrinti gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius reikalus;
5.11. dalyvauja Savivaldybės tarybos bei jos komitetų posėdžiuose, Savivaldybės administracijos pasitarimuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
5.12. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
5.13. užtikrindamas gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
5.14. organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą, pildo visuomenei naudingos veiklos sutartis, jas pasirašo;
5.15. organizuoja ir kontroliuoja seniūnijos bendrojo naudojimo teritorijų, savivaldybės kelių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą bei gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą, kapinių želdinių ir želdinių, esančių bendrojo naudojimo teritorijose, priežiūrą ,viešųjų tualetų paslaugų teikimą, siekdamas aplinkos kokybės gerinimo;
5.16. įgaliotas atlieka priskirtas personalo valdymo funkcijas, užtikrina, kad seniūnijos darbuotojai jų kasmetinių atostogų, komandiruočių ar laikino nedarbingumo metu būtų pavaduojami arba juos vaduoja pats;
5.17. priima asmenis, rengia atsakymus į paklausimus ir prašymus pagal kompetenciją tam, kad būtų suteikta informacija ir/ar priimtas sprendimas;
5.18. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą tvarką, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
5.19. vykdo paskesniąją finansų kontrolę, užtikrindamas efektyvaus lėšų, turto panaudojimo ir įsipareigojimų tretiesiems asmenims vykdymo;
5.20. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui; inicijuoja bendruomenės atstovų susirinkimus dėl seniūnijos tarybos sudarymo;
5.21. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
5.22. inicijuoja viešuosius pirkimus: nustatyta tvarka rengia, vizuoja ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui pirkimų paraiškas, pirkimų technines specifikacijas, specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, pirkimo sutarčių projektus. Vykdo sudarytų pirkimų sutarčių įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę: tikrina ir vizuoja prekių, paslaugų ir darbų priėmimo aktus, sąskaitas faktūras, nustatyta tvarka teikia jas Buhalterijos skyriui, inicijuoja pirkimo sutarčių pakeitimus, nutraukimą; organizuoja ir/ar atlieka viešuosius pirkimus ir priima sprendimus dėl pirkimų pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo taisykles;
5.23. išduoda leidimus atlikti kasinėjimo darbus seniūnijos aptarnaujamos teritorijos viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitveri jas ar jų dalis arba apriboti eismą jose teisės aktų nustatyta tvarka;
5.24. kontroliuoja, kad seniūnijos teritorijoje išorinė reklama būtų skleidžiama turint teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą;
5.25. teikia informaciją visuomenės informavimo priemonėms seniūnijos veiklos klausimais teisės aktų nustatyta tvarka, teikia informaciją Savivaldybės interneto puslapiui pagal savo kompetenciją;
5.26. vykdo kitus su seniūno funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų įgyvendintos seniūnijos funkcijos ir pasiekti Administracijos veiklos tikslai;
5.27. dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 08
El. paštas: Vaiva Apanavičiūtė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.apanaviciute@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.