PREVENCIJOS IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIUS Procesų valdymo vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67758
Skelbimo data: 2020-11-26
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: PREVENCIJOS IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIUS Procesų valdymo vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
PREVENCIJOS IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIAUS
PROCESŲ VALDYMO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus procesų valdymo vadovas (profesijos kodas – 242210) yra specialistų grupės darbuotojas
2. Pareigybės lygis (pagal Hay group metodologiją) – 15.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį procesų valdymo srityje;
3.3. gebėti naudotis procesų modeliavimo įrankiais;
3.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės įmonių veiklą, darbo santykius, gebėti juos taikyti praktiškai;
3.5. būti susipažinęs su Dokumentų rengimo ir Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, gebėti jas taikyti praktiškai;
3.6. gebėti atlikti teisės aktų analizę, rengti analitinę medžiagą, įvertinti ir apibrėžti problemas, pateikti jų sprendimo būdus;
3.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
3.8. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. siekdamas veiklos procesų vientisumo bei tikslų ir rodiklių suderinimo su Kelių direkcijos strateginiais tikslais ir pagrindinėmis veiklos kryptimis dalyvauja, teikia pasiūlymus, sudarant ir peržiūrint Kelių direkcijos veiklos planus ir programas;
4.2. remdamasis gerosiomis pasaulinėmis praktikomis, inicijuoja, formuoja ir įgyvendina Kelių direkcijos veiklos procesų valdymo politiką, principus, metodiką ir tvarkas, kitus Kelių direkcijos vidaus dokumentus, reglamentuojančius Kelių direkcijos veiklą procesų valdymo srityje, stebi ir kontroliuoja jų vykdymą ir, prireikus, teikia pastabas ir sprendimus jų tobulinimui;
4.3. prireikus, inicijuoja ir įdiegia naujas Kelių direkcijos veiklos procesų valdymo vystymo priemones ir/arba atlieka esamų priemonių koregavimą bei vadovauja šių priemonių pokyčių diegimui Kelių direkcijoje;
4.4. inicijuoja ir, prireikus, koordinuoja veiklos procesų valdymo informacinių sistemų vystymą, atnaujinimą ir kontroliuoja jų veikimą;
4.5. pagal kompetenciją renka, analizuoja ir vertina informaciją, susijusią su Kelių direkcijos veikla, teikia pasiūlymus vadovui ir vadovybei dėl efektyvesnio Kelių direkcijos veiklos organizavimo;
4.6. pagal kompetenciją analizuoja ir vertina rizikos veiksnius Kelių direkcijoje ir teikia pasiūlymus dėl tinkamo iškeltų uždavinių įgyvendinimo;
4.7. prireikus, organizuoja procesų valdymo mokymus;
4.8. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis, pagal kompetenciją atstovauja Kelių direkciją ir dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
4.9. pagal kompetenciją teikia informaciją ir konsultuoja Kelių direkcijos darbuotojus;
4.10. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
4.11. vykdo kitus Kelių direkcijos direktoriaus ir skyriaus vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kelių direkcijos strateginiai tikslai ir įgyvendinti keliami uždaviniai.
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta - J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius Darbo užmokesčio rėžiai 2006 - 3009 EUR (neatskaičius mokesčių)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 232 9600
El. paštas: lakd@lakd.lt
Adresas: Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.