Priežiūros departamento Kauno skyriaus vyriausiasis inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44783
Skelbimo data: 2020-06-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos transporto saugos administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Priežiūros departamento Kauno skyriaus vyriausiasis inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.36
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 19 d.
įsakymu Nr. 2BE-209PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO KAUNO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS (7) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Priežiūros departamento Kauno skyriaus vyriausiasis inspektorius (7) (toliau – vyriausiasis inspektorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytų geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų transporto sritims keliamų reikalavimų.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų transporto sričių veiklos priežiūros funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Vyriausiasis inspektorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.3. turėti ne mažesnę kaip pusės metų darbo patirtį geležinkelių veiklos priežiūros srityje;
4.4. mokėti rusų arba anglų kalbą pažengusio vartotojo (B1) lygiu;
4.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
4.6. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
4.7. gebėti: dirbti komandoje, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus bei teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
5.2. dalyvauja užtikrinant tinkamą Priežiūros departamento Kauno skyriaus (toliau – skyrius) uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
5.3. tikrina, ar geležinkelio įmonės (vežėjai), įmonės, atliekančios manevravimą ir (ar) važiuojančios į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, pageidaujančios naudotis geležinkelių infrastruktūra, laikosi teisės aktuose nustatytų saugos sertifikavimo sąlygų;
5.4. tikrina, ar geležinkelių infrastruktūros valdytojai laikosi teisės aktuose nustatytų įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojams veiklos sąlygų;
5.5. tikrina, ar įmonės, turinčios teisę atlikti geležinkelio riedmenų techninę priežiūrą, laikosi teisės aktų reikalavimų;
5.6. tikrina, ar techninio prižiūrėtojo sertifikatą turintys asmenys laikosi teisės aktuose nustatytų sertifikuojamos veiklos sąlygų;
5.7. tikrina, ar mokymo įstaigos, turinčios leidimus mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, laikosi teisės aktuose nustatytų sąlygų;
5.8. kontroliuoja eismo saugos valdymo sistemų įgyvendinimą, įpareigoja geležinkelių infrastruktūros valdytojus ir geležinkelio įmones (vežėjus) jas įgyvendinti ir tobulinti;
5.9. kontroliuoja, ar geležinkelių transporto eismo organizavimas ir valdymas, geležinkelių infrastruktūra bei geležinkelių riedmenys atitinka teisės aktų reikalavimus;
5.10. pagal kompetenciją tikrina geležinkelių infrastruktūros objektų statybos ar rekonstravimo projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka;
5.11. vertina teritorijų planavimo dokumentus ir teikia išvadas dėl teritorijų planavimo dokumentų;
5.12. atlieka geležinkelio statinių, priskiriamų geležinkelių infrastruktūrai, naudojimo priežiūrą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintą Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašą);
5.13. vykdo pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu bei geležinkelio įmonių (vežėjų), susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu, veiklos priežiūrą;
5.14. pagal kompetenciją teikia informaciją apie geležinkelių transporto eismo saugą;
5.15. nustato, tiria pažeidimus, taiko administracines nuobaudas, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
5.16. tikrina, ar struktūrinių posistemių naudojimas ir priežiūra Lietuvos Respublikoje atitinka esminius reikalavimus;
5.17. tikrina, ar geležinkelių riedmenų naudojimas ir priežiūra atitinka esminius reikalavimus;
5.18. tikrina, ar Lietuvos rinkai tiekiamos sąveikos sudedamosios dalys atitinka esminius reikalavimus, kontroliuoja jų naudojimą pagal paskirtį, įrengimą ir priežiūrą, kad jos atitiktų esminius reikalavimus ir kitus optimaliai sąveikai reikšmę turinčius reikalavimus;
5.19. tiria Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų esminių reikalavimų pažeidimus, įpareigoja asmenis pašalinti šiuos pažeidimus ir užtikrinti, kad būtų atkurta sąveikos sudedamosios dalies ir šio įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų atitiktis, prireikus apriboja ir (ar) uždraudžia šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų esminių reikalavimų neatitinkančių sąveikos sudedamųjų dalių naudojimą arba pašalina jas iš Lietuvos rinkos;
5.20. tikrina, ar geležinkelio įmonės (vežėjai) laikosi teisės aktuose nustatytų licencijavimo sąlygų;
5.21. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių institucijomis atstovaudamas Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija);
5.22. nustatyta tvarka, pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;
5.23. užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją visuomenei, interneto svetainei, žiniasklaidai;
5.24. pagal kompetenciją, nepažeisdamas asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
5.25. siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus viršininkui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
5.26. pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
5.27. pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje.
5.28. prižiūri skyriaus tarnybinį transportą, rūpinasi reikiamu kontrolės priemonių sukomplektavimu bei saugojimu, užtikrindamas kontrolės ekipažų darbą;
5.29. dalyvauja užtikrinant darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
5.30. prireikus pavaduoja skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
5.31. vykdo kitas Administracijos vadovybės, Priežiūros departamento direktoriaus ir skyriaus viršininko pavestas funkcijas.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.


____________
Susipažinau
_____________________________
(parašas)
_____________________________
(vardas, pavardė)

20___ - ___ - ___
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Lina Pranskevičienė
Telefonas: 8 5 2196809
El. paštas: lina.pranskeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.