Priežiūros departamento Kauno skyriaus vyriausiasis inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44842
Skelbimo data: 2020-07-15
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos transporto saugos administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Priežiūros departamento Kauno skyriaus vyriausiasis inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.60
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 26 d.
įsakymu Nr. 2BE-216


PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO KAUNO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS (6) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Priežiūros departamento Kauno skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis inspektorius (6) (toliau – vyriausiasis inspektorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytų kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto sritims keliamų reikalavimų.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto sričių funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Vyriausiasis inspektorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį transporto inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;
4.3. turėti ne mažesnę kaip pusės metų darbo patirtį transporto veiklos priežiūros srityje;
4.4. mokėti rusų arba anglų kalbą pažengusio vartotojo (B1) lygiu;
4.5. turėti teisę vairuoti B ir BE kategorijų transporto priemones;
4.6. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
4.7. gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus bei teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
5.2. dalyvauja užtikrinant tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
5.3. tiria kelių transporto eismo įvykius ir avarijas, vidaus vandenų transporto priemonių avarijas, geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ir riktus bei rengia atliktų tyrimų išvadas ir rekomendacijas;
5.4. atlieka ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, priežiūrą;
5.5. prižiūri, kaip įgyvendinami važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų teikimo tvarkos reikalavimai;
5.6. Lietuvos Respublikos keliuose prižiūri Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotus keleivių ir krovinių vežimo dokumentus, leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, tikrina transporto priemonių ir jų junginių masę, ašių apkrovą, matmenis;
5.7. vykdo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais ir įmonių, kurios yra pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais dalyvės, priežiūrą;
5.8. atlieka avarijų ar įvykių, įvykusių kraunant, vežant ar sandėliuojant pavojinguosius krovinius, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizes;
5.9. atlieka kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo priežiūrą;
5.10. prižiūri kelių naudotojo mokesčio sumokėjimą;
5.11. prižiūri autobusų stočių veiklą, vertina autobusų stočių atitiktį nustatytiems reikalavimams;
5.12. prižiūri bandymo stočių ir tikrinimo įmonių veiklą, susijusią su specialiųjų transporto priemonių tikrinimu ir bandymais;
5.13. atlieka motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninius patikrinimus kelyje;
5.14. prižiūri, kaip laikomasi privalomosios techninės apžiūros ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos;
5.15. prižiūri techninės apžiūros kontrolierių veiklą;
5.16. atlieka vairuotojų mokymo ir papildomo vairuotojų mokymo priežiūrą;
5.17. vykdo techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo priežiūrą;
5.18. prižiūri tachografų dirbtuvių veiklą;
5.19. prižiūri tachografų dirbtuvių mechanikų veiklą;
5.20. nustato, tiria pažeidimus, taiko administracines nuobaudas, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
5.21. teikia metodinę pagalbą ūkio subjektams, įgyvendina kitas priemones, užtikrinančias tinkamą įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių, geležinkelių transporto bei vidaus vandenų transporto priemonių veiklą, reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių;
5.22. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių institucijomis atstovaudamas Administraciją;
5.23. pagal kompetenciją dalyvauja konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose;
5.24. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;
5.25. užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją visuomenei, interneto svetainei, žiniasklaidai;
5.26. pagal kompetenciją, nepažeisdamas asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
5.27. siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus viršininkui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
5.28. pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
5.29. prižiūri skyriaus tarnybinį transportą, rūpinasi reikiamu kontrolės priemonių sukomplektavimu bei saugojimu, užtikrindamas kontrolės ekipažų darbą;
5.30. dalyvauja užtikrinant darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
5.31. prireikus pavaduoja skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
5.32. vykdo kitas Administracijos vadovybės, Priežiūros departamento direktoriaus ir skyriaus viršininko pavestas funkcijas.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.


____________
Susipažinau
_____________________________
(parašas)
_____________________________
(vardas, pavardė)

20__ - ___ - ___
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Danguolė Kūrienė
Telefonas: 8 5 219 6810
El. paštas: danguole.kuriene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.