Priežiūros departamento Klaipėdos skyriaus vyriausiasis inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44847
Skelbimo data: 2020-07-17
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos transporto saugos administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Priežiūros departamento Klaipėdos skyriaus vyriausiasis inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10.20
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 26 d.
įsakymu Nr. 2BE-216

PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO KLAIPĖDOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS (3) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Priežiūros departamento Klaipėdos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis inspektorius (3) (toliau – vyriausiasis inspektorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytų kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto sritims keliamų reikalavimų.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto sričių veiklos priežiūros funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Vyriausiasis inspektorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.3. turėti ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį kelių transporto veiklos priežiūros srityje;
4.4. mokėti rusų arba anglų kalbą pažengusio vartotojo (B1) lygiu;
4.5. turėti teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų motorines transporto priemones;
4.6. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
4.7. gebėti: dirbti komandoje, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus bei teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
5.2. dalyvauja užtikrinant tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
5.3. tiria kelių transporto eismo įvykius ir avarijas, vidaus vandenų transporto priemonių avarijas, geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ir riktus bei rengia atliktų tyrimų išvadas ir rekomendacijas;
5.4. atlieka ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, kontrolę;
5.5. prižiūri, kaip įgyvendinami važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų teikimo tvarkos reikalavimai;
5.6. Lietuvos Respublikos keliuose prižiūri Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotus keleivių ir krovinių vežimo dokumentus, leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, tikrina transporto priemonių ir jų junginių masę, ašių apkrovą, matmenis;
5.7. vykdo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais ir įmonių, kurios yra pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais dalyvės, priežiūrą, kontrolę, fizinės saugos priemonių įgyvendinimą;
5.8. atlieka avarijų ar įvykių, įvykusių kraunant, vežant ar sandėliuojant pavojinguosius krovinius, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizes;
5.9. į kompiuterinę duomenų bazę įveda informaciją apie atliktus patikrinimus, nustatytus pažeidimus, teikia pasiūlymų dėl apskaitos tobulinimo, užtikrina kokybišką apskaitos tvarkymą;
5.10. atlieka kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo priežiūrą;
5.11. prižiūri kelių naudotojo mokesčio sumokėjimą;
5.12. prižiūri autobusų stočių veiklą, vertina autobusų stočių atitiktį nustatytiems reikalavimams;
5.13. prižiūri bandymo stočių ir tikrinimo įmonių veiklą, susijusią su specialiųjų transporto priemonių tikrinimu ir bandymais;
5.14. atlieka motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės būklės kontrolę;
5.15. prižiūri, kaip laikomasi privalomosios techninės apžiūros ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos;
5.16. prižiūri techninės apžiūros kontrolierių veiklą;
5.17. atlieka vairuotojų mokymo ir papildomo vairuotojų mokymo priežiūrą;
5.18. vykdo techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo priežiūrą;
5.19. kontroliuoja ūkio subjektų, vykdančių tachografų techninę priežiūrą, veiklą;
5.20. prižiūri tachografų dirbtuvių mechanikų veiklą;
5.21. nustato, tiria pažeidimus, taiko administracines nuobaudas, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
5.22. įgyvendina pažeidimų prevencijos priemones,teikia metodinę pagalbą ūkio subjektams, įgyvendina kitas priemones, užtikrinančias tinkamą įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių, geležinkelių transporto bei vidaus vandenų transporto priemonių veiklą, reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių;
5.23. teikia skyriaus viršininkui su kelių transporto veikla susijusių ūkio subjektų pažeidimų duomenis, kontrolės rezultatus, pasiūlymus dėl kontrolės tobulinimo;
5.24. teikia skyriaus viršininkui informaciją apie kontrolės užduočių vykdymą ir kontrolės rezultatus, atsiskaito už dienos užduočių įvykdymą;
5.25. tvarko informaciją ir duomenis apie atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus;
5.26. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių institucijomis atstovaudamas Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija);
5.27. dalyvauja konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose;
5.28. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;
5.29. užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją visuomenei, interneto svetainei, žiniasklaidai;
5.30. pagal kompetenciją, nepažeisdamas asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
5.31. siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus viršininkui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
5.32. pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
5.33. vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;
5.34. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius duomenis;
5.35. prižiūri skyriaus tarnybinį transportą, rūpinasi reikiamu kontrolės priemonių sukomplektavimu bei saugojimu, užtikrindamas kontrolės ekipažų darbą;
5.36. dalyvauja užtikrinant darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
5.37. nesant skyriaus vedėjo jį pavaduoja, prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
5.38. vykdo kitas Administracijos vadovybės, Priežiūros departamento direktoriaus ir skyriaus viršininko pavestas funkcijas.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.


____________
Susipažinau
_____________________________
(parašas)
_____________________________
(vardas, pavardė)

20___ - ___ - ___
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė
Telefonas: 8 5 271 7561
El. paštas: migle.gyliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.