Šeštadienis, gegužės 15 d.

Priežiūros skyriaus specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 70430
Skelbimo data: 2021-05-03
Konkursą inicijuojanti įstaig: Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Priežiūros skyriaus specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Asmens dokumentų išrašymo centro prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 9 d.
įsakymu Nr.1-12(E)


PRIEŽIŪROS SKYRIAUS SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Pareigybių grupė – specialistai.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – vykdyti Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC) ir skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas: atlikti Asmens dokumentų gamybos posistemio (toliau – ADGS) techninės ir programinės įrangos, naudotojų administravimo sistemų ir telekomunikacijų įrangos priežiūros, administravimo ir remonto darbus, atlikti ADGS technologinės personalizavimo įrangos priežiūros ir administravimo darbus.
4. Skyriaus specialistas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI
ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
6. Išmanyti kompiuterių, tarnybinių stočių, telekomunikacinės techninės ir programinės įrangos veikimo principus, gebėti atlikti gedimų diagnostiką, gedimų šalinimą ir profilaktinę priežiūrą.
7. Gebėti administruoti ir prižiūrėti naudotojų administravimo kompiuterines sistemas paremtas MS Windows 2003, 2008, 2012 Server priemonėmis, administruoti aktyvinę ir pasyvinę kompiuterių tinklo įrangą.
8. Išmanyti Linux (Ubuntu, SUSE) pagrindu veikiančių Java aplikacijų serverių veikimo principus, gebėti analizuoti sistemos klaidas ir šalinti sutrikimus.
9. Išmanyti informacinių sistemų kūrimo, palaikymo ir plėtojimo metodus, technologijas ir standartus.Suprasti automatizuotos technologinės įrangos, automatikos kontrolerių ir mechatroninių sistemų veikimo principus, gebėti atlikti gedimų diagnostiką, gedimų šalinimą ir profilaktinę priežiūrą.
10. Gebėti atlikti problemų analitinį vertinimą ir apibendrinimą, taip pat kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
11. Turėti programavimo patirties C, JAVA ar kitomis kalbomis, sugebėti analizuoti sistemų žurnalų įrašus.
12. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacines technologijas, elektroninius ryšius, visuomenės informavimą, elektroninio parašo ir elektroninio dokumento funkcionavimą, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą, informacinių technologijų saugą bei įslaptintų dokumentų raštvedybą, tarptautinius ir Lietuvos Respublikos informacinių technologijų saugos standartus bei kitus Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su skyriaus veikla, dokumentų ir elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų rengimo, sudarymo ir naudojimo principus.
13. Sugebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
14. Mokėti dirbti standartiniu kompiuterinių biuro programų paketu, mokėti analizuoti kompiuterių ir tinklų saugumo techninės ir programinės įrangos darbą, mokėti dirbti planavimo bei vizualizavimo programų paketais (Project, Visio).
15. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
16. Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

17. Vykdyti ADIC naudojamos tarnybinių stočių, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos administravimo, priežiūros, derinimo, gedimų diagnostikos ir remonto darbus.
18. Vykdyti ADGS techninės ir programinės įrangos administravimo, priežiūros, derinimo, sutrikimų diagnostikos ir remonto darbus.
19. Vykdyti ADGS dokumentų personalizavimo įrangos techninės priežiūros, profilaktikos, administravimo, sutrikimų diagnostikos ir remonto darbus.
20. Analizuoti aptarnaujamos įrangos eksploatacinių medžiagų poreikius ir teikti pasiūlymus formuojant pirkimų planus.
21. Rengti techninę dokumentaciją, vartotojo instrukcijas.
22. Analizuoti technologijų poreikius, teikti pasiūlymus valdymo bei administravimo procesų automatizavimo klausimais.
23. Pagal kompetenciją kontroliuoti asmens dokumentų su elektroninėje laikmenoje įrašytais asmens biometriniais duomenimis patikros sistemų atitiktį Pasų ir kelionės dokumentų elektroninės laikmenos išplėstinės prieigos kontrolės nacionalinės sertifikavimo politikos reikalavimams.
24. Pagal kompetenciją organizuoti ir kontroliuoti išorinių paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų kokybišką ir savalaikį atlikimą.
25. Konsultuoti ADIC darbuotojus taikomosios programinės įrangos naudojimo klausimais.
26. Skyriaus kompetencijos ribose rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, organizacinių, tvarkomųjų dokumentų projektus ir teikti pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo.
27. Vykdyti kitus ADIC vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

_______________________________
Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos pastoviosuios dalies koeficiientas nuo 6,5 iki 7,5. Kontaktinis asmuo Vilma Jakštienė tel. (8 5) 271 80007, el. p. vilma.jakstiene@adic.gov.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8~5) 271 8000
El. paštas: adic@adic.gov.lt
Adresas: Žirmūnų g. 1D, LT-09239 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.