Priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44091
Skelbimo data: 2020-03-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.50
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
direktoriaus 2019 m. gruodžio 13 d.
įsakymu Nr. 1T-182 (1.12.)


PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Skyriui pavestas funkcijas asmens duomenų apsaugos srityje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisėje, tarptautiniuose ryšiuose, taip pat specialiojoje veiklos srityje – asmens duomenų apsaugos ir tarptautinio bendradarbiavimo srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) arba vientisųjų studijų aukštąjį universitetinį išsilavinimą, teisės krypties.
4.2. Turėti teisinio darbo patirties.
4.3. Mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
4.4. Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei teisės aktų rengimą, taip pat Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais duomenų apsaugos srityje, gebėti juos taikyti praktiškai.
4.5. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
4.6. Gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
4.7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. Nagrinėja asmenų skundus ir pranešimus, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, rengia sprendimus ar jų projektus (rekomendacijas, nurodymus, administracinių nusižengimų protokolus, nutarimų projektus administracinio nusižengimo bylose), siekiant užtikrinti duomenų subjektų teisių ir teisėtų interesų apsaugą bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų ir privatumo apsaugą, laikymąsi.
5.2. Atlieka asmens duomenų tvarkymo teisėtumo ir privatumo apsaugos tikrinimus pagal gautus skundus ir pranešimus bei Inspekcijos iniciatyva, rengia patikrinimų aktus, atsakymus bei siūlo sprendimus dėl nustatytų pažeidimų, siekiant užtikrinti asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos atitikimą teisės aktų reikalavimams.
5.3. Teikia siūlymus dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo tikrinimų, dėl prevencinių asmens duomenų tvarkymo pažeidimų priemonių įgyvendinimo bei jas įgyvendina, siekiant užkirsti kelią galimiems asmens duomenų tvarkymo pažeidimams.
5.4. Nagrinėja duomenų valdytojų pranešimus apie asmens duomenų saugumo pažeidimus ir siūlo sprendimų projektus, siekiant užtikrinti, kad tokie pažeidimai nesikartotų ateityje.
5.5. Vykdo Inspekcijos akredituotų įstaigų priežiūrą ir kontrolę, siekiant užtikrinti, kad šių įstaigų veikla garantuotų duomenų valdytojams jų vykdomo asmens duomenų tvarkymo teisėtumą.
5.6. Atstovauja Inspekcijai teismuose, nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas ir nagrinėjant bylas dėl Skyriaus rengtų ir Inspekcijos priimtų sprendimų, kad teismui pateiktų Inspekcijos nuomonę Inspekcijos kompetencijai priskirtais duomenų apsaugos klausimais.
5.7. Nagrinėja duomenų valdytojų prašymus dėl asmens duomenų perdavimo į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms organizacijoms ir rengia leidimus teikti asmens duomenis arba motyvuotus atsisakymus išduoti leidimus, šiuo klausimu bendradarbiauja su Europos duomenų apsaugos valdyba, siekiant užtikrinti asmens duomenų perdavimo teisėtumą bei duomenų subjektų interesų apsaugą.
5.8. Tvarko vidaus įrašus apie nustatytus asmens duomenų tvarkymo ir privatumo pažeidimus ir dėl šių pažeidimų duomenų valdytojams ir (ar) duomenų tvarkytojams taikytas poveikio priemones, renka, kaupia, sistemina, apibendrina Skyriaus kompetencijai priskirtą informaciją ir teikia ją susipažinimui Inspekcijos valstybės tarnautojams bei skelbia Inspekcijos interneto svetainėje, siekiant užtikrinti efektyvią Inspekcijos kompetencijai priskirtų teisės aktų priežiūrą bei užtikrinti, kad Inspekcija galėtų atsiskaityti už savo veiklą ir Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimą.
5.9. Reglamento nustatytais atvejais teikia išankstines konsultacijas ir Inspekcijos nuomonę dėl asmens duomenų tvarkymo, siekiant padėti duomenų valdytojams įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.
5.10. Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo nustatytais atvejais padeda duomenų subjektui įgyvendinti jo teises, siekiant užtikrinti duomenų subjektų teisių ir teisėtų interesų apsaugą.
5.11. Pagal Inspekcijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus dalyvauja Europos Komisijos komitetų ir darbo grupių, Europos Sąjungos Tarybos komitetų ir darbo grupių, kitų tarptautinių organizacijų (institucijų) darbo grupių darbe, bendradarbiauja su kitų užsienio valstybių narių institucijomis, kiek tai susiję su Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimu, siekiant keistis gerąją praktika asmens duomenų apsaugos ir privatumo srityse.
5.12. Dalyvauja posėdžiuose ir pasitarimuose su duomenų valdytojais, duomenų tvarkytojais, valstybės ir savivaldos institucijų ir įstaigų atstovais, kai svarstomi klausimai, susiję su Skyriui pavestų funkcijų vykdymu, siekiant užtikrinti, kad sprendžiant aktualius duomenų apsaugos klausimus būtų atsižvelgiama į Skyriaus rengtus sprendimus ar Skyriaus specialistų nuomonę.
5.13. Inicijuoja, rengia ir derina vidaus dokumentus, siekiant užtikrinti Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.
5.14. Pagal Inspekcijos dokumentacijos planą formuoja ir tvarko Skyriaus dokumentų bylas, siekiant užtikrinti tinkamą Skyriaus dokumentų perdavimą Inspekcijos archyvui.
5.15. Teikia išvadas, nuomones, metodines rekomendacijas Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, siekiant prisidėti prie Inspekcijos formuojamų pozicijų konkrečiais asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos klausimais.
5.16. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Inspekcijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_______________________Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Raimonda Usovienė
Telefonas: 8 5 2196828
El. paštas: raimonda.usoviene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.