Profesinio mokymo skyriaus vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 97740
Skelbimo data: 2024-07-09
Skelbimas galioja iki: 2024-07-23 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla
Pareigos: Profesinio mokymo skyriaus vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 1,03
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1838,96
Darbo vieta (miestas): Raseiniai
Informacija apie įstaigą: https://rtvm.lt
Darbo užmokestis nuo 1838,96 Eur
Pareigybės aprašymas:

PROFESINIO MOKYMO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Profesinio mokymo skyriaus vedėjas yra priskiriamas skyrių, padalinių vedėjų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Profesinio mokymo skyriaus vedėjas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Profesinio mokymo skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą ir ne žemesnę nei vyresniojo mokytojo kvalifikaciją, turintis ne mažesnę nei 5 metų pedagoginio darbo patirtį;

4.2. mokėti vieną iš užsienio kalbų (turėti ne mažesnį kaip A2 reikalavimų užsienio kalbos pagrindus);

4.3. gebėti dirbti bendradarbiaujant su mokytojais, kitais mokyklos darbuotojais, mokiniais ir jų tėvais;

4.4. gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus ir pasidalinti atsakomybe;

4.5. gebėti naudotis kompiuterine technika ir kitomis informacinėmis technologijomis;

4.6. mokėti rengti projektus, palaikyti demokratinius santykius, grįstus savitarpio pagarba ir pagalba tarp mokyklos bendruomenės narių, laikytis pedagoginės etikos normų;

4.7. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją. Mokėti planuoti mokyklos veiklą;

4.8. išmanyti įstaigos dokumentų rengimo reikalavimus;

4.9. žinoti vadybos teorijas, nuolat jas taikyti darbe ir kelti savo kvalifikaciją;

4.10. gebėti sklandžiai ir nuosekliai dėstyti savo mintis žodžiu ir raštu, įveikti stresą;

4.11. gerai mokėti lietuvių kalbą.

5. Profesinio mokymo skyriaus vedėjas turi žinoti:

5.1.Profesinio mokymo ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir norminius aktus, reglamentuojančius ugdymo procesą, mokymosi, darbo ir poilsio laiko teisinį reglamentavimą, mokymo planų ir programų rengimo metodiką, tvarkaraščio sudarymo reikalavimus.

5.2. ugdymo organizavimo formas, metodus ir metodikas;

5.3. mokyklos įstatus, vidaus darbo tvarką, patvirtintas tvarkas, pavaldžių darbuotojų pareiginius nuostatus;

5.4. Bendruosius profesinio mokymo programų planus;

5.5. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarką, vykdymo instrukcijas, protokolų bei ataskaitų pateikimo formas;

5.6. mokymosi pasiekimų įteisinimo tvarką, baigimo dokumentų gavimo, saugojimo, išdavimo, registravimo tvarką;

5.8. mokyklos savęs įsivertinimo metodiką;

5.9. profesinio informavimo pagrindus;

5.10. saugos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.

6. Profesinio mokymo skyriaus vedėjas privalo vadovautis:

6.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;

6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;

6.3. darbo tvarkos taisyklėmis;

6.4. darbo sutartimi;

6.5. šiuo pareigybės aprašymu;

6.6. kitais Mokyklos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia mokyklos strateginį planą, metinės veiklos programą ir ugdymo planą;

7.2. kontroliuoja ugdymo plano vykdymą;

7.3. kontroliuoja mokyklos profesinio teorinio ir praktinio mokymo procesą, darbinę ir akademinę drausmę;

7.4. sudaro profesijos mokytojų metinius darbo krūvių projektus ir kontroliuoja jų vykdymą;

7.5. rūpinasi informacijos kaupimu ir technologinių gamybos naujovių pritaikymu mokykloje;

7.6. kontroliuoja praktinio mokymo suderinamumą su teoriniu mokymu (kartu su direktoriaus pavaduotoju ugdymui);

7.7. kontroliuoja praktinio mokymo planų ir programų vykdymą, profesinio mokymo dienynų bei kitos dokumentacijos pildymą;

7.8. rūpinasi mokinių praktinio mokymo bazėmis, reikalingomis mokymo ir gamybos priemonėmis, medžiagomis, įrankiais ir įrengimais;

7.9. palaiko glaudžius ryšius su įvairiomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei inicijuoja bendradarbiavimo sutarčių sudarymą, rengia jų projektus ir kitą bendradarbiavimo dokumentaciją;

7.10. rūpinasi ir planuoja, kad mokomųjų praktikų metų gaminama produkcija arba atliekamas naudingas darbas būtų nukreiptas mokyklos poreikiams tenkinti;

7.11. inicijuoja naujas praktinio mokymo formas;

7.12. organizuoja mokinių praktiką, asmens įgytų kompetencijų vertinimą;

7.13. sudaro sutartis su bendrovėmis, įmonėmis, organizacijomis, fiziniais asmenimis;

7.14. kontroliuoja sutarčių vykdymą bei mokinių praktikos eigą, praktikos dokumentų tvarkymą, atsiskaitomumą;

7.15. organizuoja Asmens įgytų kompetencijų vertinimo komisijų darbą (kartu su direktoriaus pavaduotoju ugdymui);

7.16. atsako už suaugusiųjų tęstinį mokymą;

7.16. ruošia paraiškų dokumentaciją, siūlo mokytojų (specialistų) kandidatūras, kurie gali dirbti tęstinio mokymo programose, parengia įsakymų projektus, palaiko glaudžius ryšius su Užimtumo tarnyba, darbo rinkos mokymo centrais, įmonėmis, teikia ataskaitas;

7.17. rengia neformalias mokymo programas, tvarko privalomą dokumentaciją jų atnaujinimui bei naujų įvedimui;

7.18. koordinuoja savęs įsivertinimo darbo grupių darbą mokykloje (sudaro grupes, numato savęs įsivertinimo kryptis);

7.19. rengia ir teikia pavaduotojui ugdymui pasiūlymus dėl profesinio mokymo skyriaus darbuotojų (pedagogų, specialistų ir kt.) kvalifikacijos kėlimo, teikia pagalbą pedagogams rengiantis atestacijai ar turimai kvalifikacinei kategorijai patvirtinti;

7.20. dalyvauja profesinio informavimo darbo grupės veikloje bei projektinėje veikloje;

7.21. organizuoja ir kontroliuoja profesijos mokytojų metodinės grupės veiklą;

7.22. organizuoja ir kontroliuoja profesijos mokytojų ir pagalbos specialistų bendradarbiavimą;

7.23. organizuoja ir kontroliuoja mokinių dalyvavimą su ugdymo procesu susijusiuose renginiuose, kuriuos rengia ne mokykla;

7.24. organizuoja ir kontroliuoja profesijos mokytojų ir grupių vadovų bendradarbiavimą;

7.25. kontroliuoja elektroninio dienyno pildymą;

7.26. inicijuoja dalyvavimą regiono, šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymo gerinimu;

7.27. kontroliuoja ir stebi profesijos mokytojų pamokas;

7.28. teikia direktoriui pasiūlymus dėl profesijos mokytojams ir mokiniams skiriamų paskatinimų ir nuobaudų;

7.29. suderinta tvarka atstovauja mokyklai kitose institucijose;

7.30. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų pavedimus.

_______________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 428 70315
El. paštas:
Adresas: Raseiniai, Muziejaus g. 8
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.