PROJEKTAS „AKADEMINIO PRIPAŽINIMO SISTEMOS STIPRINIMAS (KAPRIS-2)" Projekto veiklų vykdytojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 66062
Skelbimo data: 2020-08-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras
Pareigos: PROJEKTAS „AKADEMINIO PRIPAŽINIMO SISTEMOS STIPRINIMAS (KAPRIS-2)" Projekto veiklų vykdytojas
Pareiginės algos koeficientas: 6.50
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus
2019 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-84


STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO
PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Studijų kokybės vertinimo centro (toliau vadinama – Centras) Projekto „Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas (KAPRIS-2)“ (toliau - Projektas) Projekto veiklų vykdytojas (toliau vadinama – Vykdytojas) yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.
2. Pareigybės grupė – specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Vykdytojo pareigybė skirta teisės aktų nustatyta tvarka įvykdyti Centro Projekto veiklas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo specialiosios veiklos srities – projektų veiklų vykdymo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. Turėti 1 metų darbo patirtį;
6.3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygmeniu;
6.4. Papildomų kalbų (arabų, kinų, ispanų prancūzų ir kt.) mokėjimas būtų privalumas;
6.5. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos mokslo ir studijų sistemą bei užsienio kvalifikacijų pripažinimą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Teisės aktų nustatyta tvarka laiku ir kokybiškai vykdo pavestas Projekto veiklas:
7.1.1. Savarankiškai planuoja su Projekto veiklų įgyvendinimu susijusių užduočių atlikimą;
7.1.2. Esant poreikiui, bendradarbiauja su kitais atsakingais Vykdytojais, užtikrindamas užduoties įgyvendinimo integralumą ir tinkamo rezultato pasiekimą laiku.
7.2. Vykdydamas Projekto veiklas:
7.2.1. Atlieka atitinkamų šalių kvalifikacijų vertinimą, kurio metu renka, analizuoja bei sistemina informaciją, reikalingą Projekto veiklomis numatytų šalių švietimo sistemų aprašų ir kitų su Projekto veiklomis susijusių įrankių parengimui;
7.2.2. Dalyvauja įdiegiant automatinio pripažinimo procesus, koordinuodamas užsienio studentų Lietuvoje pasiekimų vertinimų analizę, vykdydamas pilotinius vertinimus ir kitas susijusias veiklas;
7.2.3. Organizuoja mokymus aukštosioms mokykloms;
7.2.4. Teikia pastabas ir siūlymus dėl Projekte numatytų įrankių kūrimo, diegimo ir pildymo bei kitų Projekto veiklų įgyvendinimo aspektų;
7.2.5. Dalyvauja Projekte numatytuose vizituose ir renginiuose (įskaitant mokymus), rengia jiems skirtas programas, ruošia bei skaito juose pranešimus, analizuoja jų metu gautus rezultatus ir juos skleidžia;
7.2.6. Dalyvauja Projekte numatytose kvalifikacijos kėlimo priemonėse (įskaitant, bet neapsiribojant kalbos kursais);
7.2.7. Rengia informacinę medžiagą, susijusią su Projektu ir Projekto veiklomis bei užtikrina tos medžiagos sklaidą;
7.2.8. Užtikrina aktualios Projekto informacijos rengimą ir pateikimą bei konsultacijas, kad išorės vartotojai galėtų naudotis Projekto veiklų įgyvendinimo metu sukurtais įrankiais;
7.2.9. Tinkamai ir laiku atsiskaito, rengia ir teikia su pavestomis Projekto veiklomis susijusius dokumentus;
7.2.10. Nedelsdamas informuoja Projekto vadovą ir administratorių apie iškilusias problemas, kurios galėtų turėti įtaką tinkamų Projekto rezultatų pasiekimui laiku;
7.2.11. Bendradarbiauja bei teikia dalykines konsultacijas ir (ar) pastabas paslaugų tiekėjams.
7.3. Atlieka mažos vertės viešuosiuose pirkimuose organizatoriaus funkcijas.
7.4. Nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi.
7.5. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų.
7.6. Nesant kito Vykdytojo, laikinai vykdo jo funkcijas.
7.7. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Projekto vadovo pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Projekto vadovui.

______________________

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokesčio dydis: 6,5 baziniai dydžiai (1144 eurai su visais mokesčiais).
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 211 36 89
El. paštas: skvc@skvc.lt
Adresas: A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.