PROJEKTAS "AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO SISTEMOS STIPRINIMAS (AMIS-3)" Projekto veiklų vykdytojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64199
Skelbimo data: 2020-04-16
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras
Pareigos: PROJEKTAS "AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO SISTEMOS STIPRINIMAS (AMIS-3)" Projekto veiklų vykdytojas
Pareiginės algos koeficientas: 6.50
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus
2019 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-83


STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO
PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Studijų kokybės vertinimo centro (toliau vadinama – Centras) projekto „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“ (toliau – Projektas) Projekto veiklų vykdytojas (toliau vadinama – Vykdytojas) yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.
2. Pareigybės grupė – specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Vykdytojo pareigybė skirta teisės aktų nustatyta tvarka įvykdyti Centro projekto veiklas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo specialiosios veiklos srities – projektų veiklų vykdymo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. Turėti 1 metų darbo patirtį;
6.3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygmeniu;
6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Teises aktų nustatyta tvarka laiku ir kokybiškai vykdo pavestas Projekto veiklas;
7.2. Tinkamai ir laiku rengia su pavesta Projekto veikla susijusius dokumentus;
7.3. Teikia Projekto administratoriui su pavesta Projekto veikla susijusius dokumentus;
7.4. Dalyvauja išoriniame studijų programų vertinime:
7.4.1. Vertina pateiktos savianalizės suvestinės ir aprašo tinkamumą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams;
7.4.2. Organizuoja ekspertų atranką sudarydamas preliminarius ekspertų sąrašus studijų programoms vertinti ir teikia šiuos sąrašus svarstymui;
7.4.3. Bendradarbiauja su ekspertais:
7.4.3.1. Suderina paslaugų sutartis, vizitų datas ir vizitų darbotvarkes, siunčia savianalizių suvestines, pateikia informaciją apie ankstesnius studijų programų vertinimus, jų išvadas, pateiktas rekomendacijas ir kitą reikalingą informaciją;
7.4.3.2. Organizuoja ekspertų grupėms įvadinius seminarus;
7.4.3.3. Konsultuoja studijų programų vertinimą atliekančius ekspertus klausimais, susijusiais su išoriniu ekspertiniu vertinimu;
7.4.3.4. Kartu su ekspertais dalyvauja studijų programų vertinimo vizituose aukštosiose mokyklose;
7.4.3.5. Esant reikalui, verčia iš anglų arba į anglų kalbą vizitų metu;
7.4.3.6. Kartu su ekspertais rengia studijų programų vertinimo išvadas;
7.4.3.7. Pateikia ekspertams aukštosios mokyklos ir Studijų vertinimo komisijos pastabas dėl vertinimo išvadų;
7.4.4. Bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis:
7.4.4.1. Konsultuoja savianalizės bei aprašų rengėjus savianalizės suvestinės ir aprašo rengimo klausimais;
7.4.4.2. Informuoja aukštąją mokyklą apie ekspertų grupės sudėtį, derina vizitų datas ir darbotvarkes;
7.4.4.3. Pateikia ekspertų parengtus studijų programų vertinimo išvadų projektus vertinamosioms aukštosioms mokykloms;
7.4.4.4. Konsultuoja aukštųjų mokyklų atstovus su išoriniu ekspertiniu vertinimu susijusiais klausimais;
7.4.5. Perduoda ekspertų parengtas vertinimo išvadas Studijų vertinimo komisijai;
7.4.6. Bendradarbiauja su vertimų biuru, kai ekspertų išvados verčiamos iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą;
7.4.7. Renka grįžtamąjį ryšį iš aukštųjų mokyklų ir ekspertų apie buvusį studijų programų vertinimą;
7.4.8. Tvarko informaciją apie ekspertus Centro duomenų bazėje;
7.4.9. Užtikrina, kad ekspertų vizitai aukštosiose mokyklose vyktų sklandžiai, nepažeidžiant teisės aktuose įtvirtintos studijų programų vertinimo eigos;
7.4.10. Užtikrina, kad studijų programų vertinimo išvados būtų parengtos tinkamai, atitiktų teisės aktų reikalavimus;
7.4.11. Užtikrina vertinimo išvadų viešą skelbimą nustatyta tvarka;
7.4.12. Atsako už studijų programų vertinimo išvadų originalų kaupimą Centre nustatyta tvarka;
7.4.13. Užtikrina savalaikį informacijos apie vertinimo procesą ir rezultatus pateikimą Centro internetiniame tinklalapyje;
7.5. Renka, sistemina, analizuoja su išoriniu studijų programų vertinimu susijusius duomenis;
7.6. Dalyvauja tobulinant metodinę medžiagą;
7.7. Organizuoja su išoriniu vertinimu susijusius renginius;
7.8. Veda mokymus ir skaito pranešimus, susijusius su išoriniu vertinimu ir studijų kokybės užtikrinimu;
7.9. Atstovauja Centrui kitose įstaigose ir organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, kuriuose svarstomi su Centro veikla susiję klausimai, bei bendradarbiauja su kitomis mokslą ir studijas reguliuojančiomis ir administruojančiomis institucijomis;
7.10. Mažos vertės viešuosiuose pirkimuose atlieka organizatoriaus funkcijas;
7.11. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų.
7.12. Teikia Projekto vadovui siūlymus dėl Projekto veiklų vykdymo;
7.13. Peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi;
7.14. Nesant kito Vykdytojo, laikinai vykdo jo funkcijas;
7.15. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Projekto vadovo pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Projekto vadovui.

______________________

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 211 36 89
El. paštas: skvc@skvc.lt
Adresas: A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.