Projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ Projekto veiklų vykdytojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 73079
Skelbimo data: 2021-08-25
Skelbimas galioja iki: 2021-09-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras
Pareigos: Projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ Projekto veiklų vykdytojas
Pareiginės algos koeficientas: 6.71
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,187.67
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis:

6,71 pareiginės algos baziniai dydžiai (1187,67 eurai su visais mokesčiais). Sudaroma projektinio darbo sutartis (darbo sutarties terminas ~ 1 metai).
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus
2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-52


STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO
PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtotės centro projekto „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001) (toliau - Projektas) partnerio Studijų kokybės vertinimo centro (toliau vadinama – Centras) Projekto veiklų vykdytojas (toliau vadinama – Vykdytojas) yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.
2. Pareigybės grupė – specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Vykdytojo pareigybė skirta teisės aktų nustatyta tvarka įvykdyti Projekto veiklas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo specialiosios veiklos srities – projektų veiklų vykdymo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. Mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo ne žemesniu kaip B1 lygmeniu;
6.3. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
6.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos profesinio mokymo sistemą bei užsienio kvalifikacijų vertinimą ir (ar) pripažinimą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su profesiniu mokymu bei akademiniu pripažinimu;
6.5. Mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti bei apibendrinti informaciją;
6.6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Teisės aktų nustatyta tvarka laiku ir kokybiškai vykdo pavestas Projekto veiklas:
7.1.1. Savarankiškai planuoja su Projekto veiklų įgyvendinimu susijusių užduočių atlikimą;
7.1.2. Esant poreikiui, bendradarbiauja su kitais atsakingais Vykdytojais, užtikrindamas užduoties įgyvendinimo integralumą ir tinkamo rezultato pasiekimą laiku.
7.2. Vykdydamas Projekto veiklas:
7.2.1. Atlieka šias su Projektu numatytos metodikos rengimu susijusias funkcijas:
7.2.1.1. priima ir registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus;
7.2.1.2. konsultuoja klientus žodžiu ir raštu;
7.2.1.3. rengia ir skelbia jiems būtiną aktualią informaciją;
7.2.1.4. skanuoja ir sistemina metodikos rengimui ir testavimui reikalingus išsilavinimo dokumentus.
7.2.2. Atlieka šias funkcijas, susijusias su Elektroninės pripažinimo erdvės informacinės sistemos pritaikymu profesinių kvalifikacijų vertinimui:
7.2.2.1. žodžiu ir raštu konsultuoja ir teikia informaciją dėl jos naudojimo;
7.2.2.2. renka informaciją apie pastebėtas sistemos klaidas.
7.2.3. Renka, analizuoja bei sistemina informaciją, reikalingą Projektu numatytos metodikos ir kitų su Projekto veiklomis susijusių įrankių parengimui;
7.2.4. Teikia pastabas ir siūlymus dėl Projekte numatytų įrankių kūrimo, diegimo ir pildymo bei kitų Projekto veiklų įgyvendinimo aspektų;
7.2.5. Dalyvauja Projekte numatytuose r renginiuose, analizuoja jų metu gautus rezultatus, naudoja juos vykdant Projekto veiklas;
7.2.6. Bendradarbiauja su kitais šios Projekto veiklos vykdytojais ir paslaugų tiekėjais;
7.2.7. Užtikrina aktualios Projekto informacijos rengimą ir pateikimą bei konsultacijas, kad išorės vartotojai galėtų naudotis Projekto veiklų įgyvendinimo metu sukurtais įrankiais;
7.2.8. Tinkamai ir laiku rengia su pavestomis Projekto veiklomis susijusius dokumentus;
7.2.9. Nedelsdamas informuoja Projekto vadovo ir administratoriaus funkcijas vykdančius asmenis apie iškilusias problemas, kurios galėtų turėti įtaką tinkamų Projekto rezultatų pasiekimui laiku;
7.2.10. Bendradarbiauja bei teikia su Projekto veiklomis susijusias dalykines konsultacijas.
7.3. Mažos vertės viešuosiuose pirkimuose atlieka organizatoriaus funkcijas.
7.4. Nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi.
7.5. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų.
7.6. Nesant kito Vykdytojo, laikinai vykdo jo funkcijas.
7.7. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Projekto vadovo pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Projekto vadovo funkcijas vykdančiam asmeniui.

______________________

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 211 36 89
El. paštas: skvc@skvc.lt
Adresas: A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.