Projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ Projekto veiklų vykdytojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63785
Skelbimo data: 2020-03-09
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras
Pareigos: Projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ Projekto veiklų vykdytojas
Pareiginės algos koeficientas: 6.50
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus
2019 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-82


STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO
PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtotės centro projekto „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001) (toliau - Projektas) partnerio Studijų kokybės vertinimo centro (toliau vadinama – Centras) Projekto veiklų vykdytojas (toliau vadinama – Vykdytojas) yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.
2. Pareigybės grupė – specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Vykdytojo pareigybė skirta teisės aktų nustatyta tvarka įvykdyti Projekto veiklas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo specialiosios veiklos srities – projektų veiklų vykdymo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. Turėti 1 metų darbo patirtį;
6.3. Mokėti anglų ir (arba) rusų kalbas pažengusio vartotojo (vieną šių kalbų ne žemesniu kaip B2) lygmeniu. Abiejų kalbų mokėjimas būtų privalumas;
6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos profesinio mokymo sistemą bei užsienio kvalifikacijų vertinimą ir (ar) pripažinimą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su profesiniu mokymu bei akademiniu pripažinimu;
6.6. Mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti bei apibendrinti informaciją;
6.7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Teisės aktų nustatyta tvarka laiku ir kokybiškai vykdo pavestas Projekto veiklas:
7.1.1. Savarankiškai planuoja su Projekto veiklų įgyvendinimu susijusių užduočių atlikimą;
7.1.2. Esant poreikiui, bendradarbiauja su kitais atsakingais Vykdytojais, užtikrindamas užduoties įgyvendinimo integralumą ir tinkamo rezultato pasiekimą laiku.
7.2. Vykdydamas Projekto veiklas:
7.2.1. Renka, analizuoja bei sistemina informaciją apie užsienio šalių profesinio mokymo sistemas, reikalingą Projektu numatytos metodikos parengimui; surinktos informacijos pagrindu teikia susijusią informaciją, konsultacijas bei koordinuoja mokymų organizavimą;
7.2.2. Vykdo Projekto veikloms įgyvendinti numatytus viešuosius pirkimus;
7.2.3. Dalyvauja pritaikant elektroninę kvalifikacijų pripažinimui skirtą erdvę užsienio profesinių kvalifikacijų vertinimui;
7.2.4. Teikia pastabas ir siūlymus dėl Projekte numatytų įrankių kūrimo bei kitų Projekto veiklų įgyvendinimo aspektų;
7.2.5. Dalyvauja Projekte numatytuose renginiuose, analizuoja jų metu gautus rezultatus, panaudoja vykdant Projekto veiklas ir juos skleidžia;
7.2.6. Bendradarbiauja su kitais šios Projekto veiklos Vykdytojais ir paslaugų tiekėjais;
7.2.7. Rengia informacinę medžiagą, susijusią su Projektu ir Projekto veiklomis bei užtikrina tos medžiagos sklaidą;
7.2.8. Užtikrina aktualios Projekto informacijos rengimą ir pateikimą bei konsultacijas, kad išorės vartotojai galėtų naudotis Projekto veiklų įgyvendinimo metu sukurtais įrankiais;
7.2.9. Tinkamai ir laiku rengia su pavestomis Projekto veiklomis susijusius dokumentus, teikia su jais susijusią informaciją;
7.2.10. Nedelsdamas informuoja Projekto vadovo ir administratoriaus funkcijas vykdančius asmenis apie iškilusias problemas, kurios galėtų turėti įtaką tinkamų Projekto rezultatų pasiekimui laiku;
7.2.11. Bendradarbiauja bei teikia su Projekto veiklomis susijusias dalykines konsultacijas.
7.3. Mažos vertės viešuosiuose pirkimuose atlieka organizatoriaus funkcijas.
7.4. Nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi.
7.5. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų.
7.6. Nesant kito Vykdytojo, laikinai vykdo jo funkcijas.
7.7. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Projekto vadovo funkcijas vykdančio asmens pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Projekto vadovo funkcijas vykdančiam asmeniui.

______________________

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 211 36 89
El. paštas: skvc@skvc.lt
Adresas: A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.