Projektas „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 Projekto finansininkas (koef. 6,0-8,0)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62549
Skelbimo data: 2020-01-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinė švietimo agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Projektas „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 Projekto finansininkas (koef. 6,0-8,0)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
PROJEKTO „KOKYBĖS KREPŠELIS‘‘ PROJEKTO FINANSININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖ

1. Projekto „Kokybės krepšelis” projekto finansininkas (toliau – projekto finansininkas) yra priskiriamas specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą projekto „Kokybės krepšelis” (toliau – Projektas) biudžeto vykdymą.
4. Projekto finansininkas pavaldus Projekto vadovui.


II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip dešimties metų finansininko darbo patirtį;
5.3. turėti darbo patirties dirbant su biudžetinės įstaigos buhalterinės apskaitos programomis;
5.4. turėti ne mažesnę kaip trijų metų darbo patirtį atliekant finansininko pareigas Europos socialinio fondo finansuojamuose projektuose;
5.5. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, teisės aktus, reglamentuojančius švietimo institucijų veiklą, finansinę ir mokesčių politiką;
5.6. gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.7. mokėti dirbti MS Office programų paketu, dokumentų valdymo sistema;
5.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5.9. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti, planuoti savo veiklą, operatyviai priimti sprendimus, turėti komandos telkimo įgūdžių.


III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
6.2. apskaičiuoja pinigines lėšas, prekines ir materialines vertybes bei pagrindines priemones ir laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su lėšų cirkuliacija bei atsako už lėšų teisingumą patvirtinančių dokumentų kontrolę (aktai, sutartys, pažymos);
6.3. kontroliuoja, kad racionaliai, tikslingai ir taupiai būtų naudojami Projekto darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
6.4. pildo visą Projekto apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentaciją, laikydamasis Europos struktūrinių fondų projektų vykdymo bei Nacionalinės švietimo agentūros veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
6.5. laiku, tinkamai ir teisingai parengia Projekto balansą, mokėjimo prašymus, galutines ir tarpines finansines ataskaitas apie Projekto veiklų vykdymą, kitas privalomas ataskaitų nustatytas formas;
6.6. perveda mokesčius ir rinkliavas į valstybinį ir vietos biudžetus, draudimo įmokas į valstybinius socialinius fondus, Projekto darbuotojų darbo užmokestį, atlyginimą paslaugų teikėjams už atliktas paslaugas;
6.7. vykdo Projekto finansines operacijas ir piniginių lėšų judėjimą, paskirstymą, perskirstymą ir likučių įforminimą;
6.8. teikia finansinę informaciją, statistines ataskaitas, rengia raštus, susijusius su Projekto vykdymu;
6.9. vykdo griežtos atskaitomybės blankų apskaitą, sistemina, archyvuoja, tinkamai saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;
6.10. tvarko su personalo klausimais susijusią dokumentaciją;
6.11. vykdo kitas, su Projekto veiklų įgyvendinimu susijusias veiklas.


IV. ATSAKOMYBĖ

7. Už savo funkcijų ir pareigų netinkamą vykdymą projekto finansininkas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Bus sudaryta terminuota projektinio darbo sutartis iki 2022-09-17 d.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 2752 362
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. M. Katkaus g. 44
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.