Projektavimo ir plėtros skyriaus Vyriausiasis specialistas (terminuota pareigybė, iki projekto įgyvendinimo pabaigos) (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,36 iki 11,55 (dydis priklauso nuo profesinio darbo stažo))

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 66792
Skelbimo data: 2020-09-28
Konkursą inicijuojanti įstaig: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Projektavimo ir plėtros skyriaus Vyriausiasis specialistas (terminuota pareigybė, iki projekto įgyvendinimo pabaigos) (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,36 iki 11,55 (dydis priklauso nuo profesinio darbo stažo))
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

informacinių TECHNOLOGIJŲ valdybos

projektavimo ir plėtros SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

(FUNKCIJOS KODAS – 36559)

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 1. Informacinių technologijų valdybos (toliau – Valdyba) Projektavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (projekto koordinatorius) yra darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį (iki projekto Nr. LT06-3-VRM-TF-001„Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas“ rodiklio 2.1.1 Rizikos valdymo informacinės sistemos (RVIS) sukūrimas(toliau – Projektas) rezultatų įgyvendinimopabaigos, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius).

 2. Pareigybės lygis – A2.

 3. Pareigybės paskirtis – koordinuoti Rizikos valdymo informacinė sistemos(rodiklis 2.1.1), kuri bus naudojama policijos veikloje siekiant identifikuoti didžiausios rizikos pakartotinai dalyvauti smurto artimoje aplinkoje įvykyje asmenis (bei galimas potencialias aukas), sukūrimo Projektą ir užtikrinti, kad Projekte numatyti rezultatų rodikliai būtų pasiekti per numatytą laiką, sutarta apimtimi ir neviršijant Projekto biudžeto.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsnius ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

  2. turėti tarptautiniu mastu pripažįstamą projekto vadovo kvalifikaciją, kuri būtų patvirtinta CompTIA Project+, PMP, PRINCE2 arba lygiaverčiu tarptautiniu mastu pripažįstamu sertifikatu ar kitu lygiaverčiu dokumentu;

  3. turėti ne trumpesnę kaip 3 (trejų) metų patirtį vadovaujant informacinių sistemų sukūrimo ir įdiegimo projektams, nesumuojant vienu metu vykdomų projektų trukmių;

  4. per paskutinius 3 (tris) metus būti vadovavęs ne mažiau kaip 1 (vienam) sėkmingai įvykdytam (baigtam) programinės įrangos kūrimo arba tobulinimo projektui;

  5. turėti ne mažesnę kaip 5 (penkerių) metų profesinio darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

  6. mokėti taikyti Agile projektų valdymo metodus valdant informacinių technologijų projektus;

  7. išmanyti kompiuterinės įrangos technines ir eksploatavimo charakteristikas, jos paskirtį ir techninio eksploatavimo taisykles, bendruosius darbo su reliacinėmis duomenų bazių valdymo sistemomis (RDBVS, privalumas Oracle SQL) ir operacinių sistemų principus;

  8. suprasti informacinių sistemų kūrimo principus ir metodus, išmanyti informacinių sistemų gyvavimo ciklą;

  9. išmanyti reliacinių duomenų bazių, duomenų bazių valdymo sistemų veikimo principus;

  10. gebėti analizuoti ir braižyti veiklos procesus, projektuoti informacines sistemas naudodamas įvairias projektavimo metodikas, jas dokumentuoti;

  11. išmanyti projektų ir rizikų valdymo metodus, mokėti juos taikyti praktiškai;

  12. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, darbo santykių reguliavimą, informacines technologijas, jų saugą, asmens duomenų tvarkymą;

  13. labai gerai mokėti valstybinę kalbą;

  14. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;

  15. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJOFUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

  1. atsako už Projekto komandos formavimą;

  2. rengia Projekto komandos pareigybės aprašymus ir organizuoja darbuotojų priėmimą;

  3. užtikrina, kad Projekte numatytų rezultatų rodikliai būtų pasiekti per numatytą laiką, sutarta apimtimi ir neviršijant Projekto biudžeto;

  4. koordinuoja Projekto įgyvendinimą ir Projekto komandos darbą;

  5. organizuoja ir vykdo Projekto veiklas, atsako už jų įgyvendinimą;

  6. rengia ir teikia derinti Projekto įgyvendinimo planą, Projekto prieaugių planą, Projekto įgyvendinimo grafiką, komunikacijos planą, diegimo planą, testavimo planus ir kitą projektinę dokumentaciją;

  7. planuoja ir kontroliuoja Projekto biudžetą;

  8. veda ir fiksuoja Projekto rezultatus, veda Projekto rizikų ir problemų registrus;

  9. užtikrina sudarytų Projekto planų vykdymą, Projekto įgyvendinimą, rizikų ir problemų valdymą;

  10. suskirsto pagal svarbą Projekto prieaugius ir sudaro jų diegimo planą;

  11. kartu su Projekto komanda rengia funkcinių reikalavimų specifikaciją;

  12. detalizuoja techninius reikalavimus Projekto tikslams įgyvendinti;

  13. formuoja užduotis programuotojams ir koordinuoja jų vykdymą;

  14. organizuoja testavimo sesijas ir testuoja taikomąją programinę įrangą, sukurtą Projekto metu, organizuoja jos priežiūrą ir tobulinimą;

  15. derina kuriamus bei diegiamus funkcionalumus, veiklos procesus, rengiamus dokumentus su kitais Projekto ekspertų darbo grupės ir valdymo grupės atstovais;

  16. rengia Projekto metu projektuojamų, kuriamų ir informacinių sistemų techninę dokumentaciją;

  17. rengia su Projektu susijusius teisės aktų projektus ir metodinius dokumentus;

  18. teikia vykdomos veiklos ataskaitas, pristato Projekto rezultatus Projekto vadovui ir suinteresuotoms šalims;

  19. bendradarbiauja ir komunikuoja su Projekto suinteresuotomis šalimis, su policijos įstaigų, kitų institucijų, paslaugų teikėjų atstovais įgyvendinant Projektą;

  20. dirba su policijos įstaigose darbui organizuoti naudojamomis informacinėmis sistemomis (Policijos dokumentų valdymo sistema, gedimų registracijos sistema, projektų valdymo sistema), naudojasi elektroniniu paštu, pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymu;

  21. vykdo kitas šiame pareigybės aprašyme nenurodytas su Projektu susijusias nenuolatinio pobūdžio veiklas, Projekto vadovo ir Valdybos viršininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti Projekto tikslai.

___________________

Susipažinau

_______________________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

______________________

(data)

Informacija apie įstaigą: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Svarbu. Būtina atitikti specialiuosius pareigybės aprašymo reikalavimus.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8~5) 271 9731
El. paštas: info@policija.lt
Adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.