Projekto "Administracinės ir kitos reguliavimo naštos verslui vertinimas ir mažinimas savivaldybėse" Projekto vadovas

Skelbimo nr.: 59920
Skelbimo data: 2019-08-12
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Projekto "Administracinės ir kitos reguliavimo naštos verslui vertinimas ir mažinimas savivaldybėse" Projekto vadovas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2018 m. rugpjūčio 27 d.
įsakymu Nr. 4-545


PROJEKTO VADOVO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Projekto „Administracinės ir kitos reguliavimo naštos verslui vertinimas ir mažinimas savivaldybėse“ (toliau – Projektas) vadovo pareigybė priskiriama pareigybių grupei – specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui.
2. Projekto vadovo pareigybės lygis – A1.
3. Projekto vadovo pareigybė reikalinga užtikrinti Projekto administravimą ir Projekto veiklų įgyvendinimą.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI PROJEKTO VADOVUI

4. Šias pareigas einantis Projekto vadovas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos, viešojo administravimo studijų krypties;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
4.3. būti susipažinusiam su ES struktūrinės paramos planavimą, administravimą, įgyvendinimą, kontrolę reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas bei pasiūlymus pagal priskirtas funkcijas, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, siūlyti bei sisteminti idėjas, pateikti jas, siūlyti idėjų įgyvendinimo būdus bei užtikrinti jų įgyvendinimą;
4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketo programomis.

III SKYRIUS
PROJEKTO VADOVO PAREIGYBEI PRISKIRTOS FUNKCIJOS

5. Projekto vadovas atlieka šias funkcijas:
5.1. užtikrina Projekto administravimą ir Projekto veiklų įgyvendinimą pagal nustatytą grafiką;
5.2. prižiūri su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA) pasirašytoje finansavimo sutartyje numatytų Projekto vykdytojo įsipareigojimų įgyvendinimą;
5.3. kontroliuoja, kaip paslaugų teikėjai laikosi Pirkimo sutartyje ir Techninėje specifikacijoje numatytų paslaugų teikimo sąlygų ir kaip įgyvendina Projekto vykdytojo pastabas ir pasiūlymus;
5.4. Projekto įgyvendinimo klausimais bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, tame tarpe ESFA;
5.5. užtikrina su Projekto įgyvendinimu susijusios informacijos parengimą ir pateikimą ESFAi, rengia tarpines bei galutines Projekto įgyvendinimo ataskaitas bei kitus dokumentus, rengia ir teikia mokėjimų prašymus;
5.6. užtikrina Projekto viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, prižiūri, kad būtų laiku parengti pirkimo dokumentai, prižiūri sutarčių projektų su konkurso laimėtojais rengimą ir jų įgyvendinimą;
5.7. rengia su Projekto įgyvendinimu susijusią reikalingą informaciją ir dokumentus ūkio ministrui, ūkio viceministrams, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleriui, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui ir kitiems Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administraciniams padaliniams;
5.8. užtikrina Projekto viešinimo veiklų atlikimą (rengia informaciją Projekto viešinimui, bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Viešųjų ryšių ir protokolo skyriumi, organizuoja jos sklaidą, rengia medžiagą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos interneto svetainėje ir ES fondų investicijoms Lietuvoje skirtoje interneto svetainėje, užtikrina, kad būtų naudojami viešinimo ženklai ant Projekto dokumentų, laikantis viešinimo taisyklių ir kt.);
5.9. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe, kartu su Projekto vykdytoju rengia Projekto įgyvendinimui reikalingus planavimo ir kitus dokumentus (Projekto įgyvendinimo grafikus, Projekto pristatymus, Projekto veiklų pasikeitimus ir kt.);
5.10. kaupia ir registruoja visą su Projektu susijusią informaciją ir dokumentus ir, suderinęs su Projekto vykdytoju, teikia šią informaciją ir dokumentus suinteresuotoms šalims;
5.11. atstovauja (jeigu reikia, kartu su kitais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos valstybės tarnautojais ar darbuotojais) Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai Projekto įgyvendinimą kontroliuojančiose institucijose;
5.12. Analizuoja ir apibendrina Projekto veiklų įgyvendinimo eigą ir Projekto vykdytojui teikia pasiūlymus dėl Projekto įgyvendinimo;
5.13. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu.

IV SKYRIUS
PROJEKTO VADOVO PAVALDUMAS

6. Projekto vadovas tiesiogiai pavaldus ir atsakingas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vedėjui.
7. Projekto vadovas asmeniškai atsako už pareigybės nuostatuose nustatytų funkcijų tinkamą ir savalaikį vykdymą.
_________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 38
Telefonas: 868491997
El. paštas: reimunda.talaikiene@nbfcentras.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.