Projekto administravimo ir techninės priežiūros vadovas (p.a. dydis 4,7 - 11,55 nustatomas pagal turimą darbo patirtį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64695
Skelbimo data: 2020-05-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kultūros infrastruktūros centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Projekto administravimo ir techninės priežiūros vadovas (p.a. dydis 4,7 - 11,55 nustatomas pagal turimą darbo patirtį)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS PROJEKTO ADMINISTRAVIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Projektų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) projekto administravimo ir techninės priežiūros vadovas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai.
2. Pareigybės lygis – A1;
3. Projekto administravimo ir techninės priežiūros vadovas yra tiesiogiai pavaldus Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) direktoriaus pavaduotojui.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. turėti galiojantį Kvalifikacijos atestatą ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatą, suteikiančius teisę eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Statybos techninius reglamentus, Paveldo tvarkybos reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos, projektavimo darbus ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą;
4.4. Gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir valdyti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
5.1. vykdo Skyriaus vedėjo ir Centro vadovybės pavedimus, susijusius su projekto įgyvendinimu ir atsako už projekto veiklos administravimą;
5.2. kontroliuoja su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų rinkimą;
5.3. savo kompetencijos ribose atstovauja užsakovą ir vadovauja statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas:
5.3.1. koordinuoja specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą, jos vadovų veiklą;
5.3.2. organizuoja statybvietės (objekto) perdavimą rangovui;
5.3.3. per visą statinio statybos laiką tikrina, kad statinys būtų statomas pagal projektą, teisės aktų, techninių reglamentų, statybos specialiųjų nurodymų, norminių dokumentų ir leidimo statyti reikalavimus;
5.3.4. kontroliuoja leidimo statyti (griauti) statinio galiojimą, informuoja statytoją apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jo pavedimu, tuo rūpinasi;
5.3.5. kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų nustatyta tvarka suderinti, o jei keičiami projektiniai sprendimai, kuriems buvo atlikta ekspertinis vertinimas, informuoja statytoją, kad būtina atlikti papildomą ekspertizę;
5.3.6. kontroliuoja statybos darbų kokybę bei statybos technologinio proceso nuoseklumą;
5.3.7. tikrina, kad naudojamų statyboje statybinių medžiagų, gaminių dirbinių ir įrangos techniniai rodikliai, nurodyti atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose;
5.3.8. patikrina ir priima iš statybos vadovo laikančiąsias konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamų specialiųjų techninių priežiūrų vadovams (archeologas, menotyrininkas, paveldosaugos darbų vadovas ir kt.) ir projekto vykdymo priežiūros vadovams bei pasirašo su aukščiau minėtais vadovais atitinkamus aktus;
5.3.9. dalyvauja išbandant inžinierinius tinklus, sistemas, įrangą ir pasirašo jų priėmimo aktus su projekto vykdymo priežiūros vadovu;
5.3.10. dalyvauja statybos valstybinės priežiūros, nekilnojamųjų vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos patikrinimuose;
5.3.11. dalyvauja vertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, nustatant statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros vertybėms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir atnaujinant statybos darbus;
5.3.12. kartu su rangovu rengia statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauja statinį pripažįstant tinkamu naudoti;
5.3.13. praneša atitinkamoms įstaigoms apie avarinę prižiūrimos statybos būklę arba įvykusią avariją;
5.3.14. tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktiškuosius ir, jei reikia, organizuoja tų kiekių nustatymą apmatuojant;
5.3.15. pasirašo (vizuoja) pateiktus apmokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodytas darbų kiekis atitinka faktiškąjį ir darbai yra gerai atlikti bei kai juos pasirašė specialiųjų techninių priežiūrų vadovai (archeologas, menotyrininkas, paveldosaugos darbų vadovas ir kt.);
5.3.16. nepasirašo (nevizuoja) apmokėjimo už atliktus darbus dokumentų, jeigu darbai atlikti pažeidžiant statinio projekto, statybos techninių reglamentų, rangos sutarčių ir kitų norminių dokumentų reikalavimus, ar atlikti nekokybiškai;
5.3.17. prižiūrėdamas nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbus, kontroliuoja unikalių, išliekamąją vertę turinčių elementų išsaugojimą vietoje bei laikinai išmontuojamų vertingų pastato elementų saugojimą;
5.3.18. kontroliuoja, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiami statybos vykdymo dokumentai, nutiestų požeminių komunikacijų ir statybos sklypo pasikeitimų geodezinė nuotrauka (užbaigus statybą);
5.3.19. visus privalomus techninės priežiūros reikalavimus įrašo į statybų darbų žurnalą;
5.3.20. kontroliuoja, kad į statybos darbų žurnalą įrašyti techninės priežiūros, projekto vykdymo priežiūros, statybos valstybinės priežiūros ir statybos specialiųjų reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytu laiku;
5.3.21. nepasirašo neatitinkančius tikrovės ir norminių dokumentų reikalavimų paslėptų darbų patikrinimo, inžinierinių tinklų išbandymo, laikančiųjų konstrukcijų priėmimo, darbų įvykdymo aktų ir kitų statybos dokumentų ir apie tai informuoja statytoją;
5.3.22. dalyvauja rengiant jam priskirtų objektų viešųjų pirkimų konkursų sąlygas ir kitus dokumentus;
5.3.23. peržiūri jam priskirtų objektų projektinę dokumentaciją ir, nustačius trūkumus, apie tai informuoja Centro direktoriaus pavaduotoją;
5.3.24. rengia raštus institucijoms, informuoja apie tai Centro direktoriaus pavaduotoją, sprendžia iškilusius klausimus, susijusius su projekto administravimu;
5.3.25. esant priežiūros grupei, bendradarbiauja su objektui paskirtu techninės priežiūros vadovu ir dalyvauja objektą perduodant pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą darbų vadovui;
5.3.26. pasirašo (vizuoja) jam priskirtų objektų atliktų darbų aktus (forma Nr. 2) ir atliktų darbų pažymas (forma Nr. 3);
5.3.27. dalyvauja rangovo, projektuotojo, techninio prižiūrėtojo, statytojo ar kitų atstovų organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose;
5.3.28. teikia užsakovo vardu prašymą per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą (KPEPIS) dėl tvarkybos darbų priėmimo ir dalyvauja Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo komisijos darbe;
5.3.29. atsiskaito Centro direktoriaus pavaduotojui už projekto įgyvendinimo eigą bei pasiektus rezultatus;
5.3.30. derina su suinteresuotomis institucijomis visus neatitikimus, dėl kurių keičiama projekto apimtis, kinta jo išlaidos, pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis ar kitaip keičiamas projektas.
5.4. vykdo visas pareigas nustatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 16 straipsnyje, Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“.

IV. SKYRIUS
TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

6. Projekto administravimo ir techninės priežiūros vadovas turi teisę:
6.1. atstovauti be papildomo įgaliojimo statytojui pagal nustatytą kompetenciją sprendžiant projekto vykdymo ir techninės priežiūros klausimus su valstybės ir savivaldybės institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis;
6.2. nevykdyti valstybės ir savivaldybės institucijų, juridinių bei fizinių asmenų (tame tarpe užsakovo, naudotojo, statytojo) reikalavimų, pavedimų ar prašymų prieštaraujančių įstatymams bei kitiems teisės aktams, kurie gali pakenkti įmonės vykdomai veiklai;
6.3. sustabdyti statybos darbus, jei projekto įgyvendinimas ar statinio statybos darbai kelia pavojų žmonėms bei aplinkai, o atliekant kultūros paveldo tvarkymo darbus (kada pastebimos naujos, vertę turinčios savybės, ar naikinami saugotini elementai) pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnis);
6.4. gauti informaciją bei dokumentus, reikalingus pareigų vykdymui;
6.5. kelti kvalifikaciją už įmonės lėšas;
6.6. dalyvauti seminaruose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi (aptariami) klausimai susiję su vykdomomis pareigomis;
6.7. darbo reikalais naudotis įmonės suteiktomis transporto priemonėmis, ryšio, mobiliojo ryšio ir elektroninio komunikavimo priemonėmis, kompiuterine ir kita elektronine technika.
7. Projekto administravimo ir techninės priežiūros vadovas atsako už:
7.1. pasirašytų paslėptų darbų patikrinimo, konstrukcijų, inžinierinių tinklų bei įrengimų išbandymo ir kitų dokumentų neatitikimą tikrovei;
7.2. konfidencialios informacijos išsaugojimą;
7.3. savalaikį ir kokybišką pareigų vykdymą bei tikslios informacijos teikimą;
7.4. asmeninius darbo drausmės pažeidimus bei aplaidumą, vykdant pareigas.
________________

Susipažinau
________________________
( pareigos)
________________________
(parašas)
________________________
(vardas ir pavardė)
________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 852193400
El. paštas:
Adresas: Vilnius, Šnipiškių g. 3 LT-09309
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.