Projekto "Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti sukūrimas" grupės informacinių (kompiuterių) sistemų diegimo specialistas (0,5 etato krūvis) (pareiginės algos koeficientas nustatomas intervale 9,35 - 11,55)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64794
Skelbimo data: 2020-05-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Projekto "Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti sukūrimas" grupės informacinių (kompiuterių) sistemų diegimo specialistas (0,5 etato krūvis) (pareiginės algos koeficientas nustatomas intervale 9,35 - 11,55)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

PROJEKTO „BENDROS INFORMACINĖS SISTEMOS VALSTYBĖS ĮSTAIGŲ BUHALTERINEI APSKAITAI TVARKYTI SUKŪRIMAS“

INFORMACINIŲ (KOMPIUTERIŲ) SISTEMŲ DIEGIMO SPECIALISTO

PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti sukūrimas“ (toliau – Projektas) informacinių (kompiuterių) sistemų diegimo specialisto (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį)pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodas – 251104.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės informacinių išteklių kūrimo, tvarkymo, valdymo, naudojimo, priežiūros, sąveikumo, planavimo, finansavimo ir saugos reikalavimus ir sąlygas, viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS) finansinę apskaitą, mokesčius, VSS veiklą;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdomos Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) Finansų valdymo ir apskaitos posistemio (toliau – FVAIS) naudotojų vadovais ir procedūrų aprašymais, būti susipažinęs su FVAIS funkcinėmis galimybėmis;

4.4. turėti ne trumpesnę nei 2 metų darbo patirtį projektuose, kuriuose atliko informacinių sistemų, sukurtų Microsoft Dynamics™ NAV (arba lygiavertės) pagrindu, modernizavimą ir diegimą arba tokių informacinių sistemų palaikymą;

4.5. išmanyti veiklos procesų automatizavimo ir optimizavimo, informacinių sistemų kūrimo ir jų gyvavimo ciklo valdymo principus;

4.6. gebėti analizuoti informaciją, procesus ar duomenis, lyginti juos tarpusavyje, pasirinkti tinkamus analizės būdus, atsižvelgdamas į analizės tikslą ir teisės aktų reikalavimus;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią aplinką, situaciją ar kitas aplinkybes;

4.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. vykdo Projekto Informacinių technologijų grupės vadovo nustatytas metines veiklos užduotis, užtikrinančias VSS ir Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) instruktavimo, VSS ir NBFC pasirengimo pereiti prie FVAIS ir VSS ir NBFC FVAIS naudotojų konsultavimo, srities Projekto veiklų rezultatus, susijusius su FVAIS diegimu, tinkamai ir laiku;

5.2. rengia ir pagal poreikį atnaujina FVAIS naudotojų instruktavimo medžiagą, kurią sudaro:

5.2.1. įvadas, kuris, be informacijos apie instruktavimo struktūrą, jos pagrindines dalis ir kt., taip pat turi apimti planuojamą FVAIS naudotojų konsultavimo sąlygų ir tvarkos pristatymą (planą);

5.2.2. teorinė dalis:

5.2.2.1. bendroji apskaita;

5.2.2.2. finansinių išteklių planavimas;

5.2.2.3. ilgalaikio turto apskaita;

5.2.2.4. atsargų apskaita;

5.2.2.5. pirkimo sutarčių valdymas;

5.2.2.6. finansavimas ir mokėjimai;

5.2.2.7. gautinos ir mokėtinos sumos;

5.2.2.8. duomenų analizės galimybės;

5.2.2.9. pirkimo paraiškos formavimas ir pirkimo plano valdymas;

5.2.3. praktinė dalis – praktinės užduotys (praktinės situacijos), susijusios su kiekviena iš šio pareigybės aprašymo 5.2.2 papunktyje nurodytų sričių.

5.3. vykdo VSS ir NBFC FVAIS naudotojų instruktavimą pagal parengtą FVAIS naudotojų instruktavimo medžiagą Projekto Informacinių technologijų grupės vadovo nustatytose FVAIS naudotojų grupėse nustatytą laiką (pagal nustatytą instruktavimo pradžios, pabaigos ir pertraukų laiką);

5.4. fiksuoja FVAIS naudotojų instruktavimų lankomumą Projekto Informacinių technologijų grupės vadovo pateiktuose instruktavimo dalyvių sąrašų formose;

5.5. teikia FVAIS naudotojams (instruktavimo dalyviams) užpildyti Projekto Informacinių technologijų grupės vadovo pateiktas instruktavimo vertinimo anketų formas, jas surenka ir pateikia Projekto Informacinių technologijų grupės vadovui;

5.6. vertina VSS ir NBFC, kai VSS finansinę apskaitą NBFC tvarko centralizuotai, pasirengimą naudoti FVAIS, apimantį:

5.6.1. centralizuotai valdomo „Didžiosios knygos“ (toliau – DK) sąskaitų plano sąskaitų ir kitų klasifikatorių (detalizuojančių požymių) pritaikymą, ataskaitų parametrizavimą pagal DK sąskaitų planą ir klasifikatorius (esant papildomam FVAIS parametrizavimo poreikiui, tokį parametrizavimą, užtikrina Finansų ministerijos Informacinių technologijų departamentas);

5.6.2. pradinių duomenų (likučių), kuriuos VSS parengė nustatytos struktūros bylose (šablonuose) importą;

5.6.3. FVAIS naudotojų kortelių parengimą, pasirašymą ir pateikimą VBAMS administratoriui;

5.6.4. kitų VSS ir NBFC, kai VSS finansinę apskaitą NBFC tvarko centralizuotai, pasirengimo naudoti FVAIS užtikrinimo veiksmų, susijusių su VSS ir NBFC pasirengimu naudoti FVAIS, atlikimą;

5.6.5. FVAIS nustatymų konfigūravimą su testiniais duomenimis (reikalingą sistemos aplinką užtikrina Finansų ministerijos Informacinių technologijų departamentas) VSS, jeigu yra Projekto Informacinių technologijų grupės vadovo sprendimas, kad FVAIS nustatymų konfigūravimo poreikis dėl VSS veiklos specifikos ar pan. yra pagrįstas (t. y. be tokio konfigūravimo negalėtų būti užtikrinta VSS ūkinių operacijų ir įvykių apskaita);

5.7. atlieka FVAIS klasifikatorių ir kitus nustatymus;

5.8. rengia Projekto Informacinių technologijų grupės vadovo pateiktus VSS, pereinančių prie FVAIS, ir NBFC, kai VSS finansinę apskaitą NBFC tvarko centralizuotai, pasirengimo naudoti FVAIS vertinimo rezultatų įforminimo dokumentus ir teikia juos Projekto Informacinių technologijų grupės vadovui;

5.9. teikia VSS ir NBFC pagalbą, susijusią su šio pareigybės aprašymo 5.6 papunktyje nustatytą funkciją apimančių veiksmų, detalizuotų 5.6.1–5.6.4 papunkčiuose, atlikimu;

5.10. vykdo VSS ir NBFC FVAIS naudotojų konsultavimą FVAIS naudojimo klausimais Projekto Informacinių technologijų grupės vadovo nustatytomis sąlygomis, tvarka ir apimtimi;

5.11. dalyvauja Projekto grupių posėdžiuose ir pasitarimuose, įskaitant posėdžius ir pasitarimus su Finansų ministerijos atstovais ir (arba) VSS ir NBFC FVAIS diegimo veiksmams užtikrinti sudarytų darbo grupių nariais ir (arba) už komunikaciją paskirtais atsakingais asmenimis, ir (arba) FVAIS naudotojais;

5.12. teikia informaciją apie užduočių vykdymo eigą ir įvykdymą Projekto Informacinių technologijų grupės vadovui, o jo nesant, – Projekto vadovui, atsižvelgus į FVAIS diegimo veiksmų planą;

5.13. rengia dokumentus, susijusius su Projekto veiklomis pagal nustatytas metines veiklos užduotis, ir užtikrina jų tvarkymą ir perdavimą Projekto Informacinių technologijų grupės vadovui, o jo nesant – Projekto vadovui;

5.14. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant dokumentus, susijusius su Projekto veiklomis, įskaitant Projekto veiklų pažangos ir rezultatų veiklos ataskaitas ir prezentacijas;

5.15. pagal kompetenciją prisideda Projekto Informacinių technologijų grupės vadovui vertinant Projekto Informacinių technologijų grupės užduočių įvykdymo tinkamai ir laiku užtikrinimo rizikas ir nustatant būdus joms pašalinti;

5.16. vykdo kitus Projekto Informacinių technologijų grupės vadovo ar Projekto vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

_________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 2390 000
El. paštas: finmin@finmin.lt
Adresas: Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.