Projekto „Daryk su džiaugsmu“ veiklų koordinatorius (renginių organizatorius), koeficientas - 4 (BD), 16 val./sav., terminuota darbo sutartis (5 mėn.)

Skelbimo nr.: 58604
Skelbimo data: 2019-05-27
Konkursą organizuojanti įstaiga: Varėnos rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Projekto „Daryk su džiaugsmu“ veiklų koordinatorius (renginių organizatorius), koeficientas - 4 (BD), 16 val./sav., terminuota darbo sutartis (5 mėn.)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. gegužės 23 d. įsakymu
Nr. DV-417

PROJEKTO „DARYK SU DŽIAUGSMU“ VEIKLŲ KOORDINATORIAUS (RENGINIŲ ORGANIZATORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Projekto „Daryk su džiaugsmu“ (toliau – Projektas) veiklų koordinatorius (renginių organizatorius) yra Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Projekto veiklų koordinatoriaus (renginių organizatoriaus) tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį kultūros veiklos vadybos srities išsilavinimą;
4.2. mokėti organizuoti kultūrinius renginius;
4.3. mokėti kūrybiškai dirbti su mėgėjų meno kolektyvais;
4.4. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
4.5. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu bei žodžiu;
4.6. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti kultūringai bendrauti.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja Projekte numatytus darbo grupės posėdžius;
5.2. rengia Projekte numatytų renginių planus;
5.3. derina su paslaugų teikėjais renginių programas, datas ir kitus renginių organizavimui aktualius klausimus;
5.4. informuoja visuomenę apie Projekto veiklas;
5.5. įtraukia dalyvius į Projekto renginius;
5.6. vykdo Projekto renginių stebėseną,
5.7. sistemina ir kaupia informaciją apie renginius Projekto ataskaitoms;
5.8. vykdo kitus Administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Projekto veiklas.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vytauto g. 12, 65184 Varėna
Telefonas: 831032010, 831033085
El. paštas: ilona.radzeviciene@varena.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.