Projekto "Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio problemas per MDFT programos įgyvendinimą" Projekto vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64507
Skelbimo data: 2020-05-11
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Projekto "Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio problemas per MDFT programos įgyvendinimą" Projekto vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 9.80
Pareigybės aprašymas:
PROJEKTO „MULTIDIMENSINIS POŽIŪRIS Į VAIKŲ IR JAUNIMO ELGESIO
PROBLEMAS PER MDFT PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ“ VADOVO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Projekto „Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio problemas per MDFT programos įgyvendinimą“ (toliau – Projektas) vadovas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1 turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
3.2. turėti 2 metų patirtį projektų ar projektų veiklų, finansuojamų iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ar kitų fondų, administravimo srityje;
3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais vaiko tei-sių apsaugą, ES struktūrinių fondų ir kitų fondų projektų administravimą, viešuosius pirkimus;
3.4. gebėti planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą;
3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, žinoti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą;
3.6. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
3.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
4.1. koordinuoja ir užtikrina Projekto veiklų įgyvendinimą, vadovaujantis 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikatos apsauga“ lėšomis įgyvendinamo tiesioginio finansavimo projekto ir projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėmis,
kitais susijusiais teisės aktais, Projekto finansavimo ir administravimo sutartimi, suderintais Projekto terminais, biudžetu ir sąlygomis ir kt.;
4.2. koordinuoja bendrą Projekto įgyvendinimo eigą, užtikrina rezultatų pasiekiamumą, vykdo kitą veiklą, susijusią su Projekto sėkmingu įgyvendinimu;
4.3. skiria užduotis Projekto darbuotojams, koordinuoja Projekto darbuotojų užduočių atlikimą;
4.4. teikia tarpinius ir galutinį mokėjimų prašymus, galutinę Projekto ataskaitą ir kitas ataskaitas ar dokumentus, reikalingus atsiskaitymui už įvykdytas veiklas;
4.5. konsultuoja Projekto partnerius, suinteresuotas institucijas, organizacijas ir asmenis Projekto veiklų įgyvendinimo klausimais;
4.6. inicijuoja ir dalyvauja susitikimuose ir renginiuose, skirtuose MDFT programos dalyvių veiklos procesams užtikrinti ir viešinti;
4.7. prireikus, organizuoja Projekto darbuotojų pasitarimus, atliktų darbų svarstymus;
4.8. pagal kompetenciją dalyvauja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos susirinkimuose ir posėdžiuose, darbo grupėse, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos posėdžiuose, darbo grupėse, pasitarimuose bei kitose institucijose ir įstaigose;
4.9. bendradarbiauja su nacionaliniais ir užsienio partneriais, vykdant Projekto veiklas;
4.10. inicijuoja ir (ar) organizuoja Projekto viešuosius pirkimus, užtikrina Projekto pirkimų vykdymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;
4.11. nuolat bendradarbiauja su Centrine projektų valdymo agentūra, projekto valdymo ir stebėsenos grupe ir vykdo jų nenuolatinio pobūdžio užduotis;
4.12. rengia informaciją Projekto viešinimui;
4.13. atlieka kitas funkcijas, susijusias su Projekto veiklomis.

_________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5)2310928
El. paštas: info@vaikoteises.lt
Adresas: Labdarių g. 8, 01120 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.