Projekto "Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio problemas per MDFT programos įgyvendinimą" Projekto administratorius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64508
Skelbimo data: 2020-05-11
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Projekto "Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio problemas per MDFT programos įgyvendinimą" Projekto administratorius
Pareiginės algos koeficientas: 8.30
Pareigybės aprašymas:
PROJEKTO „MULTIDIMENSINIS POŽIŪRIS Į VAIKŲ IR JAUNIMO ELGESIO
PROBLEMAS PER MDFT PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ“ ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Projekto „Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio problemas per MDFT programos įgyvendinimą“ (toliau – Projektas) administratorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
3.2. turėti 1 metų patirtį organizavimo ir koordinavimo, darbo projektuose srityse;
3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų projektų administravimą;
3.4. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir vertinti dokumentus bei informaciją, rengti išvadas, teikti apibendrintą informaciją projekto vadovui;
3.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
3.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
4.1. padeda Projekto vadovui užtikrinti Projekto veiklų įgyvendinimą, laikantis 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikatos apsauga“ lėšomis įgyvendinamo tiesioginio finansavimo projekto ir projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių, kitų susijusių teisės aktų, Projekto finansavimo ir administravimo sutarties, suderintų Projekto terminų, biudžeto ir sąlygų ir kt;
4.2. Projekto vadovo pavedimu rengia Projekto ataskaitų projektus;
4.3. tvarko ir saugo su Projektu susijusius raštus, kvietimus ir kitą korespondenciją teisės aktų nustatyta tvarka;
4.4. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant mokėjimo dokumentus (mokėjimų prašymus ir kt.);
4.5. Projekto vadovo pavedimu teikia informaciją reikalingą projekto viešinimui ir vykdo Projekto viešinimo veiksmus;
4.6. Projekto vadovo pavedimu teikia projekto partneriams, Projekto tikslinei grupei bei kitiems suinteresuotiems asmenims informaciją apie Projekto eigą;
4.7. renka, sistemina ir kontroliuoja dokumentų, pagrindžiančių Projekto dalyvių Projekto veiklų įgyvendinimo metu patirtas išlaidas, pateikimą;
4.8. bendradarbiauja su kitomis įstaigomis dokumentų rengimo ir pateikimo klausimais, užtikrindamas atitiktį Projekto finansavimo sutarčiai;
4.9. Projekto vadovo pavedimu priežiūros, kontrolės ir kokybės įgyvendinimo tikslais vyksta į MDFT komandų mokymus ar kitas Projekto veiklų vykdymo vietas;
4.10. koordinuoja klausimus, susijusius su MDFT komandų veiklos procesų valdymu;
4.11. užtikrina nepertraukiamą komunikaciją tarp MDFT komandų;
4.12. pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja susitikimuose ir renginiuose, skirtuose MDFT komandų procesų valdymui;
4.13. bendradarbiauja su nacionaliniais ir užsienio partneriais vykdant projekto veiklas;
4.14. Projekto vadovo pavedimu padeda kitiems projekto darbuotojams organizuoti ir vykdyti Projekto veiklas;
4.15. Projekto vadovo pavedimu rengia Projekto finansavimo ir administravimo pakeitimus;
4.16. atlieka kitus Projekto vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Projekto veiklomis.

___________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5)2310928
El. paštas: info@vaikoteises.lt
Adresas: Labdarių g. 8, 01120 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.