Projekto "Verslo priežiūros sistemos tobulinimas" administratorius

Skelbimo nr.: 59924
Skelbimo data: 2019-08-12
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Projekto "Verslo priežiūros sistemos tobulinimas" administratorius
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
2019 m. liepos 31 d.
įsakymu Nr. 4-451


PROJEKTO ADMINISTRATORIUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Projekto „Verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ (toliau – Projektas) administratoriaus pareigybė priskiriama pareigybių grupei – specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui.
2. Projekto administratoriaus pareigybės lygis – A2.
3. Projekto administratoriaus pareigybė reikalinga užtikrinti Projekto administravimą.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PROJEKTO ADMINISTRATORIUI

4. Šias pareigas einantis Projekto administratorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su ES struktūrinės paramos planavimą, administravimą, įgyvendinimą, kontrolę reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais;
4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas bei pasiūlymus pagal priskirtas funkcijas, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, siūlyti bei sisteminti idėjas, pateikti jas, siūlyti idėjų įgyvendinimo
4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketo programomis.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PROJEKTO ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJOS

5. Projekto administratorius atlieka šias funkcijas:
5.1. atlieka projekto administravimo veiklas;
5.2. užtikrina tarpinių ir galutinių ataskaitų parengimą su Projekto vadovu sutartu kokybės lygiu ir jų pateikimą laiku;
5.3. užtikrina mokėjimų prašymų parengimą Projekto vadovu sutartu kokybės lygiu ir jų pateikimą laiku bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS);
5.4. užtikrina Europos socialinio fondo agentūros (toliau – ESFA) prašomos informacijos parengimą Projekto vadovu sutartu kokybės lygiu ir pateikimą laiku;
5.5. rengia mažos vertės viešųjų pirkimų dokumentus;
5.6. kontroliuoja, kaip paslaugų teikėjai laikosi viešųjų pirkimų sutartyse ir techninėse specifikacijose numatytų paslaugų teikimo sąlygų ir kaip įgyvendina Projekto vykdytojo pastabas ir pasiūlymus;
5.7. užtikrina Projekto viešinimo veiklų atlikimą (rengia informaciją Projekto viešinimui, bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ryšių su visuomene skyriumi, organizuoja jos sklaidą, rengia medžiagą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje ir Europos Sąjungos fondų investicijoms Lietuvoje skirtoje interneto svetainėje, užtikrina, kad būtų naudojami viešinimo ženklai ant Projekto dokumentų, laikantis viešinimo taisyklių ir kt.);
5.8. administruoja Projekto lėšomis finansuojamus priežiūros specialistų mokymus: kviečia į mokymus priežiūros institucijų atsakingus darbuotojus, užtikrina, kad juose dalyvautų unikalūs mokymų dalyviai (tas pats nedalyvautų 2 kartus), registruoja mokėjimų grafikus DMS, dalyvių lankomumą (2 kartus suveda kiekvieno dalyvio anketinius duomenis), deklaruoja dalyvių darbo užmokesčio išlaidas;
5.9. projekto įgyvendinimo klausimais bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, be kita ko, ESFA;
5.10. rengia su Projekto įgyvendinimu susijusią reikalingą informaciją ir dokumentus ekonomikos ir inovacijų ministrui, ekonomikos ir inovacijų viceministrams, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos kancleriui, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Finansų skyriui ir kitiems Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos administraciniams padaliniams;
5.11. dalyvauja ekonomikos ir inovacijų ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
5.12. kaupia ir registruoja visą su Projektu susijusią informaciją ir dokumentus ir, suderinęs su Projekto vadovu, teikia šią informaciją ir dokumentus suinteresuotoms šalims;
5.13. atstovauja (jeigu reikia, kartu su kitais Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės tarnautojais ar darbuotojais) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai Projekto įgyvendinimą kontroliuojančiose institucijose;
5.14. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Projekto vadovo, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos gerinimo departamento Verslo priežiūros politikos skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu.

IV SKYRIUS
PROJEKTO ADMINISTRATORIAUS PAVALDUMAS

6. Projekto administratorius tiesiogiai pavaldus ir atsakingas Projekto vadovui ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos departamento Verslo priežiūros politikos skyriaus vedėjui.
7. Projekto administratorius asmeniškai atsako už pareigybės nuostatuose nustatytų funkcijų tinkamą ir savalaikį vykdymą.
_________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 38
Telefonas: 868491997
El. paštas: reimunda.talaikiene@nbfcentras.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.