Psichikos sveikatos centro vadovas

Skelbimo nr.: 58725
Skelbimo data: 2019-06-03
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
Pareigos: Psichikos sveikatos centro vadovas
Pareigybės aprašymas:
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOS
PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
VADOVO
PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) Psichikos sveikatos centro (toliau – PSC) vadovo pareigybė reikalinga organizuoti, planuoti, kontroliuoti ir atsakyti už Psichikos sveikatos centro bei Psichiatrijos dienos stacionaro (toliau – Centras) gydytojų psichiatrų, gydytojų psichiatrų (vaikų ir paauglių), medicinos psichologų, psichologų-psichoterapeutų darbą.
2. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Direktoriaus pavaduotojui gydymui, o jo nesant - direktoriaus įsakymu paskirtam pavaduojančiam asmeniui.
3. Šias pareigas einantis darbuotojas gali teikti pavedimus Skyriaus vyresniajam slaugytojui, slaugytojo kompetenciją ir jo pareigas nustatančių medicinos normų ribose.
4. Esant darbiniam būtinumui (atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais panašiais atvejais) Centro vadovą gali pavaduoti direktoriaus įsakymu paskirtas gydytojas psichiatras ir/ar kito Poliklinikos struktūrinio padalinio vedėjas.
5. Esant darbiniam būtinumui (atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais panašiais atvejais) šias pareigas einantis darbuotojas gali pavaduoti Centro gydytoją psichiatrą, kito Poliklinikos struktūrinio padalinio vedėją.
6. Šias pareigas einantis darbuotojas Poliklinikoje dirba pagal darbo sutartį.


II. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis PSC vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
7.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
7.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir būti įgijusiam gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją;
7.3. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią gydytojo psichiatro medicinos praktikos licenciją;
7.4. turėti ne mažesnę nei vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį su Centro funkcijomis susijusioje srityje per paskutiniuosius penkerius metus;
7.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų/vokiečių/prancūzų/rusų/lenkų).
7.6. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
7.7. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
7.8. gebėti nustatyti rizikingas Centro veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
7.9. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
7.10. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
7.11. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į Centro funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Centro darbuotojų darbą.


III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas:
8.1. planuoja ir organizuoja Centro veiklą, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Centro gydytojų psichiatrų, gydytojų psichiatrų (vaikų ir paauglių), medicinos psichologų, Psichiatrijos dienos stacionaro gydytojų psichiatrų ir psichologų-psichoterapeutų darbą. Esant reikalui, užtikrina Centre dirbančių gydytojų psichiatrų, gydytojų psichiatrų (vaikų ir paauglių), medicinos psichologų, psichologų-psichoterapeutų darbo krūvio paskirstymą;
8.2. užtikrina nustatytų Centro uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
8.3. pagal Centro kompetenciją organizuoja Poliklinikos teisės aktų rengimą ir (ar) dalyvauja juos rengiant;
8.4. teikia pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui gydymui dėl Centro darbo organizavimo, darbo sąlygų, kolektyvo mikroklimato gerinimo;
8.5. koordinuoja Centro gydytojų kvalifikacijos kėlimą, rengia bei teikia Poliklinikos administracijai pasiūlymus dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;
8.6. koordinuoja Centro gydytojų, medicinos psichologų kasmetinius sveikatos patikrinimus;
8.7. rengia informaciją bei analitinę medžiaga Centro veiklos klausimais Poliklinikos administracijai bei teisės aktų nustatytais atvejais - kitoms institucijoms;
8.8. Poliklinikos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo gydymui pavedimu dalyvauja funkcinių padalinių (veiklos projektų, darbo grupių, komisijų ir pan.) veikloje;
8.9. nustato Centro poreikį darbo priemonėms ir kitiems materialiniams ištekliams, suderinęs su Poliklinikos administracija vykdo jų užsakymus;
8.10. rengia Centro gydytojų psichiatrų, gydytojų psichiatrų (vaikų ir paauglių), medicinos psichologų, psichologų-psichoterapeutų pareiginius nuostatus, Centro darbo reglamentą bei teikia pasiūlymus dėl naujų pareigybių poreikio;
8.11. vizuoja Centro darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir darbo grafikus;
8.12. pasikeitus Centro gydytojų psichiatrų, gydytojų psichiatrų (vaikų ir paauglių), medicinos psichologų, psichologų-psichoterapeutų darbo grafikui ir (ar) darbo vietai, nedelsiant apie tai informuoja suinteresuotus Centro darbuotojus ir Poliklinikos struktūrinių padalinių vadovus;
8.13. sudaro Centro gydytojų psichiatrų, gydytojų psichiatrų (vaikų ir paauglių), medicinos psichologų, psichologų-psichoterapeutų kasmetinių atostogų grafiką ir kontroliuoja jo laikymąsi;
8.14. kontroliuoja Centro gydytojų psichiatrų, gydytojų psichiatrų (vaikų ir paauglių), medicinos psichologų, psichologų-psichoterapeutų medicininės dokumentacijos pildymą, teikia pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui gydymui dėl jos tobulinimo;
8.15. kontroliuoja Centro gydytojų psichiatrų, gydytojų psichiatrų (vaikų ir paauglių), medicinos psichologų, psichologų-psichoterapeutų darbo drausmę, esant reikalui teikia siūlymus dėl drausminės atsakomybės taikymo;
8.16. kaupia ir sistemina norminę bei metodinę medžiagą, reikalingą Centro funkcijoms atlikti ir (ar) uždaviniams įgyvendinti;
8.17. reguliariai organizuoja ir vadovauja Centro gydytojų ir/ar darbuotojų susirinkimams;
8.18. organizuoja savalaikę medicininės įrangos patikrą bei kontrolę;
8.19. fiksuoja ir analizuoja pacientų skundus dėl Centro darbo trūkumų, numato priemonės jiems pašalinti, laiku informuoja administraciją;
8.20. kontroliuoja, kad Centre būtų naudojamos tik teisės aktais ir (ar) kokybės vadybos sistemos patvirtintos medicininių dokumentų formos ir registrai;
8.21. kontroliuoja vidaus darbo tvarkos taisyklių, sanitarinio – higieninio režimo bei etikos (medicinos ir deontologijos) principų laikymąsi Centre;
8.22. kuria ir diegia kokybė sistemą Centre ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;
8.23. užtikrina Poliklinikos teisės aktų, susijusių su Centro veikla, tinkamą vykdymą bei tinkamą jų nuostatų įgyvendinimą;
8.24. tinkamai tvarko asmens duomenis ir saugo jų paslaptį teisės aktų nustatyta tvarka;
8.25. įsipareigoja sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai atlikti savo darbo pareigas ir funkcijas;
8.26. tausoja įstaigos nuosavybę, rūpestingai naudoja organizacinės technikos priemones, laikosi nustatytos dokumentų saugojimo tvarkos, įsipareigoja nenaudoti Poliklinikos turto jokiai kitai veiklai, išskyrus darbo funkcijų vykdymą;
8.27. laikosi profesinės etikos ir etiketo reikalavimų: mandagiai ir pagarbiai bendrauja su kitais Poliklinikos darbuotojais, pacientais ir lankytojais, reikalui esant pagal kompetenciją užtikrinti tinkamą informacijos suteikimą, deda pastangas siekiant išvengti konfliktų, o kilus konfliktinei situacijai – ją sprendžia dalykiškai, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia;
8.28. Direktoriaus pavaduotojo gydymui ir/ar Poliklinikos direktoriaus pavedimu vykdo ir kitas šiuose pareiginiuose nuostatuose nenurodytas funkcijas, jeigu tai būtina, siekiant užtikrinti kokybišką Poliklinikos ir/ar Poliklinikos Centro darbą ir/ar pasiekti įstaigos strateginius tikslus (už papildomų funkcijų ar darbų vykdymą gali būti mokamos priemokos/priedai, jei tai yra sulygta darbo sutartyje).


IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

9. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:
9.1. gauti tinkamam funkcijų įgyvendinimui ir kokybiško darbo užtikrinimui būtinas darbo priemones ir informaciją;
9.2. susipažinti su Poliklinikoje galiojančiais vidaus teisės aktais (direktoriaus nurodymais, įsakymais ir pan.) ir šių aktų projektais, susijusiais su jo vykdomomis pareigomis; supažindinimo būdą (žodžiu, elektroniniu paštu arba pasirašytinai), įvertinęs informacijos svarbą, parenka tiesioginis vadovas;
9.3. pasirašyti dokumentus pagal savo kompetenciją;
9.4. dalyvauti profesinių sąjungų ir organizacijų veikloje;
9.5. teikti pasiūlymus Poliklinikos vadovybei dėl darbo, susijusio su šiuose nuostatuose nustatytomis funkcijomis ir pareigomis, tobulinimo ir/ar organizavimo;
9.6. tobulinti savo kvalifikaciją konferencijose, kursuose, seminaruose bei kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
9.7. bendradarbiauti su kitais Poliklinikos administracijos darbuotojais su jo funkcijų įgyvendinimu susijusiais klausimais;
9.8. turėti ir kitų teisių, kurias numato galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

10. Šias pareigas einantis darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako:
10.1. už netinkamą jam pavestų pareigų ar funkcijų vykdymą ar jų nevykdymą;
10.2. už netinkamą Lietuvos Respublikos teisės aktų ir/ar Poliklinikos teisės aktų vykdymą arba jų nevykdymą;
10.3. už netinkamą asmens duomenų tvarkymą ir/ar asmens duomenų paslapties atskleidimą;
10.4. už turtinę žalą, padarytą Poliklinikai, dėl savo kaltės ar neatsargumo.VI. PAREIGINIŲ NUOSTATŲ KEITIMAS

11. Šie pareiginiai nuostatai gali būti peržiūrimi ir iš naujo tvirtinami:
11.1. iš esmės pasikeitus darbuotojo darbo pobūdžiui ir/ar kvalifikaciniams reikalavimams;
11.2. pasikeitus pareigybės pavadinimui;
11.3. pasikeitus struktūrinio padalinio tikslams ir/ar uždaviniams;
11.4. pasikeitus įstaigos struktūrai;
11.5. Poliklinikos direktoriaus sprendimu.


______________________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeškinės g. 24
Telefonas: (8-5) 250 2042
El. paštas: l.juozulynas@poliklinika.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.