Ketvirtadienis, gegužės 30 d.

Psichikos sveikatos centro vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 90437
Skelbimo data: 2023-08-24
Skelbimas galioja iki: 2023-09-07
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Psichikos sveikatos centro vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 4,416.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: -
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokesčio pagrindinė dalis - 4416 Eur. Kintamoji dalis - iki 30 proc. nuo pagrindinės, priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo rezultatų, nustatoma metams.
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos
direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 23 d.
įsakymu Nr. 73P-371


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOS
PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
VADOVO
PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) Psichikos sveikatos centro (toliau – PSC) vadovo pareigybė reikalinga organizuoti, planuoti, kontroliuoti ir atsakyti už Psichikos sveikatos centro, įskaitant ir Psichiatrijos dienos stacionarą bei Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos komandą (toliau – Centras) darbą.
2. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Direktoriaus pavaduotojui gydymui, o jo nesant - direktoriaus įsakymu paskirtam pavaduojančiam asmeniui. Šias pareigas einantis darbuotojas gali teikti pavedimus Skyriaus vyresniajam slaugytojui, slaugytojo kompetenciją ir jo pareigas nustatančių medicinos normų ribose.
3. Esant darbiniam būtinumui (atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais panašiais atvejais) Centro vadovą gali pavaduoti direktoriaus įsakymu paskirtas gydytojas psichiatras ir/ar kito Poliklinikos struktūrinio padalinio vedėjas.
4. Esant darbiniam būtinumui (atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais panašiais atvejais) šias pareigas einantis darbuotojas gali pavaduoti Centro gydytoją psichiatrą, kito Poliklinikos struktūrinio padalinio vedėją.
5. Šias pareigas einantis darbuotojas priimamas ir atleidžiamas iš darbo galiojančių Lietuvos Respublikos darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.


II. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
6.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos krypties išsilavinimą, magistro laipsnį;
6.3. būti įgijusiam gydytojo psichiatro kvalifikaciją ir turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią gydytojo psichiatro medicinos praktikos licenciją;
6.4. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį su padalinio, kuriam siekiama vadovauti, funkcijomis susijusioje srityje;
6.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų);
6.6. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
6.7. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
6.8. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
6.9. gebėti nustatyti rizikingas struktūrinio padalinio veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;
6.10. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
6.11. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
6.12. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:
6.12.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;
6.12.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;
6.12.3. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas: gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.
6.13. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei medicinos dokumentų pildymo reikalavimus;
6.14. išmanyti darbo saugos ir sveikatos darbe reikalavimus ir/ar būti atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas:
7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina paslaugų prieinamumą, pagrįstumą, kokybę, efektyvumą savo kompetencijos ribose;
7.2. užtikrina nustatytų Skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
7.3. kaupia ir sistemina medžiagą, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti ir (ar) uždaviniams įgyvendinti;
7.4. dalyvauja kuriant ir diegiant Kokybės sistemą Skyriuje ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;
7.5. užtikrina teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, tinkamą įgyvendinimą;
7.6. pagal kompetenciją organizuoja Poliklinikos teisės aktų rengimą ir (ar) dalyvauja juos rengiant;
7.7. dalyvauja ruošiant atsakymų projektus pacientams ir/ar institucijoms savo kompetencijos klausimais,
7.8. teikia informaciją, ataskaitas, kitą medžiagą Skyriaus veiklos klausimais Poliklinikos administracijai bei teisės aktų nustatytais atvejais - kitoms institucijoms;
7.9. teikia pasiūlymus Poliklinikos administracijai Skyriaus plėtros, darbo organizavimo, darbo sąlygų gerinimo klausimais;
7.10. planuoja Skyriaus darbo priemonių poreikį, teikia pasiūlymus Poliklinikos administracijai dėl medicininės aparatūros, medicininio inventoriaus įsigijimo;
7.11. Poliklinikos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo gydymui pavedimu dalyvauja funkcinių padalinių (veiklos projektų, darbo grupių, komisijų ir pan.) veikloje;
7.12. pagal savo kompetenciją teikia informaciją Skyriaus darbuotojams, kitiems Poliklinikos darbuotojams, pacientams ir lankytojams Skyriaus veiklos klausimais;
7.13. konsultuoja Skyriaus darbuotojus pacientų diagnostikos, gydymo, reabilitacijos, neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo klausimais, esant reikalui organizuoja konsiliumus;
7.14. analizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklos rodiklius: kompensuojamų medikamentų, nedarbingumo pažymėjimų išrašymo pagrįstumą, skatinamųjų paslaugų vykdymą ir kt.;
7.15. koordinuoja Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, rengia bei teikia Poliklinikos administracijai pasiūlymus dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, planuoja jam pavaldžių darbuotojų privalomąjį kvalifikacijos tobulinimą vidaus teisės aktų numatyta tvarka;
7.16. rengia jam pavaldžių darbuotojų pareiginius nuostatus bei dalyvauja rengiant Skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus ir Skyriaus darbo reglamentą, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų ir naujų pareigybių poreikio, dalyvauja personalo atrankos procese;
7.17. supažindina naujus darbuotojus su padalinio veikla ir galiojančia darbo tvarka, organizuoja naujų skyriaus darbuotojų adaptacijos ir mentorystės procesus;
7.18. vizuoja Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir darbuotojų darbo grafikus, užtikrina jų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
7.19. pasikeitus Skyriaus darbuotojų darbo grafikui ir (ar) darbo vietai, nedelsiant apie tai informuoja suinteresuotus Skyriaus darbuotojus ir Poliklinikos struktūrinių padalinių vadovus, organizuoja nepertraukiamą paslaugų teikimą;
7.20. kartu su vyresniuoju slaugytoju sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus, esant reikalui juos koreguoja ir kontroliuoja jų laikymąsi;
7.21. kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbo drausmę, esant reikalui teikia siūlymus dėl drausminės atsakomybės taikymo;
7.22. koordinuoja ir kontroliuoja jam pavaldžių darbuotojų veiklą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius tarp padalinio darbuotojų, skatina darbuotojų įsitraukimą, įtraukia darbuotojus į nuolatinį skyriaus procesų tobulinimą, reguliariai organizuoja ir vadovauja Skyriaus darbuotojų susirinkimams;
7.23. koordinuoja Skyriaus darbuotojų kasmetinius sveikatos tikrinimus;
7.24. teisės aktų nustatyta tvarka pasirašytinai supažindina Skyriaus darbuotojus su darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimais;
7.25. užtikrina, kad būtų naudojamos tik tokios sveikatos priežiūros technologijos, kurios yra teisės aktų nustatyta tvarka aprobuotos ir jas leidžiama naudoti Lietuvoje;
7.26. kontroliuoja, kad Skyriaus darbuotojai, kurių veikla teisės aktų nustatyta tvarka yra licencijuojama, darbo pareigas (funkcijas) vykdytų tik turėdami galiojančią medicinos praktikos licenciją;
7.27. kontroliuoja, kad Skyriaus veikloje būtų naudojamos tik teisės aktais patvirtintos medicininių dokumentų formos ir registrai;
7.28. kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių bei sanitarinio-higieninio režimo laikymąsi Skyriuje;
7.29. nedelsiant informuoja direktoriaus pavaduotoją gydymui apie iškilusias su skyriaus veikla susijusias problemas ir gresiančią žalą, analizuoja pacientų skundus dėl skyriaus darbo trūkumų, numato priemones jiems šalinti;
7.30. užtikrina darbuotojų tinkamą dokumentacijos pildymą, pagal kompetenciją tinkamai pildo medicininę dokumentaciją;
7.31. savo darbo pareigas ir funkcijas atlieka sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai;
7.32. laikosi profesinės etikos ir etiketo reikalavimų: mandagiai ir pagarbiai bendrauja su kitais Poliklinikos darbuotojais, pacientais ir lankytojais, deda pastangas siekiant išvengti konfliktų, o kilus konfliktinei situacijai – ją sprendžia dalykiškai, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia, yra lojalus ir vengia interesų konflikto;
7.33. užtikrina korupcijos prevencijos priemonių diegimą Skyriuje, dalyvauja formuojant antikorupcinę aplinką;
7.34. tausoja įstaigos nuosavybę, rūpestingai naudoja organizacinės technikos priemones, laikosi nustatytos dokumentų saugojimo tvarkos, nenaudoja Poliklinikos turto jokiai kitai veiklai, išskyrus darbo funkcijų vykdymą, nebent yra gautas išankstinis darbdavio rašytinis leidimas;
7.35. vykdo tiesioginio vadovo ar Poliklinikos direktoriaus pavedimus (žodinius bei raštiškus) ir kitas šiuose pareiginiuose nuostatuose nenurodytas funkcijas, jeigu tai būtina, siekiant užtikrinti kokybišką Poliklinikos ir/ar Skyriaus darbą ir/ar pasiekti įstaigos strateginius tikslus (už papildomų funkcijų ar darbų vykdymą gali būti mokamos priemokos/priedai, jei tai yra sulygta darbo sutartyje).

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:
8.1. gauti tinkamam funkcijų įgyvendinimui ir kokybiško darbo užtikrinimui būtinas darbo priemones ir informaciją;
8.2. susipažinti su Poliklinikoje galiojančiais vidaus teisės aktais (direktoriaus nurodymais, įsakymais ir pan.) ir šių aktų projektais, susijusiais su jo vykdomomis pareigomis;
8.3. dalyvauti profesinių sąjungų ir organizacijų veikloje;
8.4. teikti pasiūlymus Poliklinikos vadovybei dėl darbo, susijusio su šiuose nuostatuose nustatytomis funkcijomis ir pareigomis, tobulinimo ir/ar organizavimo;
8.5. tobulinti savo kvalifikaciją konferencijose, kursuose, seminaruose bei kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
8.6. turėti ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų teisių.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Šias pareigas einantis darbuotojas teisės aktų numatyta tvarka atsako:
9.1.už netinkamą jam pavestų pareigų ir funkcijų vykdymą ar jų nevykdymą;
9.2. už netinkamą Lietuvos Respublikos teisės aktų ir/ar Poliklinikos teisės aktų vykdymą ar jų nevykdymą;
9.3. už netinkamą asmens duomenų tvarkymą ir/ar asmens duomenų paslapties atskleidimą;
9.4. už turtinę žalą, padarytą Poliklinikai dėl savo kaltės ar neatsargumo.

VI. PAREIGINIŲ NUOSTATŲ KEITIMAS

10. Šie pareiginiai nuostatai gali būti peržiūrimi ir iš naujo tvirtinami:
10.1. iš esmės pasikeitus darbuotojo darbo pobūdžiui ir/ar kvalifikaciniams reikalavimams;
10.2. pasikeitus pareigybės pavadinimui;
10.3. pasikeitus struktūrinio padalinio tikslams ir/ar uždaviniams;
10.4. pasikeitus įstaigos struktūrai;
10.5. Poliklinikos direktoriaus sprendimu.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeškinės g. 24
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.