Psichologas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 68990
Skelbimo data: 2021-02-19
Konkursą inicijuojanti įstaig: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Psichologas
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Darbo vieta (miestas):
Pareigybės aprašymas:

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO pSICHOLOGO PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS

NR. 2

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Sveikatos priežiūros įstaiga) psichologo (toliau – Specialistas) pareigybė priskiriama specialistų grupei. Specialistas yra darbuotojas, kurio darbas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso įstatymu.

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Pareigybės paskirtis – organizuoti ir teikti psichologinės pagalbos paslaugas sveikatos priežiūros įstaigos lankytojams, kurios orientuotos į gyventojų psichinės sveikatos stiprinimą ir palaikymą.

4. Pareigybės pavaldumas – Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti bent vieną iš šių specialiųjų reikalavimų:

5.1. turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus psichologijos studijų krypties sveikatos psichologijos arba klinikinės psichologijos studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

5.2. yra įgijęs aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų studijų krypčių grupės medicinos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos ar slaugos ir akušerijos krypčių arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės socialinio darbo ar psichologijos studijų krypčių arba ugdymo mokslų studijų krypčių grupės pedagogikos ar andragogikos krypties išsilavinimą ir baigęs ne trumpesnę kaip 160 akademinių valandų medicinos studijų krypties specialistus rengiančio universiteto (toliau – universitetas) patvirtintą ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suderintą mokslo ir praktikos įrodymais grįsto mokymo programą 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytomis temomis bei turi mokymų programos rengėjo išduotą tai patvirtinantį pažymėjimą;

5.3. turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus psichologijos studijų krypties studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įgijęs psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, pirmąją arba antrąją kvalifikacinę kategoriją (pagalbą mokiniui teikiantis psichologas).

6. Psichologas turi žinoti, suprasti ir gebėti:

6.1. Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius psichologo veiklą;

6.2. teikti psichologinę pagalbą naudojantis konsultavimo teorinėmis paradigmomis grindžiamais metodais, atsižvelgiant į klientų poreikius bei psichologinio įvertinimo rezultatus;

6.3. įvairiomis priemonėmis šviesti visuomenę psichinės sveikatos stiprinimo klausimais;

6.4. profesinėje veikloje vadovautis konsultavimą reglamentuojančiais teisės aktais bei etikos principais;

6.5. gebėti analizuoti ir vertinti savo veiklos rezultatus;

6.6. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;

6.7. kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba bei mokėti bent vieną užsienio kalbą;

6.9. dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis;

6.10. turėti gerus informacijos pristatymo sugebėjimus bei įgūdžius, išmanyti raštvedybos taisykles.

7. Būti pareigingu, darbščiu, iniciatyviu, korektišku, kūrybišku, objektyviu.

8. Nuolat siekti kvalifikacijos kėlimo.

9. Dirbant vadovautis etikos, deontologijos ir įstaigos vidaus taisyklėmis.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

10. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

10.1. teikia psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas arba nukreipia tinkamai pagalbai už įstaigos ribų:

10.1.1. streso valdymo, emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktinius užsiėmimus;

10.1.2. savitarpio pagalbos grupes (5.2 punkte nurodyti specialistai gali šias paslaugas teikti tik asmenims iki 18 metų);

10.1.3. psichologines konsultacijas asmenų grupėms (gali teikti tik 5.1 ir 5.3 punktuose nurodytą išsilavinimą turintys asmenys);

10.1.4. kitus psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinančius praktinius užsiėmimus;

10.2. asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų, 5.1 punkte nurodytas specialistas gali organizuoti ir (ar) teikti individualias paslaugas – konsultacijas asmeniui arba šeimai (toliau – individuali konsultacija). Jei individualios konsultacijos teikiamos asmenims iki 18 metų, jas gali teikti ir 5.3 punkte nurodytas specialistas.

10.3. vertina paslaugų gavėjo psichikos sveikatos rizikos veiksnių ir psichologinės gerovės lygį ir teikia jam rekomendacijas;

10.4. šviečia gyventojų bendruomenę psichikos sveikatos prevenciniais klausimais:

10.4.1. rengia ir tvarko informaciją (straipsnius, pranešimus, atmintines ir pan.);

10.4.2. veda užsiėmimus (paskaitas, seminarus, relaksacijas ir pan.) skirtingoms tikslinėms grupėms, organizuoja pasitarimus ir kitą šios srities prevencinę veiklą;

10.5. dalyvauja ir atstovauja įstaigos interesus psichikos sveikatos renginiuose, mokymuose, paskaitose, pasitarimuose ir pan.;

10.6. viešina ir tvarko informaciją psichikos sveikatos klausimais įstaigos tinklapyje, Facebook paskyroje bei kitose prieinamose prieigose (spaudoje, radijuje ir pan.);

10.7. pagal nustatytas tvarkas parengia ir teikia ataskaitas suinteresuotiems subjektams;

10.8. teikia siūlymus psichinės sveikatos gerinimo ir palaikymo klausimais;

10.9. pildo su veikla susijusius dokumentus ir teikia ataskaitas įstaigai ir atsakingoms institucijoms;

10.10. vykdo įstaigos direktoriaus pavedimus, atitinkančius įstaigos tikslus ir funkcijas.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ, TEISĖS IR ATSKAITOMYBĖ

11. Darbuotojas, einantis šias pareigas, atsako už:

11.1. jam pavestų funkcijų vykdymą;

11.2. laiku teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą;

11.3. savo pareigų, numatytų šioje pareiginėje instrukcijoje, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą;

11.4. įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojantį Lietuvos Respublikos administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus;

11.5. padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį kodeksus.

12. Darbuotojas turi teisę:

12.1. turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo ir poilsio sąlygas, teisės aktų nustatytas socialines ir kitas garantijas;

12.2. reikalauti aprūpinimo reikiamu inventoriumi, įranga nustatytoms funkcijoms atlikti;

12.3. atsisakyti vykdyti pavedimus, jei jie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams;

12.4. tobulinti kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

12.5. gauti savo funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją;

12.6. atsisakyti teikti psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas, jei tai gali sukelti realų pavojų jo paties ar paslaugas gaunančio ar norinčio gauti asmens sveikatai ir gyvybei.

13. Atskaitomybė:

13.1. šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui;

13.2. pagal nustatytą tvarką Direktoriui pateikia metinį individualios veiklos projektą ateinantiems metams.

13.3. įstaigos atsakingam asmeniui teikia kasmetinę (už kalendorinius metus) darbuotojo individualios veiklos vykdymo ataskaitą ir metines veiklos ataskaitas pagal valstybinių institucijų pateiktas formas;

13.4. kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną teikia Direktoriui mėnesio veiklos planą ir teikia mėnesio ataskaitas;

13.5. darbo sutarties nutraukimo atveju darbuotojas privalo atlikti turimų priemonių, inventoriaus inventorizaciją, parengti einamųjų metų vykdytos veiklos ataskaitas ir pateikti dokumentus direktoriaus pavaduotojui visuomenės sveikatai

Informacija apie įstaigą: Darbo vieta (0,75 etato, 28,5 val./sav.) - Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija (0,45 et.), Skuodo rajono savivaldybės teritorija (0,2 et.), Rietavo savivaldybės teritorija (0,1 et.)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-46) 453754
El. paštas:
Adresas: Klaipėdos r. sav. Gargždų m. Klaipėdos g. 11
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.