Rašytojų rinkinių tyrinėjimo skyrius Skyriaus vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 84063
Skelbimo data: 2022-11-17
Skelbimas galioja iki: 2022-12-01
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Maironio lietuvių literatūros muziejus
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Rašytojų rinkinių tyrinėjimo skyrius Skyriaus vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 7.40
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,339.40
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS

RAŠYTOJŲ RINKINIŲ TYRINĖJIMO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Rašytojų rinkinių tyrinėjimo skyriaus vedėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį;
2. Pareigybės lygis – A2;
3. Pareigybės paskirtis – planuoti, organizuoti ir koordinuoti Rašytojų rinkinių tyrinėjimo skyriaus darbą, atsakyti už rezultatus;
4. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui muziejinei veiklai ir komunikacijai bei direktoriaus pavaduotojui-vyriausiajam fondų saugotojui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį organizacijai ir/ar jos padaliniams, muziejininkystės, projektų/procesų valdymo ar su šios pareigybės funkcijomis susijusioje srityse;
5.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (toliau – LIMIS);
5.4. mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu nei trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu (LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“), sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5.5. mokėti vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
5.6. mokėti dirbti Microsoft Office arba analogiškas funkcijas atliekančiomis programomis;
5.7. būti kruopštus, žingeidus, komunikabilus, kūrybingas, turėti sisteminį mąstymą, jausti atsakomybę už atliktus darbus, orientuotis į rezultatus ir kokybę, išmanyti dokumentų rengimo ir lietuvių kalbos kultūros reikalavimus, turėti organizacinių gabumų, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, pristatyti savo veiklą, būti atviras naujovėms ir pokyčiams;
5.8. vadovautis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais muziejų sistemą, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) rekomendacijomis bei profesinės etikos kodeksu, Muziejaus nuostatais, Rinkinių komplektavimo kryptimis, Muziejaus eksponatų skaitmeninimo ir kompiuterizuoto inventorinimo tvarka, Rašytojų rinkinių tyrinėjimo skyriaus nuostatais, Muziejaus darbo tvarkos taisyklėmis, Muziejaus viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijomis, Muziejaus direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. rengia skyriaus metinį veiklų planą, konsultuojantis su direktoriaus pavaduotoju muziejininkystei ir komunikacijai ir direktoriaus pavaduotoju-vyriausiuoju fondų saugotoju, nustatytu laiku teikia ataskaitas, tvarko kitą skyriaus dokumentaciją;
6.2. atsako už metinį rinkinių tyrinėjimo prioritetų nustatymą, tyrinėjimų kokybę, rinkinių populiarinimą;
6.3. kaupia muziejines vertybes, tyrinėja jas, rašo mokslinius pasus, inventorina, skaitmenina;
6.4. atsako už skyriaus mokslinių pasų, muziejinių vertybių inventorinimo kokybę bei planų įgyvendinimą;
6.5. organizuoja sukauptų ir suskaitmenintų muziejinių vertybių viešinimą per LIMIS, rengia ir vykdo skaitmeninimo projektus Lietuvoje ir užsienyje;
6.6. planuoja, organizuoja ir su skyriaus muziejininkais vykdo ekspedicijas muziejinių vertybių kaupimo tikslu, rengia ekspedicijų dienoraščius;
6.7. tyrinėja rinkinius ir rengia straipsnius, rinkinių ir muziejinių vertybių aprašymus, pranešimus, paskaitas, tyrinėjimus pristato renginiuose ir konferencijose, suderinus su Muziejaus direktoriumi skelbia spaudoje, leidiniuose;
6.8. rengia virtualias parodas, leidinius, katalogus;
6.9. bendrauja ir bendradarbiauja su rašytojais ir jų giminaičiais, mokslininkais, domisi literatūros naujienomis, dalyvauja muziejaus renginiuose, pagal poreikį juos veda;
6.10. bendradarbiauja ir teikia informaciją muziejaus darbuotojams apie rašytojus ir muziejines vertybes rengiant parodas, ekspozicijas, projektines paraiškas, vykdant projektus, mokslinę tiriamąją ir kitas veiklas, rinkinių ar rašytojų populiarinimo tikslais;
6.11. kartu su mokslo ir studijų institucijomis, mokslinių tyrimų įstaigomis ir (ar) nepriklausomais mokslininkais vykdo Muziejaus rinkinių tyrimus;
6.12. pagal kompetenciją teikia konsultacijas interesantams ir atsako už informacijos tikslumą ir kokybę;
6.13. pritaiko lankytojų poreikių tyrimų rezultatus muziejinėje srityje;
6.14. teikia direktoriaus pavaduotojui muziejinei veiklai ir komunikacijai bei direktoriaus pavaduotojui-vyriausiajam fondų saugotojui pasiūlymus dėl muziejinių vertybių kaupimo, rinkinių tyrinėjimo temų, parodų rengimo, rinkinių populiarinimo ir kt.;
6.15. dalyvauja Muziejaus direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;
6.16. vykdo kitus direktoriaus pavaduotojo muziejininkystei ir komunikacijai bei direktoriaus pavaduotojo-vyriausiojo fondų saugotojo pavedimus.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 37 206842
El. paštas: info@maironiomuziejus.lt
Adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Rotušės a. 13
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.