Resocializacijos skyriaus Socialinis darbuotojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 90912
Skelbimo data: 2023-09-15
Skelbimas galioja iki: 2023-09-29
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos kalėjimų tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Resocializacijos skyriaus Socialinis darbuotojas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta-Vilniaus kalėjimas, Rasų g. 8, Vilnius. Darbo laiko norma 40 val. per savaitę. Pareiginės algos koeficientai (baziniais dydžiais) 7,8-8,19 (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).
Išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti Personalo valdymo skyriuje telefonu: 860240727.
Personalo valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Mečkovskienė.
E. pašto adresas: milda.meckovskiene@kalejimai.lt
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos kalėjimų tarnybos
direktoriaus 2023 m. kovo 6 d.
įsakymu Nr. V-146

KALĖJIMŲ RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS
SOCIALINIO DARBUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Resocializacijos skyriaus (toliau – Skyrius) socialinis darbuotojas yra darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro)
laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų
kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d.
įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo
kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro
nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo ir Lietuvos
Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo nuostatomis užtikrina suimtųjų resocializacijos procesą;
4.2. dirba socialinį darbą su suimtaisiais, juos konsultuojant (individualiai ir (ar) grupėmis),
teikiant individualius asmens poreikius atitinkančią emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant
suimtųjų motyvaciją dalyvauti kompleksinės ir (ar) prevencinės pagalbos teikimo procese bei
patvirtintose elgesio pataisos programose;
4.3. atsižvelgdamas į suimtojo poreikius ir identifikuotas problemines sritis teikia
psichosocialinį konsultavimą, tarpininkavimą, esant poreikiui taiko kitą suimtajam būtiną pagalbą;
4.4. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurie suimtajam gali suteikti
reikiamą socialinę paramą ir (ar) kitą pagalbą, esant poreikiui kviečia juos (jų atstovus) į laisvės
atėmimo vietą;
4.5. teikia pagalbą atkuriant, palaikant ar stiprinant socialinius ryšius su šeima ir (ar) kitais
artimaisiais, esant poreikiui bendrauja ir (ar) bendradarbiauja su asmenimis iš suimtųjų socialinės
aplinkos;
4.6. kartu su suimtuoju įvertina jo turimus ir trūkstamus įgūdžius, jo gebėjimus ir galimybes,
paslaugų teikimo efektyvumą;
4.7. renka statistinius duomenis apie suimtųjų problemines situacijas ir teikia informaciją
vyriausiajam socialiniam darbuotojui;
4.8. sprendžia pagal kompetenciją iškilusias suimtųjų problemas kartu su vyriausiuoju
socialiniu darbuotoju, Skyriaus vadovu ir kitais struktūrinių padalinių darbuotojais;
4.9. įgyvendina dinaminį saugumą su kitais Lietuvos kalėjimų tarnybos administracijos
padaliniais;
4.10. pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja projektinėse veiklose, renginiuose,
susijusiuose su socialinio darbo organizavimu, socialinių paslaugų teikimu, plėtojimu;
4.11. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
4.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus.
5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vyriausiajam specialistui,
koordinuojančiam socialinio darbo ir psichologinės intervencijos komandos veiklą.

______________________________
Susipažinau
____________________________
(parašas)
____________________________
(vardas ir pavardė)
____________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 271 9003
El. paštas: info@kalejimai.lt
Adresas: Vilnius, L. Sapiegos g. 1
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.