Resocializacijos skyrius Socialinis darbuotojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 68452
Skelbimo data: 2021-01-19
Konkursą inicijuojanti įstaig: Alytaus pataisos namai
Konkursą organizuojanti įstaiga: Alytaus pataisos namai
Pareigos: Resocializacijos skyrius Socialinis darbuotojas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Alytus
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Alytaus pataisos namų direktoriaus
2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1-1


RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS
SOCIALINIO DARBUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Resocializacijos skyriaus (toliau – skyrius) socialinis darbuotojas (toliau – darbuotojas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A (A2).
3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu jis dirbs su vaikais ir (arba) šeimomis;
3.2. būti susipažinusiam su bausmių sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais įgyvendinamaisiais teisės aktais socialinio darbo organizavimo, socialinių paslaugų ir nuteistųjų socialinės integracijos srityse;
3.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. pagal Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-939 / 1R-324 ,,Dėl Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas koordinuoja iš pataisos įstaigų paleidžiamų asmenų socialinės integracijos procesą;
4.2. dalyvauja pirmojo socialinės integracijos etapo procesuose;
4.3. dirba socialinį darbą su iš pataisos įstaigų paleidžiamais asmenimis, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant asmenų motyvaciją dalyvauti kompleksinės ir (ar) prevencinės pagalbos teikimo procese, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
4.4. susipažįsta su asmens, paleidžiamo iš pataisos įstaigos, nusikalstamo elgesio rizikos vertinimu;
4.5. apsvarsto iš pataisos įstaigos paleidžiamo asmens perkėlimo į Pusiaukelės namus, trumpalaikių išvykų suteikimo ir kitų socialinei integracijai palankesnių bausmės atlikimo sąlygų galimybes ir teikia siūlymus savo tiesioginiam vadovui;
4.6. organizuoja socialinės integracijos priemonių – gyvenamosios vietos suradimo, užimtumo (darbo ar mokymosi) užtikrinimo, priklausomybės ligų gydymo ar kitų sveikatos problemų sprendimo, taip pat socialinės paramos gavimo, įsiskolinimų ir finansų tvarkymo, santykių su artimaisiais atkūrimo ir kitų priemonių, kurios nuteistajam bus reikalingos, kai jis bus paleistas iš pataisos įstaigos, – įgyvendinimą;
4.7. palaiko ryšį ir konsultuojasi su savivaldybės administracija, į kurios teritoriją iš pataisos įstaigos paleidžiamas asmuo planuoja grįžti ir deklaruoti gyvenamąją vietą, kitomis valstybės ir savivaldybės įstaigomis, NVO, kurios iš pataisos įstaigos paleidžiamam asmeniui gali suteikti reikiamą socialinę paramą ir (ar) kitą pagalbą, prireikus į pataisos įstaigą kviečia jų atstovus konsultuoti;
4.8. inicijuoja ir padeda iš pataisos įstaigos paleidžiamam asmeniui iki išėjimo iš pataisos įstaigos užmegzti ryšius su jam reikalingą socialinę pagalbą ir (ar) paramą teiksiančiomis įstaigomis ar organizacijomis, įtraukia jas į iš pataisos įstaigų paleidžiamų asmenų socialinės integracijos (toliau – socialinė integracija) procesą (kviečia minėtas institucijas į pataisos įstaigą papasakoti apie teikiamą pagalbą bei paramą, užmegzti kontaktus su asmenimis, paleidžiamais iš pataisos įstaigos ir pageidaujančiais gauti reikiamą socialinę pagalbą ir (ar) paramą (iš pataisos įstaigų paleidžiamų asmenų asmens duomenų neperduoda); gavus iš pataisos įstaigos paleidžiamo asmens sutikimą, perduoda jo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą) reikiamą socialinę pagalbą ir (ar) paramą teiksiančioms įstaigoms ar organizacijoms arba šių įstaigų ar organizacijų kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą) perduoda iš pataisos įstaigos paleidžiamam asmeniui);
4.9. esant poreikiui, iš pataisos įstaigos paleidžiamam asmeniui sutikus ar paprašius, susisiekia su jo artimaisiais, kurių kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą) pateikia iš pataisos įstaigos paleidžiamas asmuo;
4.10. informuoja migracijos tarnybas apie atliekančių bausmę užsieniečių rengimą paleidimui į laisvę ir jų deportaciją;
4.11. teikia pagalbą nuteistiesiems neturintiems asmens tapatybės dokumentų, užtikrinant teisę įsigyti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pildo asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimo registrą;
4.11.1. renka, kaupia dokumentus nuteistojo Lietuvos Respublikos pilietybei įrodyti;
4.11.2. pateikia parengtus dokumentus asmens tapatybės kortelei ar leidimui nuolat gyventi Lietuvoje Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriui;
4.11.3. siunčia ir ruošia nuteistųjų atpažinimo protokolus Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriui;
4.11.4. siunčia reikiamus dokumentus į savivaldybę, Metrikacijos skyrių dėl pakartotinio gimimo liudijimo išdavimo;
4.11.5. teikia Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimo nuteistiesiems statistinę ataskaitą.
4.12. siunčia užklausimus dėl intensyvios priežiūros į probacijos tarnybas;
4.13. likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki terminuotą laisvės atėmimo bausmę atliekančio nuteistojo galimo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos (jei lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos negalimas, – iki jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės pabaigos), išsiunčia savivaldybės administracijai pranešimą apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos pagal Aprašo priede pateiktą formą;
4.14. renka duomenis apie iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų statistiką, situaciją, problemines situacijas ir teikia apibendrintą informaciją skyriaus viršininkui, o pagal paklausimą – Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriui;
4.15. pagal kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir informacijos pateikimą;
4.16. sprendžia iškilusias iš pataisos įstaigų paleidžiamų nuteistųjų problemas kartu su skyriaus viršininku ir kitais darbuotojais;
4.17. pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja projektinėse veiklose, renginiuose, susijusiuose su socialinio darbo organizavimu, socialinių paslaugų teikimu, plėtojimu ir pan. nuteistųjų socialinės integracijos procese;
4.18. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;
4.19. nesant kito skyriaus socialinio darbuotojo (atostogos, liga, komandiruotė) atlieka jo funkcijas;
4.20. vykdo kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Resocializacijos skyriaus veiklą, Resocializacijos skyriaus viršininko nurodymus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

_______________________Susipažinau:
Informacija apie įstaigą: Alytaus pataisos namai Ulonų g. 8 A, Alytus Resocializacijos skyrius, Socialinis darbuotojas. Siūlomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,0 - 6,9 (pareiginės algos baziniais dydžiais).
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 315 52001
El. paštas: apn@apn.lt
Adresas: Ulonų 8a, Alytus
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.