Resocializacijos skyrius Specialistas (pusiaukelės namams)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63585
Skelbimo data: 2020-03-02
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Alytaus pataisos namai
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Resocializacijos skyrius Specialistas (pusiaukelės namams)
Pareiginės algos koeficientas: 4.80
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Alytaus pataisos namų direktoriaus
2019 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1-30


RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS
SPECIALISTO (PUSIAUKELĖS NAMAMS)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Resocializacijos skyriaus specialistas (pusiaukelės namams) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A(A2).
3. Pareigybės paskirtis – specialisto pareigybė reikalinga vykdyti jam priskirtų nuteistųjų socialinę reabilitaciją.
4. Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Resocializacijos skyriaus vyriausiajam specialistui (pusiaukelės namams).

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, su bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;
5.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
5.4. išmanyti bendruosius socialinio darbo principus ir metodus, vertybes ir etikos reikalavimus, socialinės rizikos suaugusių asmenų ypatumus;
5.5. sugebėti planuoti ir organizuoti socialinio darbo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti siūlymus, spręsti iškilusias problemas;
5.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. darbą su nuteistaisiais organizuoja ir dirba vadovaudamasis patvirtintais teisės aktais ir aprobuotomis nuteistųjų socialinės reabilitacijos programomis, metodikomis, instrukcijomis;
6.2. bendrauja su naujai atvykusiu nuteistuoju individualiai, nustatydamas jo asmens poreikius;
6.3. sudaro Individualų socialinės reabilitacijos planą pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtintą jo rengimo metodiką ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo nuteistojo atvykimo į pataisos namų specializuotą padalinį (pusiaukelės namus) (toliau – Pusiaukelės namai) ir jį periodiškai tikslina kartu su nuteistuoju atsižvelgiant į nuteistojo elgesio rizikos mastą, kriminogeninius veiksnius, jų šalinimo priemones ir pataisos įstaigos režimą;
6.4. rengia Intensyvaus rengimo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos planą, kuriuo detalizuojamos šio proceso veiklos, sąveikos ir poveikio priemonės, taikomos Pusiaukelės namuose;
6.5. peržiūri Intensyvaus rengimo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos plane nurodytų priemonių vykdymą kartu su nuteistuoju ne rečiau, kaip kartą per savaitę ir jį tikslina, atsižvelgiant į nuteistojo planuojamus savaitės darbus ir užduotis;
6.6. rengia dokumentus dėl nuteistųjų lygtinio paleidimo iš Pusiaukelės namų, išvykimo už Pusiaukelės namų teritorijos ribų, grąžinimo į pataisos namus ir kitais atvejais;
6.7. organizuoja susitikimus nuteistiesiems su valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, jų nariais, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, siekiant nuteistųjų elgesio pokyčių, bei jų kultūrinių, socialinių ir dvasinių poreikių tenkinimo;
6.8. esant būtinumui organizuoja nuteistųjų susirinkimus, konsultuoja sprendžiant jų tarpusavio konfliktus, priima juos asmeniniais klausimais;
6.9. supažindina nuteistuosius su Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, skirtų nuteistiesiems, pakeitimais, Pusiaukelės namų vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais norminiais aktais;
6.10. analizuoja nuteistųjų drausmę bei jos pokyčius ir informuoja savo vadovus apie negatyvias nuteistojo elgesio pokyčių tendencijas, kad būtų galima imtis reikalingų priemonių problemai spręsti;
6.11. tikrina jam priskirtų nuteistųjų gyvenamąsias patalpas, darbo ir mokymosi vietas, buvimo nustatytoje vietoje faktą ir nustatyto kelionės maršruto laikymąsi;
6.12. motyvuoja nuteistąjį savanoriškai atlyginti materialinę žalą, padarytą nusikaltimo metu;
6.13. rengia nuteistųjų charakteristikas: dėl malonės prašymo, pasibaigus bausmės laikui ir tas, kurių reikalauja teisės aktai, institucijos ar fiziniai asmenys;
6.14. bendradarbiauja su kitų valstybinių tarnybų ir įstaigų darbuotojais ir specialistais nuteistųjų socialinės reabilitacijos klausimais;
6.15. teikia siūlymus dėl nuteistųjų paskatinimo ar nubaudimo sutvarkydamas tam reikalingus dokumentus;
6.16. nustatyta tvarka tarpininkauja dėl vienkartinės išmokos skyrimo naujai atvykusiems nuteistiesiems;
6.17. esant poreikiui palydi nuteistąjį į įvairias įstaigas ir atstovauja jo interesams, sprendžiant jam iškilusias problemas;
6.18. rengia ataskaitas bei nustatytos formos statistinę informaciją apie nuteistųjų dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose;
6.19. tobulina savo profesinę kompetenciją, ieškodamas ir diegdamas naujas efektyvias darbo formas;
6.20. teikia pasiūlymus vadovybei dėl socialinio darbo organizavimo, užtikrinant socialinės reabilitacijos taikomų priemonių efektyvumo gerinimą;
6.21. esant būtinumui (atostogos, liga ir kt.) pavaduoja kitą specialistą administracijos nurodymu;
6.22. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų šias pareigas einančiam darbuotojui pavestas funkcijas, taip pat Alytaus pataisos namų vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos strateginiai tikslai bei užtikrintas Pusiaukelės namams keliamų uždavinių įgyvendinimas.

____________________

Susipažinau
Informacija apie įstaigą: Alytaus pataisos namai Ulonų 8 A, Alytus
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 315 52001
El. paštas: apn@apn.lt
Adresas: Ulonų 8a, Alytus
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.