Resursų valdymo skyriaus Viešojo administravimo specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 96107
Skelbimo data: 2024-05-14
Skelbimas galioja iki: 2024-05-28 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Pareigos: Resursų valdymo skyriaus Viešojo administravimo specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 1,05
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1874,67
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Terminuota darbo sutartis iki 2 metų (kol darbuotoja grįš iš vaiko priežiūros atostogų).
Pareiginės algos koeficientas 1,05 (intervalas nuo 1,05 iki 1,40).

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į:
plk. ltn. Jurgį Romanovskį, Resursų valdymo skyriaus viršininką, tel. +370 613 58 589, el. p. jurgis.romanovskis@kam.lt
Jurgitą Deveikytę, KAM Karo tarnybos ir personalo departamento Personalo valdymo skyriaus patarėją, tel. +370 5 273 5584, el. p. jurgita.deveikyte@kam.lt
Pareigybės aprašymas:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESURSŲ VALDYMO SKYRIAUSVIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Resursų valdymo skyriaus (toliau – Skyriaus) viešojo administravimo specialistas yra specialistų grupės darbuotojas.
  2. Pareigybės lygis – A2. Pareigybės sudėtingumo lygis – labai sudėtinga.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos arba finansų krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

3.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį finansų valdymo ar buhalterinės apskaitos srityje;

3.3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinę apskaitą, krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) veiklą;

3.4. išmanyti KAS struktūrą ir veiklos prioritetus;

3.5. gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, rengti išvadas ir siūlymus;

3.6. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti savarankiškai;

3.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3.8. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, MS Outlook, taip pat naudotis biuro technika;

3.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, gauti.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja KAS biudžeto apskaitos ir poreikių planavimo valdymo efektyvumo vertinimą resursų valdymo informacinės sistemoje (toliau – eRVIS);

4.2. analizuoja nustatytus veiklos procesų, susijusių su eRVIS naudojimu, trūkumus, rengia siūlymus dėl buhalterinės apskaitos procesų ir tam skirtų priemonių įgyvendinimo eRVIS;

4.3. rengia rekomendacijas dėl resursų valdymo (buhalterinės apskaitos) veiklos procesų tolesnio automatizavimo;

4.4. inicijuoja ir koordinuoja eRVIS tobulinimą, naujų procedūrų įdiegimą ir klaidų šalinimą;

4.5. vykdo eRVIS naudotojų teisių stebėseną ir atlieka jos analizę;

4.6. sistemina duomenis apie eRVIS naudotojų atliekamas buhalterinės apskaitos operacijas;

4.7. teikia funkcinę pagalbą naudotojams bei sprendžia funkcines problemas;

4.8. konsultuoja eRVIS naudotojus sistemos eksploatavimo klausimais;

4.9. kontroliuoja eRVIS esančių duomenų, susijusių su buhalterine apskaita, tikslumą;

4.10. analizuoja ir vertina eRVIS efektyvumą ir teikia siūlymus Skyriaus viršininkui;

4.11. užtikrina, kad eRVIS duomenys būtų tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka, ir įgyvendina kitas eRVIS valdytojui nustatytas prievoles;

4.12. pagal kompetenciją teikia pastabas ar/ir pasiūlymus rengiant Skyriaus ir KAM metinį, KAS strateginį veiklos planus ir kitus ilgalaikio planavimo dokumentus bei ataskaitas;

4.13. teikia pastabas ar/ir pasiūlymus planuojant ir organizuojant administracinę Skyriaus veiklą;

4.14. teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl Skyriaus veiksmų plano užduočių rengimo, veiksmų plane numatytų ir papildomai skirtų užduočių vykdymo ataskaitų Skyriaus atsakomybės klausimais parengimo;

4.15. pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, susitikimuose ir kituose renginiuose, kurie tiesiogiai susiję su nustatytomis ir paskirtomis užduotimis;

4.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

________________________________

Susipažinau

_______________________________

(parašas)

_______________________________

(vardas ir pavardė)

­­­­­­­­­­­­­­­­ _______________________________

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 852735745, 8527357 6
El. paštas: kam@kam.lt
Adresas: Totorių g. 25/3, LT-2001 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.