Šačių seniūnija Socialinio darbo organizatorius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 80568
Skelbimo data: 2022-06-22
Skelbimas galioja iki: 2022-07-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Skuodo rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Šačių seniūnija Socialinio darbo organizatorius
Pareiginės algos koeficientas: 6.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,176.50
Darbo vieta (miestas): Skuodas
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

ŠAČIŲ SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šačių seniūnijos socialinio darbo organizatorius yra specialistų grupės.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti socialinio darbo ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos ir paramos sistemas, socialinį darbą, žmogaus teises;

3.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

3.4. mokėti dirbti kompiuterio programa „Microsoft Office“;

3.5. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Socialinio darbo organizatoriaus funkcijos:

4.1. priima gyventojų prašymus ir sutvarko reikalingus dokumentus socialinėms paslaugoms skirti;

4.2. lankydamasis asmens namuose nustato ir įvertina asmens (šeimos) poreikį dėl socialinių paslaugų skyrimo ir asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, suformuoja dokumentų bylas (padaro reikalingų dokumentų kopijas) ir perduoda Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyriui);

4.3. organizuoja senyvo ir neįgalių asmenų apgyvendinimą globos įstaigose, atvykimą ir priėmimą į ligoninę ar slaugos skyrių;

4.4. suteikia pagalbą socialinės rizikos suaugusiems asmenims, sprendžiant įvairias jų problemas (socialines, teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius), tarpininkauja tarp asmens ir įvairių institucijų;

4.5. tarpininkauja ir padeda vienišiems senyvo amžiaus ir vienišiems neįgaliems asmenims apsirūpinant kuru šildymo laikotarpiui;

4.6. tarpininkauja žmonėms su negalia apsirūpinant techninės pagalbos priemonėmis;

4.7. rūpinasi socialiai remtinų asmenų galimybe pasinaudoti humanitarine pagalba, organizuoja Europos fondo paramos maisto produktų išdalinimą, tvarko jos apskaitą;

4.8. kasmet tikslina ir sudaro seniūnijos socialiai remtinų asmenų grupių sąrašus bei šių grupių suvestines, kurias pateikia Socialinės paramos skyriui;

4.9. teikia seniūnijos gyventojams informaciją, konsultacijas socialiniais klausimais (darbo vietoje, lankydamasis namuose, susirinkimuose ir informacinėse lentose), atstovauja ir gina gyventojų teises ir interesus įvairiose institucijose;

4.10. priima seniūnijos teritorijoje gyvenančių gyventojų prašymus-paraiškas piniginei socialinei paramai bei maisto produktams iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti;

4.11. priima iš gyventojų piniginei socialinei paramai gauti reikiamus dokumentus, padaro dokumentų kopijas, patvirtina juos savo parašu ir suformuoja bylas, kurias kiekvieną mėnesį iki 25 d. pristato į Socialinės paramos skyrių;

4.12. nuolat tikrina piniginės socialinės paramos gavėjų bylas dėl galimai pasikeitusios šeimos sudėties, pajamų šaltinio ir ar parama yra teisingai paskirta ir mokama;

4.13. teisės aktų nustatytais terminais paramos gavėjui nepateikus visų reikalingų dokumentų, dokumentus grąžina pareiškėjui, byloje palieka dokumentų kopijas;

4.14. lankosi gyventojų namuose, surašo buities tyrimo aktus, parengia svarstymui nepasiturinčių gyventojų prašymus ir dokumentus seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos posėdžiams;

4.15. teikia seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos posėdžių protokolus su rekomenduojamais nutarimais ir kitą reikalingą informaciją Socialinės paramos skyriui;

4.16. dalyvauja Socialinės paramos skyriaus organizuojamuose posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose socialinės srities renginiuose profesinei kvalifikacijai kelti;

4.17. pagal Socialinės paramos skyriaus parengtus seniūnijos socialinės pašalpos gavėjų sąrašus, sudaro visuomenei naudingos veiklos darbų atlikimo sutartis, pildo visuomenei naudingos veiklos apskaitos žurnalą;

4.18. profesinėje veikloje socialinio darbo organizatorius aktyviai bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos socialinės paramos, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, teisėsaugos, užimtumo ir kitų sričių darbuotojais, socialiniais darbuotojais, organizacijų, ginančių žmogaus teises ir interesus, atstovais, bendruomenės nariais, savanoriais;

4.19. vykdo kitus Šačių seniūnijos seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su seniūnijos veikla.

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 440) 73932
El. paštas: alina.beniusiene@skuodas.lt
Adresas: 98112 Skuodas, Vilniaus g.13
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.