Šakių skyriaus Vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius (darbo vieta - Šakiai) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43811
Skelbimo data: 2020-02-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Šakių skyriaus Vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius (darbo vieta - Šakiai) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 2 d.

įsakymu Nr. B1-564


(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 12 d.

įsakymo Nr. B1-107 redakcija)


VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

MARIJAMPOLĖS DEPARTAMENTO ŠAKIŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO-INSPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (2)

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės departamento Šakių skyriaus (toliau – Šakių skyrius) vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti gyvūnų sveikatos ir gerovės, ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų apskaitos ir ženklinimo, veterinarinių preparatų ir veterinarinių biocidų saugos ir kokybės, šalutinių gyvūninių produktų, pašarų ir jų priedų gamybos, prekybos ir naudojimo, gyvūnų prekybos, importo, eksporto ir tranzito, bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų privalomųjų reikalavimų laikymosi ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi valstybinę veterinarinę kontrolę.

III SKYRIUSVEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – veterinarijoje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį veterinarijos krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis;

4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas;

4.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

5.1. kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatos būklę, ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimą ir laikomų ūkinių gyvūnų apskaitą ir ženklinimą, ima mėginius, vykdo trūkumų šalinimo kontrolę, teikia rekomendacijas ir nurodymus;

5.2. kontroliuoja pagal kompetenciją gyvūnų gerovės apsaugos privalomųjų reikalavimų laikymąsi;

5.3. kontroliuoja pagal kompetenciją gyvūnų importo, eksporto ir tranzito reikalavimų laikymąsi;

5.4. vykdo gyvūnų užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir neatidėliotinas priemones pagal kompetenciją;

5.5. pagal kompetenciją vykdo kartu su kitomis institucijomis apsaugos nuo bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų, taip pat kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo, profilaktikos ar apsaugos priemones;

5.6. pagal kompetenciją vykdo gyvūnams laikyti skirtų objektų projektavimo, statybos ir rekonstravimo, žemės kasybos veterinarinį vertinimą;

5.7. vykdo valstybinę veterinarinę priežiūrą;

5.8. vykdo veterinarinių vaistų, biocidų, kitų veterinarinių priemonių gamybos, prekybos, saugojimo ir naudojimo kontrolę;

5.9. kontroliuoja pagal kompetenciją pašarų ir jų priedų gamybą, prekybą ir naudojimą, kitų privalomųjų reikalavimų laikymąsi;

5.10. pagal kompetenciją vykdo pirminę pieno gamybos kontrolę;

5.11. atlieka pagal kompetenciją subjektų įvertinimą dėl veterinarinės kontrolės subjekto, pašarų ūkio subjekto tvirtinimo arba registravimo ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

5.12. analizuoja pagal kompetenciją veterinarinės kontrolės duomenis;

5.13. vykdo ūkio subjektų, tvarkančių šalutinius gyvūninius produktus ir perdirbtus šalutinius gyvūninius produktus, valstybinę veterinarinę kontrolę;

5.14. vykdo laukinių sumedžiotų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelių valstybinę veterinarinę kontrolę;

5.15. atlieka bitynų įvertinimą, vykdo jų valstybinę veterinarinę kontrolę;

5.16. kontroliuoja gyvūnų ženklinimo bei identifikavimo paslaugas teikiančius asmenis; teikia pagal kompetenciją praktinę ir metodinę pagalbą gyvūnų ligų kontrolės, stebėsenos, diagnozavimo, gydymo ir profilaktikos klausimais;

5.17. kontroliuoja pagal kompetenciją veterinarines paslaugas teikiančius ūkio subjektus;

5.18. Šakių skyriaus vedėjo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus (toliau – Vedėjas) pavedimu tiria fizinių ir juridinių, kitų asmenų skundus dėl gyvūnų gerovės ir kitų galimų veterinarinių reikalavimų laikymosi pažeidimų, informuoja suinteresuotus asmenis apie patikrinimo rezultatus;

5.19. taiko administracinio poveikio priemones asmenims ir pareigūnams, pažeidusiems Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus veterinarinius reikalavimus, surašo administracinio nusižengimo protokolus, teikia Šakių skyriaus Vedėjui atitinkamus dokumentus sprendimui priimti;

5.20. pagal kompetenciją išduoda veterinarinius dokumentus;

5.21. teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja pagal kompetenciją su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos;

5.22. suveda vykdomos valstybinės veterinarijos kontrolės duomenis į veterinarinės informacijos valdymo sistemą, ūkinių gyvūnų registravimo informacinę sistemą (ŪGRIS), gyvūnų ir gyvūninių produktų sertifikavimo sistemą (TRACES), gyvūnų sveikatos priežiūros ir užkrečiamųjų ligų kontrolės informacinę sistemą, pašarų ūkio subjektų registro informacinę sistemą (PŪSRIS), dokumentų valdymo sistemą (DVS) ir administracinių nusižengimų registrą (ANR);

5.23. įgyvendina pagal kompetenciją savo veikloje Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kokybės sistemos programas ir darbo instrukcijas, numatytas kokybės vadove;

5.24. rengia veiklos klausimais informacinius raštus, dokumentus, pranešimus;

5.25. teikia pagal kompetenciją fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas;

5.26. pagal kompetenciją renka ir sistemina su darbu susijusią informaciją, ją analizuoja, ruošia ir teikia ataskaitas;

5.27. savo veikloje vadovaujasi Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais teisės aktais;

5.28. vairuoja tarnybinį automobilį, vykdamas į patikrinimą;

5.29. pavaduoja pagal kompetenciją Šakių skyriaus Vedėją, kitą vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-inspektorių, jų nesant;

5.30. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Šakių skyriaus Vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Šakių skyriaus Vedėjui.

______________________

Susipažinau

__________________________

(Parašas)

__________________________

(Vardas ir pavardė)

__________________________

(Data)

Informacija apie įstaigą: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Vaidutė Raišytė-Žiemienė, tel. (8 5) 2404367, el. p. vaidute.raisyte@vmvt.lt
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: 8 5 2196829
El. paštas: arunas.bulota@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.